LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 16. – 17. 9. 2022 se uskutečnilo v hotelu Maximus Resort Brno dvoudenní setkání zubních lékařů a parodontologů, které pořádala Česká parodontologická společnost (ČPS).

Hlavním přednášejícím byl prof. Mariano Sanz Alonso z madridské univerzity (vlevo). Vpravo jsou MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, a doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

V úvodu prvního dne vystoupil hlavní přednášející, prof. Mariano Sanz Alonso (Univerzita Madrid), s přednáškou „Regenerace parodontu – intervenční postupy, terapie parodontitidy a periimplantitidy“. V první části autor ukázal postupy při řešení parodontálních defektů, a to jak konzervativní, tak hlavně chirurgickou terapii. Zdůraznil nutnost atraumatického přístupu s co nejšetrnějším odklopením mukoperiostálního laloku, a to pouze v místě defektu bez předchozí rozsáhlejší extenze. Ve druhé části se zabýval problematikou periimplantitid a připomenul, že počet těchto postižení stoupá spolu s nárůstem implantací. Zdůraznil, že nejlepší prevencí je pečlivé plánování implantologické terapie a správné 3D umístění implantátů. Nedílnou součásti je samozřejmě perfektní dentální hygiena a riziko snižuje i analýza orálních mikrobiálních patogenů. Postup, jakou zvolit metodu, zda chirurgickou nebo konzervativní, závisí dle autora hlavně na typu defektu. Při řešení periimplantitid autor preferuje konzervativní terapii, např. airflow, a při chirurgických postupech na kazuistikách ukázal princip implantoplastiky a různé druhy regenerativních postupů, s preferencí deproteinované bovinní kosti plus kolagenové membrány, a to jako doplnění metody PRF.

Poté pokračoval dr. Ivo Marek (Břeclav) tématem „Parodontologický pacient v ortodontické ordinaci. Neočekávané komplikace fixního retaineru a vznik recesů“. Na řadě precizně připravených kazuistik ukázal postup od A do Z při řešení ortodonticko-parodontologických pacientů s poměrně závažnými ortodontickými anomáliemi a těžkým postižením parodontu. Na zdánlivě bezvýchodných situacích ukázal možnosti terapie při minimálních ztrátách zubů bez nutnosti extrakcí a rozsáhlých fixních či snímatelných protetických prací. Na detailně zpracované fotodokumentaci prezentoval postupy, které vedou k dlouhodobé stabilitě zubů i ve velmi oslabeném parodontu. Poukázal na nutnost precizní dentální hygieny a hlavně na nutnost interdisciplinární spolupráce ortodontisty, parodontologa a implantologa. Závěrem se autor rovněž zmínil o problematice recesů, jakou roli má biotyp sliznice, úzká symfýza, struktura kosti a jak lze do určité míry předcházet při ortodontické terapii vzniku těchto recesů. Tato přednáška se setkala s velkým ohlasem zaplněného kongresového sálu.

Druhý den zahájil dr. Grzegorz Romaszkiewicz (Polsko) přednáškou „Management měkkých tkání a minimalizace poruch v regenerativní a implantologické chirurgii“. Nejprve se zmínil o anatomii, cévním zásobení gingivy a periostu. V této souvislosti autor zdůraznil nutnost šetrného, atraumatického vedení řezu tak, aby se co nejméně poškodilo cévní zásobení měkkých a tvrdých tkání, které je zcela zásadní pro úspěšnost regenerativní chirurgie. Autor preferuje řezy šetřící periost, lalok ve dvoufázovém štěpení alveolárního výběžku. Dále ve svých postupech vysvětloval principy uzávěru oroantrální komunikace patrovým postupem, které preferuje před klasickým uzávěrem posunem bukální sliznice z důvodu dodržení dostatečné tloušťky připojené gingivy a prevence mělkého vestibula. Pozoruhodné byly metody a chirurgické postupy při ošetření n. lingualis. V řadě kazuistik autor prezentoval horizontální a vertikální augumentaci alveolu pomocí PRF, autogenní a bovinní kosti za udržení stability při použití titanové síťky (titanium mesh).

Odborný program zakončil dr. Peter Augustín (Brno) tématem „Onemocnění jazyka z pohledu parodontologa“. Popsal nezbytnou anatomii a fyziologii jazyka potřebnou k pochopení patologických projevů onemocnění jazyka a dutiny ústní. Poté shrnul poznatky o jazyku s důrazem na postižení sliznice jazyka v souvislosti s celkovými chorobami, například karence FE, autoimunitní choroby, avitaminózy, a zdůraznil, že i užívání některých léčiv (např. ACE inhibitory) se může manifestovat patologickými změnami na jazyku.

Toto dvoudenní odborné setkání mělo mezi účastníky velký ohlas a rovněž ukázalo vysokou kvalitu tuzemských a zahraničních přednášejících. Příští parodontologické dny se budou konat ve dnech 19. – 20. 5. 2023 v hotelu Element Lipno a hlavním přednášejícím bude dr. Alberto Fonzar (Itálie). Více na www.perio.cz.

18. 11. 2022

LKS 11/2022

Print: LKS. 2022; 32(11): S183

Autor:

Fotografie

  • Zuzana Hromádková

Rubrika:

Téma: