LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 20. – 21. 5. 2022 se uskutečnilo v Hotelu Jezerka u Sečské přehrady pravidelné setkání zubních lékařů a parodontologů. Organizátorem byla Česká parodontologická společnost (ČPS).

V úvodu odborného setkání předseda společnosti dr. Ladislav Korábek krátkou vzpomínkou uctil památku doc. MUDr. Ivo Dřízhala, CSc., dlouholetého bývalého předsedy ČPS a čestného předsedy ČPS, který zesnul 22. 12. 2021.

Poté následoval dopolední blok přednášek prvního dne. Hlavním přednášejícím byl prof. Matteo Chiapasco (Univerzita Milán). Hned úvod přednášky přesvědčil přítomné posluchače ve zcela zaplněném sále, že se jedná opravdu o špičkového odborníka světového formátu. Ve svém sdělení autor nejprve stručně vysvětlil principy augmentace a postupy v oblasti implantologie a orální chirurgie, které preferuje a používá ve své praxi. Nezapřel svoji specializaci maxilofaciálního chirurga, který se mnoho let věnuje implantologii a rozsáhlým augmentačním postupům. Na jednotlivých kazuistikách názorně ukázal krok po kroku jednotlivé augmentační postupy, a to i při rozsáhlých kostních defektech. Prof. Chiapasco preferuje biologické principy augmentace s použitím kostních bloků autologní kosti, titanovou, speciálně zhotovenou mřížkou fixovanou šrouby, mix autogenní a xenogenní kosti a doplněné PRF. Obdivuhodné výsledky byly ukázány na mnoha kazuistikách v perfektně zhotovené obrazové dokumentaci. Precizní plánování chirurgického výkonu včetně následného protetického řešení, protetické zavádění implantátů na základě biologických principů, to vše charakterizovalo tuto přednášku. Autor se rovněž zabýval problematikou slizničních štěpů a jejich použitím při augmentačních postupech při krytí gingiválních recesů.

Odpolední blok uvedl dr. Michal Kania (Ostrava) krátkou prezentací Parodontologických dní na další období. Přednášky zahájil dr. Jaroslav Černušák (Kralupy nad Vltavou), který svým sdělením rovněž uctil památku zesnulého doc. Ivo Dřízhala. Ve svém příspěvku také připomněl vznik České parodontologické společnosti, kterou spolu se zesnulým doc. Ivo Dřízhalem zakládal. Přednášku „Problematika fokální infekce“ spoluautorů dr. Vladimíra Ščigela a dr. Zdeňka Hrubého prezentoval dr. Zdeněk Hrubý (IKEM Praha). Poukázal na důležitost precizního vyšetření fokusů, a to nejen po stránce rentgenologické, ale hlavně klinické, uvedl rozdělení jednotlivých fokusů a jejich závažnost při posuzování před chirurgickými výkony v oblasti transplantací orgánů, kardiochirurgických a ortopedických výkonů. První den odborného setkání zakončil dr. Pavel Hyšpler (ÚVN Praha) tématem „Použití PRF v implantologii a parodontologii“. Poukázal na principy PRF a možnosti využití této progresivní metody v praxi při chirurgických výkonech, augmentačních postupech a při prezervaci alveolu po extrakcích. Autor rovněž uvedl srovnání úspěšnosti při krytí gingiválních recesů za použití PRF a za použití slizničních štěpů.

Druhý den Parodontologických dní zahájila dr. Jana Matušková (Praha) přednáškou „Analgetika, kombinace analgetik, použití ve stomatologii“. Shrnula účinnost jednotlivých analgetik a jejich možné indikace při léčbě bolestivých stavů ve stomatologii. Popsala netradiční kombinace analgetik, které umí potencovat jejich silnější působení. Přínosy léčby by měly převyšovat její rizika a výskyt nežádoucích účinků. Dalším vystoupením na téma „Problematika dětské stomatologie, ošetřování autistů a hendikepovaných pacientů“ pokračovala dr. Dana Draškovičová (Kladno). Na několika kazuistikách dětských a dospělých pacientů popsala postupy, které je možné uplatnit při ošetřování autistů a hendikepovaných pacientů a zmínila specifičnosti tohoto ošetření. Rovněž hovořila o velké časové a psychické náročnosti při ošetřování těchto pacientů, která ovšem není zohledňována při úhradách zdravotními pojišťovnami a stojí i na okraji zájmů ČSK. Systém pedostomatologické specializace se v devadesátých letech rozpadl, stárnoucí pedostomatologové nemají své nástupce a ze strany praktických zubních lékařů většinou není zájem ošetřovat dětské a hendikepované pacienty. Odborný program zakončil doc. Jiří Ramba (Praha) tématem „Průřez traumatologickou činností na dětech a historických osobnostech“. Uvedl, jak je důležité správné funkční vyšetření čelistního kloubu, k čemuž výrazně napomáhá OPG s otevřenými ústy při pořizování rentgenového snímku. Rovněž se krátce zmínil o možnosti a způsobech rehabilitace a speciálních cviků při dysfunkci TMK a bolestivých stavech při onemocnění čelistního kloubu. Ve druhé části se autor zmínil o antropologickém zkoumání lebky, čelistních a obličejových kostí některých historických osobností, například Bedřicha Smetany nebo císaře Rudolfa II. Habsburského.

Toto dvoudenní odborné setkání potvrdilo vysokou úroveň přednášejících, která byla velkým přínosem pro posluchače z řad parodontologů, implantologů a praktických zubních lékařů. Po dvouleté absenci zahraničních přednášejících jsme ocenili kvalitní přednášku lektora z italské univerzity.

Příští Parodontologické dny se budou konat ve dnech 16. – 17. 9. 2022 u Brněnské přehrady a hlavním přednášejícím bude prof. Mariano Sainz z madridské univerzity.

Více na www.perio.cz

Z přednášky zahraničního lektora, kterým na květnových Parodontologických dnech byl prof. Matteo Chiapasco z Milána.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): S96

Autor:

Fotografie

  • Zuzana Hromádková

Rubrika:

Téma: