LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 18. – 19. 6. 2021 se uskutečnily Parodontologické dny v hotelu Darovanský dvůr u Plzně, pravidelné odborné setkání zubních lékařů a parodontologů, které pořádá Česká parodontologická společnost.

ČPS

V úvodu odborného setkání v krásném prostředí, kterého se zúčastnila bezmála stovka posluchačů, vystoupili dr. Ladislav Korábek a dr. Michal Kania. Zmínili, jak je obtížné při neustále se měnící epidemiologické situaci pořádat kongresy – v důsledku pandemie COVID-19 se odborné parodontologické setkání několikrát rušilo, termín se posouval a rovněž se měnil i odborný program. I přes tyto komplikace se přednášející a účastníci na setkání velmi těšili a odborný program je rozhodně nezklamal. I když se kvůli nejisté epidemiologické situaci tentokrát výjimečně nezúčastnil žádný zahraniční přednášející, vysokou úroveň přednášek to nijak nepoznamenalo.

Dopolední program zahájil doc. Radovan Slezák (Hradec Králové) přednáškou „Projevy STI v dutině ústní“. V tomto velmi zajímavém sdělení upozornil na zvýšené riziko přenosně pohlavních onemocnění, demonstrované na několika kazuistikách. Část populace, zvláště v době pandemie koronaviru, přestala brát riziko a závažnost těchto onemocnění vážně. Avšak počet onemocnění, ať už se jedná o HIV, syfilis, kapavku či chlamydie, neklesá a mělo by se s nimi počítat jako s potenciálním rizikem při ošetřování pacientů ve stomatologické ordinaci. Mnozí pacienti tato onemocnění ani nenahlásí, a navíc při snadné dostupnosti různých antibiotik může být i počet onemocnění, zvláště v případě syfilis a kapavky, závažně podhodnocen v důsledku samoléčby. Velmi pěkně zpracovaná obrazová dokumentace mohla posluchačům dát návod, které léze v dutině ústní bychom neměli podceňovat, a tím pádem dbát na pečlivé vyšetření sliznic a měkkých částí dutiny ústní.

Navázal dr. Martin Tomeček (Praha), který v přednášce „Imediátní implantace v parodontologicky kompromitovaném lůžku“ nenechal nikoho na pochybách, jak je důležité nepodcenit tuto problematiku – kdy a za jakých podmínek provést augmentaci, kdy imediátně zavést implantát a jak velmi záleží na precizním provedení, které ve frontálním úseku může zcela zásadně ovlivnit funkční a hlavně estetický výsledek. Jak je již zvykem tohoto autora, přednáška byla prezentována s velmi kvalitní fotografickou dokumentací a ve vysokém odborném standardu.

Odpolední program začal dr. Vladimír Ščigel (Praha) tématem „Které léky nejvíce poškozují ústní sliznici a jak je obejít? Projevy nežádoucích účinků léčiv na ústní sliznici.“ Velmi vtipnou a poučnou formou prezentoval množství léčiv s pozitivními, ale i negativními dopady na sliznici dutiny ústní. Množství medikací, které užívají pacienti, je někdy obrovské a může zcela zásadně ovlivnit dutinu ústní, a zubní lékař by měl být tedy pečlivý při odebírání anamnézy. V rámci přednášky nechyběly ani autorovy pověstné magistraliter přípravky, které jsou indikovány a předpisovány na nejrůznější slizniční onemocnění a symptomy.

Odpolední program zakončil dr. Petr Bednář (Hradec Králové) vystoupením s názvem „Vzpomínka na dr. Jiřího Sedlmayera, amalgám versus kompozita a jejich vliv na tkáně parodontu“ V první části přednášky se autor věnoval odkazu dr. J. Sedlmayera a jeho vlivu na zubní lékaře v Česku. Ve druhé části byl kladen velký důraz na prevenci, použití amalgámu, kdy v řadě indikací je tento materiál jen obtížně nahraditelný.

Druhý den zahájil doc. Pavel Poleník (Plzeň). V přednášce „Lasery v terapii parodontitidy a periimplantitidy“ názornou a poučnou formou ukázal přednosti ošetření těchto lézí pomocí laserové terapie. Atraumatický způsob ošetření, možnost vyřazení antibiotik při použití laseru – to se jeví jako velké benefity při tomto způsobu ošetření.

V odborném programu pokračoval doc. Lukáš Hauer (Plzeň) na téma „MROJN. Ošetřování pacientů s medikamentózně podmíněnými poruchami koagulace“. Formou kazuistik poukázal na úskalí a rizika při ošetřování pacientů léčených bisfosfonáty, uvedl, jak předcházet komplikacím a jak řešit následky. Ve druhé části přednášky se autor věnoval problematice, jak správně ošetřovat pacienty s koagulopatiemi. Primární ošetření rány včetně sutury, stavění krvácení pomocí lokálních antikoagulačních prostředků, včetně tkáňových lepidel, to vše by mělo být standardem při chirurgickém ošetřování těchto pacientů.

Program celého odborného setkání zakončil dr. Petr Kessler (Pelhřimov). Ve velmi zajímavé přednášce „Příprava k operačnímu výkonu u pacientů s antikoagulační léčbou“ ukázal očima hematologa, jak správně postupovat při extrakcích a dalších chirurgických výkonech v dutině ústní, aniž by se nějakým zásadním způsobem porušila nebo změnila antikoagulační léčba, což má zásadní vliv na celkový zdravotní stav pacienta. Obecně je zastáván trend, že pokud se nejedná o rozsáhlejší chirurgické výkony v orofaciální oblasti, stávající antikoagulační léčba by se měla přerušovat jen ve zcela výjimečných případech, a to vždy ve spolupráci s internistou. Autor zdůraznil výhodu mezioborové spolupráce. Druhou část přednášky zakončil kazuistikou „Projevy amyloidózy v dutině ústní“. Toto vzácné, ale závažné onemocnění, které postihuje srdce a cévy, má také projevy v dutině ústní a na jazyku a včasnou diagnostikou a odesláním na příslušné hematologické oddělení se může pacientovi výrazně prodloužit život.

Červnové Parodontologické dny potvrdily špičkovou evropskou úroveň přednášejících, a účastníci tak byli právem spokojeni s kvalitou odborného programu i společenskou úrovní celé akce, která mohla být po dlouhých měsících trvání pandemie konána klasickou prezenční formou.

Příští Parodontologické dny se budou konat v hotelu Imperial Ostrava ve dnech 22. – 23. 10. 2021. Více na www.perio.cz.