LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jedná se o první vydání monografie jednoho z předních českých patologů prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., shrnující komplexní výsledky celoživotní práce hlavního autora. Jak vyplývá z názvu publikace, v práci není zahrnuta problematika týkající se nádorů měkkých tkání. I tak se jedná o publikaci velmi rozsáhlou a svým zaměřením originální.

Kniha je rozdělena do celkem šesti hlavních kapitol. Obsahově nejrozsáhlejší kapitola s názvem Kosti popisuje ve třech subkapitolách strukturální charakteristiky normální kostní tkáně, nenádorová onemocnění kostí a nádory kostí. Velmi poutavou a jistě i pro lékaře z jiných oborů zajímavou je stať věnovaná kostním genetickým chorobám, která je doplněna kvalitní obrazovou dokumentací různých i velmi raritních deformit, a to včetně rentgenových snímků a CT nálezů. V části věnované nenádorovým chorobám (kap. 1.2.3. Nekróza kostí) najdeme i zmínku o bisfosfonátové osteonekróze čelistí. Problematika zde není a ani nemůže být detailněji probrána.

Druhá kapitola Klouby zahrnuje opět základní strukturální charakteristiku kloubních tkání a věnuje se samozřejmě i onemocněním kloubů, pod které jsou pro mne trochu překvapivě zařazeny i deformity páteře. Kapitola týkající se specificky problematice čelistního kloubu není zařazena vůbec.

Třetí kapitola Choroby šlach a šlachového pouzdra se touto tematikou zabývá na pěti stranách včetně obrazové dokumentace. Ještě stručnější je kapitola čtvrtá s názvem Hlenové váčky, zabývající se nespecifickými a specifickými záněty burz bez bližší anatomické lokalizace. Předposlední pátá kapitola je věnována implantační a transplantační problematice patologie kostí a kloubů, a to zejména příčinám uvolnění (selhání) cementovaných i necementovaných endoprotéz. Subkapitola 5.1.2. velmi krátce popisuje změny kostní tkáně po implantaci zubních implantátů. Informace obsažené v této stati jsou jen velmi obecné. Recentní poznatky i vzhledem k velmi rychlému rozvoji implantologie lze do monografie takového rozsahu jen těžko zařadit. K závěru monografie je připojena kapitola obsahující nejvýznamnější osteopatologické nálezy významných osobností našich dějin, což je pro čtenáře obdivující historii vždy poutavá pasáž. Autor se podílel na výzkumu ostatků spolu s prof. MUDr. Emanuelem Vlčkem, DrSc. V kapitole jsou popsány případy Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, světce sv. Ivana, Tychona Braha a Albrechta z Valdštejna. Podrobné histopatologické nálezy sv. Ivana jsou v této monografii zveřejněny vůbec poprvé.

Jak je zmíněno v úvodu, je tato monografie výsledkem celoživotního výzkumu významného odborníka v oboru patologie, a zřejmě proto jsou některé kapitoly probrány velmi detailně a v jiných je problematika zmíněna pouze okrajově. To by mohlo působit obtíže zejména posluchačům pregraduálního studia. Kniha jako celek je monografií, která může zaujmout široké spektrum čtenářů z řad odborníků, zejména patologů.

17. 11. 2019

LKS 11/2019

Print: LKS. 2019; 29(11): 237

Autor:

Rubrika:

Téma: