LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je velkým problémem organizací se širokým polem působnosti, jakou je Česká stomatologická komora, že v návalu spousty a spousty každodenních povinností se často zapomíná na úkoly, které vyžadují hodně práce, hodně času a velké soustředění. Proto Česká stomatologická komora v novém období přechází na systém projektového řízení. Snažíme se nejenom řešit to, co je urgentní, ale chtěli bychom s novým představenstvem zásadním způsobem proměnit českou stomatologii, ne proto, že by se nám chtělo, ale protože vývoj v posledních letech si vyžaduje celou řadu změn, na které musí Česká stomatologická komora reagovat.

Hned na počátku svého funkčního období si představenstvo vytklo zhruba devadesát prioritních úkolů, které chce postupně vyřešit. Jakkoli je to číslo vysoké, není konečné. Úkoly budou přibývat, jak si to situace vyžádá, a splněné mizet. Pro každý úkol je stanoven vedoucí, který za něj zodpovídá a obvykle má k ruce tým z členů představenstva a přiděleného pracovníka z Kanceláře ČSK. Snažíme se, aby každá položka měla svůj přesný termín nebo minimálně kontrolní body, v kterých si musíme říci, jak se daná věc vyvíjí.

Zdravotní pojištění

Pro stále ještě většinu kolegů je zásadní otázka zdravotního pojištění, kde se primárně budeme starat o navýšení podílu stomatologie z celého systému zdravotního pojištění, abychom se alespoň přiblížili podílu, který měla stomatologická péče na celkových výdajích pojišťoven v minulosti. Následující rozdělení mezi jednotlivé stomatologické výkony už je sekundární, ale pokud bychom neměli dostatek financí ve svém celku, nemůžeme posílit jednotlivé specializace, aniž bychom brali jiným. Přerozdělení mezi obory pak bude jistě náročné, ale už proveditelné.

Chceme pokračovat v navýšení financování pedostomatologie, která byla dlouho podceňována, ale právě péče o děti včetně profylaxe je naprosto klíčová pro budoucí zubní zdraví české populace.

Chceme vyřešit problémy, které vyvstaly se zakázáním či omezením amalgámových výplní, zejména po dobu přechodného období do roku 2030, ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami tak, aby úhrada odpovídala práci a pacienti měli reálnou šanci takové výplně získat. Nebude-li to pro pojišťovny akceptovatelné, nezbyde než výplně vyřadit z úhrady nejenom fakticky, ale i de iure. Současně chceme dosáhnout, aby stomatologické výrobky, dosud plně hrazené, měly vždy doplatkovou variantu. Tedy například celkové náhrady nebudou za jednotnou úhradu, která není v současné době reálná, ale pacient si bude moci objednat vylepšení. K diskuzi je otevřena otázka doplatků za výkony.

Prevence a dětská péče

Velkou část práce budeme věnovat prevenci. Rádi bychom dostali výuku zubní hygieny do rámcového vzdělávacího programu základních škol. Zejména je potřeba se soustředit na problémové regiony, kde asi nejrychleji dosáhneme snížení počtu zubního kazu. K tomu nám má pomoct další rozvoj aktivit Světového dne ústního zdraví. Abychom vůbec věděli, jak na tom jsme, chceme udělat rozsáhlé epidemiologické šetření u dětí ve věku 5–12 let.

Provoz a předávání praxí

Mimořádná práce je potřeba na poli rozvoje a předávání stomatologických praxí.  Bude vytvořen materiál – průvodce praxí od založení po její ukončení, zahrnující vzorové informované souhlasy, popis založení a zrušení praxe krok za krokem či vzorovou komunikaci s úřady. Rádi bychom vypracovali pro stát, kraje a místní samosprávy manuál alternativ postupu pro udržení a obnovení sítě poskytovatelů zdravotních služeb tak, aby se dále nerozpadala síť stomatologie v ČR, zejména mimo velká města. Měl by vzniknout manuál pro předávání stomatologické praxe mezi členy Komory. Rádi bychom sjednotili a učinili čitelnými postupy orgánů státní správy a samosprávy při převodech praxí. Myslíme si, že nejtypičtějším způsobem řešení nových smluv by mělo být předání od stávajícího kolegy k novému kolegovi, a ne budování konkurenční sítě zdravotnických zařízení ke stávající. Co se týče nejaktuálnějších problémů, chceme pomoci praxím při náběhu elektronického receptu, elektronické evidence tržeb a při zvládnutí problému nového nařízení o ochraně osobních údajů.

ČSK chce velmi intenzivně spolupracovat zejména s Českou lékařskou komorou a s Českou lékárnickou komorou, neboť společně máme 100 % všech příslušných profesionálů, a myslíme si, že naše jednací pozice by vůči ministerstvu mohla být při intenzivnější spolupráci velmi silná. Účinnou platformou prosazování našich zájmů je Koalice soukromých lékařů.

Legislativa

Další velkou porci práce máme v legislativě. Víme, že nás čeká nemálo věcí k vyřešení ve spojení s dotažením aprobačního řízení, které nedávno bylo nově kodifikováno, ale přesný přechod do praxe bude jistě nemalým problémem na řadu měsíců a let. Rádi bychom prosazovali zásadu, že stomatologická praxe by měla být ve vlastnictví stomatologa a jestliže není ve vlastnictví stomatologa, tak aby jakákoliv forma dohledu zubního lékaře na podnikání byla zodpovědná a nikoli formální, jinak bychom dopustili degradaci naší profese. Rádi bychom se podívali na problematiku výběrových řízení před uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Výběrová řízení by měla mít skutečný smysl, aby se síť modelovala podle potřeb daného regionu a nebyla jen formálním potvrzením či zavržením smluv, o kterých se rozhodlo jinak a jinde. Velmi intenzivně se chceme zabývat spoluprací s Ministerstvem zdravotnictví a s jednotlivými poslanci, neboť řadu zákonů je třeba podchytit už ve fázi, kdy se teprve chystají, a ne řešit až následky po schválení ve Sněmovně. Spolu s ostatními komorami – pokud by byla příznivá situace – bychom rádi vylepšili zákon, který upravuje naši činnost.

Vnitřní politika a organizace ČSK

Co se týče vnitřního života Komory, rádi bychom vyřešili problém toho, že celá řada členů neplatí své příspěvky, a zejména toho, že s řadou členů není kontakt, ačkoliv to zákon ukládá. Možným řešením je, že by takoví kolegové nebyli členy oblastních stomatologických komor, čímž by ztratili snadný přístup k řadě služeb a zároveň by fakticky platili vyšší příspěvky do naší Komory. Tito členové často způsobují problémy ve smyslu usnášeníschopnosti oblastních komor a situace si v řadě míst už vyžaduje řešení, jinak nebudeme schopni řádně volit možná už na příští volební období. Celkově musí oblastní komory žít jako místní profesní kluby, s větší autonomií řešit situaci v daném regionu a komunikovat s místní samosprávou. Krajští mluvčí musí být partnery i protihráči hejtmanů, a proto chceme posílit jejich vliv na kraje a posílit jejich prestiž.

U revizních komisí bychom rádi prováděli zasedání, minimálně on-line, spolu s právníkem Komory, aby jednotlivé stížnosti dospěly rychle a elegantně k jednoznačnému závěru. Řízení už nebudou moci být ukončena po jednom roce, aby se nestávalo, že některé případy skončí v koši nevyřešeny, což poškozuje mediální obraz naší organizace. Na druhé straně se musí celý systém zrychlit, aby lékař, na kterého si někdo stěžoval, nebyl zbytečně dlouho v pozici podezřelého.

Je otázkou, zda centrálně administrativně nepodporovat oblastní stomatologické komory, pokud o to budou mít zájem, podobně jako v současnosti běží řízení revizních komisí.

Finance ČSK

Nikoli bezvýznamnou kapitolou jsou finance. Česká stomatologická komora chce zvýšit rozsah služeb svým členům, ale přitom se nechce dostat do deficitního financování. Jistě, bylo by možné zvýšit příspěvky. S tím ale představenstvo nesouhlasí a ve volbách jsme slibovali, že se to nestane. Proto provedeme velmi hluboký audit všech dodavatelských vztahů a nákladů ČSK s cílem dosáhnout významných škrtů.

Dále bychom rádi provedli racionalizaci řady činností tak, aby byly finančně méně náročné. V tomto období bychom rádi nezvyšovali příspěvky vůbec anebo pouze o inflaci, kterou nemůžeme ovlivnit. Relativní hodnotu příspěvku chceme zmrazit a toto chceme navrhnout i oblastem spolu se systémem automatického stanovení výše příspěvků.

Ke stabilizaci financí má pomoci i zvýšení příjmů. ČSK se bude snažit získat dostatek prostředků pro zvýšení služeb poskytovaných svým členům nejenom větší inzercí ve svých periodikách, knihách, ale také účastí na vzdělávacích akcích a pořádáním řady významných událostí. A s tím ruku v ruce musí jít dlouhodobý investiční plán. Jsme vlastníky poměrně velkého majetku a měli bychom vědět, jak efektivně využívat jak volné finanční prostředky, tak i naplánovat eventuální investice do technologií, typicky do nezbytné obměny IT zařízení a údržby nemovitosti.

Zahraniční politika ČSK

Další kapitolou je zahraniční politika. ČSK bude zvažovat kandidaturu na pořadatelství kongresu FDI, což je nejprestižnější záležitost ve stomatologickém světě, jakási stomatologická olympiáda. Tato kandidatura musí být bez finančního rizika pro ČSK, což je nepřekročitelná podmínka. Zároveň by mohla tímto kongresem stoupnout prestiž i odborné znalosti zubních lékařů a v neposlední řadě by mohl přinést i významný finanční benefit. Budeme se ucházet o pořadatelství i jiných odborných akcí a rovněž budeme podporovat kandidatury odborných společností na pořadatelství příslušných mezinárodních setkání, aby pro širokou českou stomatologickou veřejnost bylo snadné účastnit se mezinárodně významných akcí.

Česká stomatologická komora chce velmi intenzivně pracovat v CED, což je lobbistická organizace stomatologů v rámci Evropské unie, a Česko chce být motorem při rozhodovacích řízeních ve spolupráci s nejsilnějším členem CED, což je Spolková republika Německo. Zároveň chceme spolupracovat se všemi našimi tradičními partnery, jako jsou zejména kolegové ze Slovenské republiky, bez kterých jsou obtížně realizovatelné strukturální změny v celém systému vzdělávání, organizace i zdravotního pojištění. Zapomínat ale nemůžeme ani na Polsko, Rakousko, země bývalé Jugoslávie a země pobaltské, se kterými jsme schopni dohromady dosáhnout velmi významného vlivu na dění v EU v oblasti stomatologie.

Vnější a vnitřní komunikace ČSK

Vnější a vnitřní komunikace musí být dramaticky zrychlena. ČSK už začala sdílet informace přes sociální sítě s veřejností, velmi pravidelně komunikuje s novináři, již od prvních dní nového funkčního období se dramaticky zvýšil počet mediálních výstupů ze strany vedení Komory. Prostředky směřujeme přímo do tvorby většího množství tiskových výstupů. Již pozorujeme výsledek. Diskuze s Komorou ze strany ostatních subjektů je nyní mnohem kvalifikovanější, protože řadu informací zachytily a akceptovaly jako fakt. V této činnosti budeme pokračovat. Zvažujeme i vytvoření elektronické aplikace pro vnitřní komunikaci s každým jednotlivým členem. Snadnější komunikaci se členy i s nelékařskými povoláními v našem oboru by měly napomáhat i komorové webové stránky.

Rádi bychom kromě Světového dne ústního zdraví slavili také Den české stomatologie, který by měl být připomenutí toho, co všechno dělá česká stomatologie pro českou veřejnost. K tomu bychom rádi vytvořili odpovídající komunikační materiály. Připravuje se rebranding a zásadní změna časopisu LKS včetně elektronické verze s fulltextovým vyhledáváním a přímá možnost diskutovat s prezidentem Komory i pomocí webináře.

Spolupráce s odbornými společnostmi a univerzitami

Chceme také více spolupracovat s univerzitami a odbornými společnostmi. Zejména bychom rádi zasáhli do výuky managementu privátní praxe, intenzivněji komunikovali se studenty 5. ročníků pomocí učitelů, kteří spolupracují s Komorou. A chceme i mnohem víc komunikovat s organizacemi mladých stomatologů tak, aby se z nich postupně stávali aktivní členové naší Komory.

Rádi bychom pomohli univerzitám ve vícezdrojovém financování a s praktickou výukou. Mnohem více chceme spolupracovat s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a celou medicínou.

Vedení komorového webu

Provedeme analýzu komorového webu. Chceme, aby obsahoval opravdu reálná data o praxích, reálný seznam členů oddělený od seznamu praxí. Analýza problémů současného webu musí být začátkem eventuálních možných zlepšení, která budou nekonečná stejně tak, jako je nekonečný vývoj elektronické komunikace. Chceme se znovu vrátit k vybudování sekce pro pacienty.

Zásadní přestavbou musí projít IT systém. Dnes je možné řadu administrativních kroků zjednodušit, zrychlit a i automatizovat. Máme vysoce kvalifikovaného člena představenstva, který by měl postupně zavést maximální rozumnou míru využití technologií, jež nám dnes technika využívající i umělou inteligenci nabízí. Je třeba se zamyslet nad všemi procesy, zda jsou efektivní a ekonomické.

Vzdělávání v rámci Čsk

Kriticky významnou kapitolou je vzdělávání. Nejprve je potřeba udělat analýzu nedávno novelizovaného vzdělávacího systému, říci si, co se povedlo, co se nepovedlo, a na základě této analýzy eventuálně přistoupit ke korekcím. Nechystáme revoluci, ale vyladění tohoto vzdělávacího systému. Velmi rádi bychom nabídli výuku žadatelům v aprobačním řízení, protože si myslíme, že bez pravidelného vzdělávání v rámci ČSK je prakticky nemožné, aby se žadatelé z cizích zemí zařadili úspěšně mezi pracovníky ve stomatologii v ČR. Nejde jenom o odbornost jako takovou, ale celkově o právní systém, způsob spolupráce se zdravotními pojišťovnami a podobně. Rádi bychom se zamysleli nad vyšším stupněm vzdělávání pro zubní lékaře, kteří velmi intenzivně každý rok navštěvují velké množství akcí a mají nesmírně hluboké znalosti. Bylo by dobré, kdyby jako určitou odměnu za splnění poměrně náročného systému, jistě mnohem náročnějšího, než je ten současný, mohli získat nějaký komorový titul nebo další ocenění, které jim pomůže zviditelnit se na trhu stomatologie. Tento fakt nebude mít asi vliv na smlouvy se zdravotními pojišťovnami. O to ale těmto kolegům zpravidla nejde.

Rádi bychom právně přesně zajistili kompetence v celé řadě činností, které nejsou zcela jasné a které se nevyučují na lékařských fakultách. Příkladem může být využití botulotoxinu ve stomatologii. Případné zájemce je potřeba řádně vzdělat na straně jedné a na straně druhé tyto znalosti certifikovat, aby jejich využívání bylo právně nezpochybnitelné a pro pacienty bezpečné. Rádi bychom se věnovali revizi a dalšímu vzdělávání v oblasti akutní medicíny a řešení neodkladných stavů tak, aby tato problematika odpovídala současné situaci v tomto oboru. Zvažujeme restrukturalizaci a novou náplň vzdělávacího střediska ČSK a budeme se věnovat i rozvoji našeho vzdělávacího střediska v Olomouci. Velmi úspěšné jsou webináře. Rádi bychom tuto formu vzdělávání dále rozšířili, protože vzhledem ke vzdálenostem, které musí mnoho našich členů absolvovat na různé vzdělávací akce, je webinář asi tou správnou cestou v 21. století. A nechceme opominout ani nelékařské profese. Změnily se zákony a v našich ordinacích nyní může pracovat širší okruh nelékařských profesí. Řada z nich ale nemá potřebné znalosti a bude účelné jim nabídnout možnosti dalšího vzdělávání. Jinou otázkou je přesné vymezení a podpora dentální hygieny na vysoké profesionální úrovni.

Koordinace OSK moravských a českých regionů

Hned dva členové představenstva se budou věnovat intenzivní spolupráci s oblastními stomatologickými komorami – jeden koordinaci moravských regionů a jeden koordinaci českých regionů. V oblasti řízení a správy oblastních stomatologických komor potřebují mít jejich předsedové své lidi přímo v představenstvu ČSK tak, abychom problémy oblastí a jakékoliv připomínky a návrhy, které vzejdou ze sněmů nebo z jednání představenstev OSK, řešili operativně a rychle na nejvyšší úrovni ČSK.

Apolenka, dům českých zubních lékařů

V samotné Apolence, domě českých zubních lékařů, chceme vybudovat knihovnu z prestižních svazků, které budou k dispozici všem členům Komory. Chceme dělat víc dnů otevřených dveří, aby i kolegové, kteří nikdy ještě neviděli, jak vlastně vypadá jejich sídlo, se zde mohli stavit a udělat si představu. V samotné Apolence chceme reevaluovat pracovní místa a zvážit novou strukturu personálu. Chceme restartovat ediční činnost ČSK, která je v tuto chvíli prakticky mrtvá.

Jak vidíte, před novým představenstvem stojí dlouhá řada úkolů. Jistě ne všechno a ne zcela dokonale zvládneme během čtyřletého období, ale už jenom to, že jsme si do velkých detailů popsali, kde jsou problémy, nám umožňuje velmi efektivně pracovat. Za každou část odpovídá jeden člověk a nespoléháme na bezmála nadlidské schopnosti prezidenta a viceprezidenta, kteří by měli vše zvládat. To, že jsme si práci rozdělili, dali jsme si termíny a postupně budeme jednotlivé úkoly řešit, eventuálně přidávat další, by mělo přispět k tomu, že až bude končit funkční období tohoto představenstva, tohoto sněmu a všech orgánů ČSK, naše organizace bude opět o kus efektivnější, bude lépe sloužit svým členům, lépe sloužit české veřejnosti a více odpovídat 21. století.

11. 12. 2017

LKS 12/2017

Print: LKS. 2017; 27(12): 263 – 265

Autor:

Rubrika:

Téma: