LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019

Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz (na spodní liště homepage Informace – Pro autory)

 

Tyto podmínky pro publikaci v časopisu LKS (dále jen „Podmínky“) zahrnují zejména

  • pokyny autorům odborných sdělení a autorům dalších děl zveřejňovaných v časopisu LKS
  • licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem
  • další podmínky a pravidla pro publikaci v časopisu LKS

Podmínky se vztahují na všechna díla, která byla publikována v časopisu LKS nebo která se k publikaci připravují, nevyplývá-li z obsahu jednotlivé podmínky, pokynu nebo pravidla, že se vztahuje jen na odborné sdělení; taková podmínka, pokyn nebo pravidlo se na díla, která nejsou odborným sdělením, použije přiměřeně.

Časopis LKS, ISSN 1210-3381 (Print) a ISSN 2571-2411 (Online), je recenzovaný odborný měsíčník, který vychází v tištěné a elektronické verzi. Publikuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů a další díla. Odborná sdělení nabídnutá k publikaci procházejí recenzním řízením, jejich odborná hodnota a původnost jsou posuzovány redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty.

Časopis LKS je indexován: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz), Bibliographia Medica Čechoslovaca (www.nlk.cz), Národní technická knihovna (www.techlib.cz), EBSCO Academic Search Complete (www.ebsco.com), Index Copernicus (www.indexcopernicus.com).

Vážení autoři, při přípravě článku pro časopis LKS prosím věnujte „Podmínkám“ pozornost. Obsahují důležité informace o procesu recenzního řízení, o požadavcích na zpracování rukopisu včetně obrazové dokumentace a také praktická doporučení i tipy, jak si usnadnit práci.

Zejména prosím věnujte pozornost kapitole „Literatura“, v níž jsou jasně vymezeny požadavky na uvádění bibliografických citací podle National Library of Medicine style (NLM style, známý také jako Vancouver style). V materiálu uvádíme také přesné „Příklady doporučeného způsobu citace“.

Těšíme se na vaše odborné články!

 

Rukopisy zasílejte na adresu:

Česká stomatologická komora

Redakce časopisu LKS, PhDr. Iva Žáková, šéfredaktorka

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

e-mail: zakova@dent.cz

tel.: +420 234 709 625