LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dokument byl zveřejněn v LKS č. 4/2019 Elektronická verze dokumentu je trvale přístupná na: www.lks-casopis.cz (na spodní liště homepage Informace – Pro autory)

Tyto podmínky pro publikaci v časopisu LKS (dále jen „Podmínky“) zahrnují zejména
  • pokyny autorům odborných sdělení a autorům dalších děl zveřejňovaných v časopisu LKS
  • licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem
  • další podmínky a pravidla pro publikaci v časopisu LKS

Podmínky se vztahují na všechna díla, která byla publikována v časopisu LKS nebo která se k publikaci připravují, nevyplývá-li z obsahu jednotlivé podmínky, pokynu nebo pravidla, že se vztahuje jen na odborné sdělení; taková podmínka, pokyn nebo pravidlo se na díla, která nejsou odborným sdělením, použije přiměřeně.

Časopis LKS, ISSN 1210 – 3381 (Print) a ISSN 2571 – 2411 (Online), je recenzovaný odborný měsíčník, který vychází v tištěné a elektronické verzi. Publikuje odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů a další díla. Odborná sdělení nabídnutá k publikaci procházejí recenzním řízením, jejich odborná hodnota a původnost jsou posuzovány redakční radou LKS a zpravidla dvěma nezávislými externími recenzenty.

Časopis LKS je indexován: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz), Bibliographia Medica Čechoslovaca (www.nlk.cz), Národní technická knihovna (www.techlib.cz), EBSCO Academic Search Complete (www.ebsco.com), Index Copernicus (www.indexcopernicus.com).

Vážení autoři, při přípravě článku pro časopis LKS prosím věnujte „Podmínkám“ pozornost. Obsahují důležité informace o procesu recenzního řízení, o požadavcích na zpracování rukopisu včetně obrazové dokumentace a také praktická doporučení i tipy, jak si usnadnit práci.

Zejména prosím věnujte pozornost kapitole „Literatura“, v níž jsou jasně vymezeny požadavky na uvádění bibliografických citací podle National Library of Medicine style (NLM style, známý také jako Vancouver style). V materiálu uvádíme také přesné „Příklady doporučeného způsobu citace“.

Těšíme se na vaše odborné články!

Literatura – Příklady doporučeného způsobu citace

dle National Library of Medicine style (NLM style, známý také jako Vancouver style)

Standardní články (uvádějí se všichni autoři)

Jméno autora(ů). Název článku. Název časopisu. Rok; ročník(číslo časopisu): strana(y).

1. McGuigan MB, Louca C, Duncan HF. Endodontic instrument fracture: causes and prevention. Br Dent J. 2013; 214(7): 341 – 348.

2. Bořilová Linhartová P, Fassmann A, Linhartová J, Izakovičová Hollá L. Farmakoterapie recidivující aftózní stomatitidy u pacientů s geneticky podmíněnou sníženou schopností metabolizovat kyselinu listovou – pilotní studie. Čes. stomatol. Prakt. zubní lék. 2019; 119(1): 4 – 11.

Článek v online časopisu (uvádějí se všichni autoři)

1. Parashos P, Phoon A, Sathorn C. Effect of ultrasonication on physical properties of mineral trioxide aggregate. Biomed Res Int. 2014; 2014(12): 191984. doi: 10.1155/2014/191984.

Knihy a jiné monografie (pokud je citována celá kniha, neuvádí se celkový počet stran)

Jméno autora(ů). Název knihy. Číslo vydání. Místo vydání: název vydavatele; rok vydání, strana(y).

1. Pazdera J. Základy ústní a čelistní chirurgie. 3. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2013, 20 – 27.

Kapitola z knihy (číslo kapitoly se neuvádí)

Jméno autora(ů). Název kapitoly. In: Jméno autora knihy. Název knihy. Číslo vydání. Místo vydání: název vydavatele; rok vydání, strana(y).

1. Vaněk J, Fassmann A. Osteologie. In: Šimůnek A et al. Dentální implantologie. 2. vydání. Hradec Králové: Nucleus HK; 2008, 42 – 43.

Sborníky z konferencí apod.

Jméno autora(ů). Název sborníku. Datum akce; místo konání. Místo vydání: název vydavatele; rok vydání, strana(y).

1. Drástová H. Lidská práva a způsobilost k právním úkonům. Sborník referátů XXXI. soudně psychiatrické a psychologické konference; 2008 říjen 15 – 18; Valtice. Praha: Galén; 2009, 95 – 99.

Elektronické materiály

Jméno společnosti oficiálně stojící za materiálem. Název materiálu. [cit. datum]. Dostupné z: http://www...

1. American Association of Endodontist. AAE clinical consideration for a regenerative procedure. [cit. 25. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/currentregenerativeendodonticconsiderations.pdf