LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letos na jaře sněm Komory po roční debatě a přípravě schválil projekt „podpory registrů a usnášeníschopnosti“, což je pracovní název pro změnu velké části našich řádů, která řeší dvě zásadní věci: úplnost a aktuálnost údajů v seznamu členů Komory a usnášeníschopnost sněmů Oblastních komor (OSK).

Seznam členů a informační povinnost

Komora ze zákona vede seznam svých členů. Jde v současnosti o jediný ucelený a veřejně přístupný zdroj informací o tom, kdo může v České republice vykonávat povolání zubního lékaře. Nikde jinde se veřejnost nemůže přesvědčit o tom, zda konkrétní člověk je skutečně zubním lékařem.

Toto výsadní postavení našeho registru si samozřejmě chceme udržet. Proto je nutné, aby údaje, které o zubních lékařích Komora má, byly úplné a aktuální.

Členové Komory mají vůči Komoře informační povinnost. Znamená to, že bychom měli všechny údaje, které se týkají našeho povolání, i jejich změny hlásit Komoře. Většinou se to daří, ale řada z nás v návalu práce a administrativních povinností zapomene a najdou se i takoví kolegové, kteří svoji informační povinnost prostě ignorují.

Pravidelné a jednoduché hlášení

Nová pravidla mají plnění naší informační povinnosti zjednodušit a současně zajistit, aby nikdo nezapomněl dát Komoře vědět, že se něco změnilo.

Jednou ročně (nejpozději do 31. října) každý z nás ve své členské kartě potvrdí, že obsahuje aktuální údaje, případně opraví ty, které se změnily.

Půjde to snadno: Kancelář Komory nám pošle e-mail s odkazem, na kterém se zobrazí údaje, které o nás Komora vede, a my buď klikneme na potvrzení, že údaje odpovídají, nebo rovnou oznámíme změny. Celá akce nezabere ani 5 minut. Kdo nepoužívá e-mail nebo internet, dostane upozornění poštou a zastaví se v kanceláři své Oblastní komory.

Toto jednoduché a současně pravidelné hlášení zajistí, že v seznamu členů Komory budou skutečně aktuální údaje, a seznam tak bude moci plnit svoji zákonnou funkci vůči veřejnosti i státu. Kromě toho bude Komora se svými členy více v kontaktu, takže bude schopna lépe reagovat na jejich potřeby a požadavky, což přispěje k dalšímu zkvalitnění služeb, které Komora svým členům poskytuje.

Usnášeníschopnost sněmů Oblastních komor

Aby sněm Oblastní komory mohl jednat a rozhodovat, musí být podle zákona přítomna nadpoloviční většina všech členů této Oblastní komory. Toto zákonné pravidlo nemůžeme vnitřními komorovými předpisy změnit a řada Oblastních komor má problém je dodržet. Existuje mnoho možností, jak účast na sněmu podpořit, a představenstva Oblastních komor je dobře využívají. Nová úprava v řádech Komory jim poskytne i další nástroje.

Členové bez příslušnosti k Oblastní komoře

Dosud platilo, že každý člen Komory musí současně být i členem některé Oblastní komory. Toto pravidlo se vztahovalo i na ty kolegy, kteří ukončili výkon povolání zubního lékaře (např. odešli do důchodu, vůbec nepracují v oboru, případně pracují v zahraničí apod.), ale současně si přejí zůstat členy Komory. Tito členové zpravidla nemají zájem anebo možnost účastnit se sněmu Oblastní komory, přesto je nutno s nimi při zjišťování usnášeníschopnosti počítat.

Nově bude možné, aby zubní lékaři, kteří na území ČR nevykonávají své povolání, na vlastní žádost nebyli členy žádné Oblastní komory. Příspěvky se jim nezvýší, oprávnění předepisovat léčivé přípravky ad usum proprium neztratí, na sněmu Oblastní komory budou jako čestní hosté jistě vítáni. Pokud ale na sněm nepřijedou, nebude to mít na jeho usnášeníschopnost vliv. A pokud začnou zase pracovat v ČR, přihlásí se do Oblastní komory příslušné podle místa výkonu povolání jako každý jiný zubní lékař.

A pak jsou členové, kteří neplatí příspěvky a neplní svoji informační povinnost, nejezdí na sněmy a s Komorou prostě nekomunikují. Oblastním komorám přidělávají práci při výběru členských příspěvků a svolávání sněmů, nemluvě o nákladech na navazující disciplinární řízení a na vymáhání dlužných příspěvků. Nové předpisy říkají, že pokud člen Komory dluží na příspěvcích nebo neplní informační povinnosti a ani na výzvu Kanceláře Komory nezjedná nápravu, zanikne mu členství v Oblastní komoře. Tím dojde mimo jiné k tomu, že Oblastní komora nebude muset takového nekomunikujícího člena zvát na jednání sněmu a počítat s ním při zjišťování usnášeníschopnosti.

Řádné členství v Oblastní komoře se vyplatí

Nové řády silně motivují členy Komory k tomu, aby řádně plnili své základní povinnosti a vyhnuli se tak nucenému zániku členství v Oblastní komoře.

Pokud totiž někomu nedobrovolně zanikne členství v Oblastní komoře, ztratí nárok na servis poskytovaný členům Oblastní komory, přijde i o osvědčení o celoživotním vzdělávání a o možnost získat nové. Kromě toho se na něj nebudou vztahovat úlevy na ročním členském příspěvku, neboť na tyto úlevy dosáhnou jen členové Oblastní komory, a bude tedy platit členský příspěvek v základní výši 25 000 Kč.

Nikdo nechce, aby to došlo tak daleko. Komora nepotřebuje od svých členů vybírat příspěvky ve výši 25 000 Kč. Takto vysoké příspěvky se budou týkat jen těch zubních lékařů, kteří ani po opakovaných výzvách nesplní své základní povinnosti vůči Komoře. Jde o motivaci, o zdůraznění, že být řádným členem Oblastní komory se vyplatí.

Úleva za účast na sněmu Oblastní komory

Nové řády umožňují Oblastní komoře, aby svým členům poskytla úlevu z ročního členského příspěvku za to, že se v minulém roce zúčastnili alespoň jednoho jednání sněmu Oblastní komory. Tato úleva není povinná, záleží na každé Oblastní komoře, zda ji bude chtít uplatňovat.

Jestliže tedy sněm vaší Oblastní komory takovou úlevu (např. ve výši 1000 Kč) schválí, bude to znamenat, že pokud se zúčastníte alespoň jednoho jednání sněmu, budete mít v následujícím roce nižší (např. o tisíc korun) roční členský příspěvek.

Návrh vznikl jako kompenzace za čas a náklady na dopravu. V řadě míst jsou dojezdové vzdálenosti nemalé. Nemá tedy smysl řešit omluvenky ze sněmů, neboť to není zamýšleno jako sankce.

Kdy to začne platit?

Nové řády schválil sněm Komory letos na jaře v Mikulově. V účinnost však vstoupí až 1. ledna 2020.

Je totiž potřeba připravit nový informační systém Komory, který nám umožní jednoduché plnění informační povinnosti, bude nás automaticky informovat o výši a splatnosti našich příspěvků, připomínat nám, co máme udělat a kdy, prostě fungovat tak, jak moderní informační systém fungovat má.

Těším se, že se Komora od roku 2020 opět posune o kousek dál ve své snaze poskytovat svým členům co nejlepší servis.

Tato mapa se zobrazuje na www.dent.cz ve složce Seznam zubních lékařů. Je aktivně propojena s registrem členů ČSK a pacienti nebo i různé úřady podle ní hledají, v souladu s příslušným zákonem, veřejně dostupné informace o zubních lékařích a jejich ordinacích v konkrétních místech republiky. Pokud tedy v komorovém registru nejsou aktuální údaje, pak není aktuální ani tato mapa. A to vede ke zbytečným nepříjemnostem, stížnostem, administrativě... Jedním z cílů velké novelizace řádů Komory tedy je motivovat každého člena ČSK k tomu, aby do registru včas hlásil potřebné údaje a jejich změny. Tedy aby řádně plnil svoji informační povinnost vůči Komoře.

19. 9. 2018

LKS 09/2018

Print: LKS. 2018; 28(9): S120 – 121

Autoři:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: