LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je pravda, že musím mít v čekárně kromě odpadkového koše i nádoby na tříděný odpad?

V čekárně nemusí být umístěn odpadkový koš. Poskytovatel zdravotních služeb není povinen umožnit pacientům, aby v ambulantním zdravotnickém zařízení odkládali komunální odpad. Jestliže poskytovatel neumožňuje pacientům odkládat komunální odpad (tedy jestliže není v čekárně či jinde pacientům k dispozici odpadkový koš), není třeba instalovat ani nádoby na tříděný odpad.

Pokud ale poskytovatel umožní pacientům odkládat ve zdravotnickém zařízení komunální odpad a odpadkový koš v čekárně či jinde ve zdravotnickém zařízení umístí, pak je podle nového zákona o odpadech (účinného od 1. ledna 2021) povinen současně zajistit tzv. místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad. Jde o to umožnit pacientům, aby mohli odpady primárně třídit. V praxi se může jednat o sadu přiměřeně velkých nádob určených pro výše uvedené typy odpadů. Zákon nepředepisuje ani velikost, ani četnost, ani umístění takových nádob. Předpokládá se však, že budou umístěny tak, aby je pacienti mohli reálně využívat.

Při stanovení frekvence vývozu nádob na tříděný odpad musí poskytovatel zohlednit množství odpadu a jejich povahu. V případě skla, papíru, plastů a kovů může být zvolen dlouhý interval, který však nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Výše uvedená pravidla se vztahují na komunální odpad odkládaný pacienty. Jinak je potřeba hledět na komunální odpad vyprodukovaný samotným poskytovatelem zdravotních služeb při jeho činnosti a na komunální odpad vyprodukovaný zaměstnanci nebo jinými pracovníky poskytovatele při uspokojování jejich základních potřeb (např. obaly od jídla či nápojů). Tento odpad je poskytovatel povinen vždy soustřeďovat odděleně, jinými slovy třídit.

Poskytovatel zdravotních služeb se může s komunálním odpadem (jak s takovým, který vyprodukuje sám nebo jeho zaměstnanci, tak s takovým, který vyprodukují pacienti) na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do obecního systému sběru odpadů, pokud to obec umožňuje.

Pro úplnost je vhodné upozornit na to, že vše, co je uvedeno výše, se v prostředí stomatologické ambulance týká výlučně komunálního odpadu, tedy odpadu, který je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Pro odpad ze zdravotní péče, jímž se ve stomatologické ambulanci rozumí odpad z diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí lidí (skupina 18, podskupina 18 01 Katalogu odpadů), platí zvláštní pravidla.

https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/pravni-poradna/