LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V roce 2018 autoři edice „Medicína hlavy a krku“ vydali novou knihu s názvem „Poruchy polykání“. Jedná se již o druhé, aktualizované, vydání, první bylo publikováno v roce 2009. Kniha pojednává o péči o nemocné s poruchami polykání různého původu a je zaměřena na multidisciplinární spolupráci lékařů různých specializací a také na práci klinických logopedů a zdravotních sester.

Kniha je strukturována do devíti jednotlivých částí, ty jsou dále děleny do 24 kapitol. Poslední stránky obsahují přílohu včetně slovníku odborných výrazů. Část knihy je psaná slovenským jazykem, část jazykem českým – dle mateřského jazyka hlavních autorů.

Jak bývá v této edici obvyklé, první část patří definicím základních pojmů, ve druhé se autoři věnují anatomii, fyziologii a patofyziologii polykání, vše je doplněno řadou odborných obrázků.

Ve třetí části autoři píší o diagnostice poruch polykání, která se skládá nejen z klinického vyšetření, ale díky moderním technologiím i z doplňujících zobrazovacích vyšetření. Za zmínku stojí rozvíjející se možnosti flexibilního endoskopického vyšetření (FESS) a videofluoroskopie (VFSS).

Ve čtvrté části se dočteme o vlastní léčbě pacientů s dysfagií (chirurgické, protetické či konzervativní), s důrazem kladeným na důležitost výživy a rehabilitace v průběhu léčby.

Pátý oddíl věnovali autoři důsledkům poruch polykacího aktu s varováním, že riziková není jen očekávatelná podvýživa, ale že svou roli sehrávají i socioekonomické aspekty a další zdravotní rizika, která tyto poruchy mohou doprovázet (aspirační pneumonie atd.).

Nejdelší, šestá část je zaměřena na dysfagii ve speciálních případech – jedná se o stavy po chirurgických výkonech, stavy u neurologických onemocnění, následky onkologických onemocnění a jejich nechirurgické léčby. Autoři zde také zmiňují autoimunitní onemocnění a poruchy polykání v dětském věku, které mají také svá specifika.

V dalším oddílu knihy je pozornost orientována na ošetřovatelskou péči, včetně rozpisů a doporučení podávání enterální a parenterální výživy a jejich dávkování. V předposlední části autoři shrnují poznatky z celé knihy s cílem předat tyto informace široké odborné veřejnosti a zdůraznit nutnost mezioborové spolupráce. V úplném závěru jsou pak uvedeny přílohy včetně informací o jednotlivých autorech.

Knihu hodnotím jako velmi čtivou – slovenský jazyk není při čtení překážkou. Dílo poskytuje řadu velmi cenných informací pro maxilofaciální chirurgy a otorinolaryngology, kteří se setkávají s chirurgickou problematikou poruch polykání.

Vzhledem ke stále více se rozvíjejícím možnostem mikrochirurgických přenosů tkání do defektů po resekčních výkonech, považuji tuto publikaci za zásadní pro získání informací o výběru vhodné stravy a rehabilitace u našich pacientů, např. po hemiglosektomiích s náhradou tkáně volným lalokem.

Za velmi podstatnou část pokládám vlastní rehabilitaci polykacího aktu, která je ve velké míře zásluhou klinických logopedů. Užitečné vědomosti zde naleznou onkologové, neurologové, internisté, praktičtí lékaři, ale i zubní lékaři, kterým je věnována kapitola Možnosti protetické léčby u některých poruch polykání (např. stavy po resekcích měkkého a tvrdého patra). Nezbývá tedy než tuto knihu doporučit lékařům všem odborností.