LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Elektronická evidence tržeb (EET)

Parlament schválil zákon, který znovu zavádí elektronickou evidenci tržeb pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Pokud vše půjde podle plánu vlády a zákon opět nebude zrušen či nějak změněn, budou zubní lékaři muset začít evidovat tržby od 1. května 2020.

Co se změnilo?

Evidovanými tržbami nově nebudou platby uskutečněné prostřednictvím platební karty. Nově bude též možno za určitých podmínek požádat o tzv. zvláštní režim evidence, který nevyžaduje on-line připojení; evidence se v takovém případě bude provádět pomocí listinných bloků účtenek, které se správci daně hlásí čtvrtletně.

Zvláštní režim evidence

Zvláštní režim evidence znamená, že poskytovatel, který splňuje dále uvedené podmínky, může evidenci provádět pomocí listinných číslovaných účtenek. Tyto účtenky mu vydá správce daně jednou ročně. Vydané stejnopisy účtenek se musí evidovat a po skončení každého čtvrtletí oznamovat správci daně. Ve zvláštním režimu lze evidovat tržby jen na základě povolení správce daně.

Povolení správce daně vydá poplatníkovi, který splňuje tyto podmínky:

  • jde o právnickou osobu, která je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojistění, nebo o fyzickou osobu,
  • poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty,
  • poplatník má nejvýše 2 zaměstnance (u právnických osob bude do počtu zaměstnanců nutno započítat i společníky, pokud mají s právnickou osobou pracovněprávní vztah),
  • výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Do uvedených částek se započítávají jen evidované tržby, tedy v zásadě platby přijaté v hotovosti (platby pomocí směnek či šeků, které jsou rovněž evidovanými tržbami, se v ordinacích zubních lékařů zpravidla nevyskytují).

O povolení evidence ve zvláštním režimu bude možno správce daně žádat od 1. února 2020.

Jak se na evidenci připravit?

Poskytovatelé, kteří nepřijímají platby v hotovosti, evidovat tržby nemusí. To znamená, že poskytovatel, který přijímá platby jen převodem na svůj účet nebo prostřednictvím platebních karet, nemusí dále uvedené kroky podnikat. Jakmile ale přijme první platbu v hotovosti, musí ji evidovat. Je vhodné připomenout, že každý je podle zákona povinen přijímat platby v hotovosti v českých korunách; pokud by tedy kdokoliv odmítal přijmout hotovost s tím, že u něj lze platit jen pomocí platební karty či převodem na účet, porušoval by zákon.

Vybavení

Poskytovatel si bude muset pořídit zařízení umožňující evidovat tržby. Zařízení musí být schopno odeslat prostřednictvím internetu finanční správě údaje o evidované tržbě a vystavit předepsanou účtenku. Nezbytné bude též připojení k internetu. Náklady na pořízení zařízení nese poskytovatel. Poskytovatel, kterému správce daně povolí evidovat tržby ve zvláštním režimu, vybavení potřebovat nebude; místo něj od správce daně dostane bloky číslovaných účtenek.

Autentizační údaje

Každý, kdo bude evidovat tržby běžným způsobem (tedy elektronicky), musí před zahájením evidence tržeb požádat finanční správu o přidělení autentizačních údajů. Tyto autentizační údaje (jde o uživatelské jméno a heslo) slouží k přístupu na portál správce daně. Tento přístup je pro funkčnost evidence tržeb nezbytný, je proto nutné o přidělení autentizačních údajů požádat, a to s dostatečným předstihem před zahájením evidence tržeb.

Žádost o přidělení autentizačních údajů lze podat jen těmito dvěma způsoby:

  • prostřednictvím elektronického formuláře na Daňovém portálu http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces. Tento způsob je vhodný pouze pro ty poskytovatele, kteří mají aktivovánu datovou schránku (zejména všechny právnické osoby). Autentizační údaje budou bezodkladně doručeny do datové schránky poskytovatele.
  • osobně na kterémkoliv finančním úřadu. Autentizační údaje poskytovatel získá okamžitě v zapečetěné obálce.

Poskytovatel, kterému správce daně povolí evidovat tržby ve zvláštním režimu (viz výše), autentizační údaje potřebovat nebude.

Přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb a certifikát

Každý, kdo bude evidovat tržby běžným způsobem, se musí na Daňovém portálu (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces) pomocí autentizačních údajů přihlásit do aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde poskytovatel zaeviduje své provozovny (ordinace) a vygeneruje příslušný certifikát, který následně nainstaluje do svého zařízení pro evidenci tržeb.

Poskytovatel, kterému správce daně povolí evidovat tržby ve zvláštním režimu, přístup do webové aplikace potřebovat nebude.

Více informací najdete na www.etrzby.cz

eNeschopenka

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti bude možno od 1. ledna 2020 vydat jen elektronickou formou. Listinná forma zůstane zachována jen pro výjimečné případy při technickém výpadku.

eNeschopenku bude nutno vystavovat na počítači. Zubní lékař bude moci využít buď své vlastní programové vybavení (např. doplněk ke svému stávajícímu ordinačnímu programu), anebo bude mít zdarma k dispozici webovou aplikaci v rámci ePortálu ČSSZ. Obě varianty bude možno kombinovat.

Zubní lékař, který bude vystavovat eNeschopenku ve vlastním ordinačním programu, využije pro identifikaci certifikát vydávaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro účely předepisování elektronických receptů. Jiný identifikátor nebude nutný.

Pro identifikaci ve webové aplikaci v rámci ePortálu ČSSZ bude možno využít datovou schránku, pokud ji má zubní lékař zřízenu, anebo např. elektronický občanský průkaz nebo uživatelský účet Národní identitní autority, který si lze zřídit bezplatně.

Více informací najdete na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

eRecept

Parlament schválil další novelu zákona o léčivech, která se významně dotýká mimo jiné i elektronických receptů.

Nová úprava kompletně přepracovává právní úpravu elektronických receptů a přináší novinku v podobě tzv. lékového záznamu (o lékovém záznamu přineseme podrobné informace v příštím LKS).

Pokud jde o elektronické recepty, základní principy zůstávají zachovány, a proto se od účinnosti novely (která ke dni zpracování tohoto textu ještě není známa) pro předepisující lékaře nic zásadního nezmění.

Je však třeba pamatovat na to, že certifikáty, které předepisujícím zubním lékařům vydává SÚKL, mají jen dvouletou platnost. Protože druhý rok s elektronickými recepty pomalu končí, bude nutné certifikáty obnovit. O obnovení certifikátu lze požádat nejdříve 30 dnů před skončením jeho platnosti. Na potřebu obnovení certifikátu by měl být jeho držitel upozorněn e-mailem na adresu, kterou zadal v žádosti o certifikát, a to 30 dnů před vypršením platnosti certifikátu.

Podrobnosti včetně postupu obnovení certifikátu najdete na: https://www.epreskripce.cz/aktuality/postup-pro-prevydani-ssl-certifikatu-vydaneho-sukl-pro-komunikaci-s-cuer

Dotazy je možno směřovat na Callcentrum elektronického receptu (800 900 555), nebo na e-mailovou adresu erecept@sukl.cz.