LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V disciplinárním řízení mi byla uložena důtka. Tento postih jsem akceptoval. Nyní jsem dostal vyrozumění, že mi zaniklo osvědčení praktický zubní lékař. Jak je to možné? To jsem dostal dva tresty za stejnou věc? A kdy mi osvědčení vrátí?

Nejde o dva tresty za stejnou věc, nejedná se vůbec o trest. Podmínkou vydání a trvání platnosti osvědčení je mimo jiné disciplinární bezúhonnost. Z toho vyplývá, že platnost osvědčení automaticky zanikne, nabude-li právní moci rozhodnutí, jímž bylo držiteli osvědčení uloženo disciplinární opatření. Držitel osvědčení prostě přestal splňovat podmínky pro to, aby mohl osvědčení mít.

Pokud platnost osvědčení z jakéhokoliv důvodu zanikla, nelze ji obnovit. Člen Komory, jemuž zanikla platnost osvědčení, proto nemůže takové osvědčení získat zpět. Může ale získat osvědčení nové, ovšem po splnění všech podmínek. To znamená, že musí získat příslušný počet kreditů. O vydání nového osvědčení může však požádat až poté, kdy bude opět disciplinárně bezúhonný, tzn. po zahlazení uloženého disciplinárního opatření. Disciplinární opatření důtky se standardně zahladí po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, kterým byla důtka uložena (čestná rada Komory může na žádost člena tuto dobu zkrátit; žádost o takové zkrácení lze podat po uplynutí nejméně poloviny této doby, tedy v případě důtky po 3 měsících). Teprve poté (bude-li splňovat i další podmínky, tedy zejména předepsaný počet kreditů) může člen Komory získat nové osvědčení. Kredity za účast v celoživotním vzdělávání však lze získávat i v době, kdy disciplinární opatření dosud nebylo zahlazeno.