LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.orthodont-cz.cz

předsedkyně: MUDr. Eva Šrámková

MUDr. Eva Šrámková, současná předsedkyně ČOS.

Historie Československé ortodontické společnosti, předchůdkyně dnešní České ortodontické společnosti, sahá až do roku 1939. V našem oboru patří tedy k odborným společnostem s nejdelší historií v Evropě. Po vzniku Československé lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která sloučila lékařské spolky, fungovala jako Ortodontická sekce Československé stomatologické společnosti. Po roce 1989 byla činnost Československé ortodontické společnosti obnovena, avšak vzápětí se rozdělila v důsledku rozdělení státu na samostatné společnosti českou a slovenskou. V letech 1991 – 1992 byl plně dokončen transformační proces v důsledku změny režimu i rozdělení státu a Česká ortodontická společnost plně obnovila svou činnost. U vzniku novodobé České ortodontické společnosti (dále ČOS) stáli zejména MUDr. Václav Bednář (první předseda), prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., (místopředseda), MUDr. Jiří Petr (vědecký sekretář), prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc., MUDr. Živa Müllerová, CSc., doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Marie Štefková, CSc., MUDr. Tomáš Havlík, MUDr. Jan Horal, MUDr. Milada Stehlíková a MUDr. Vlastimil Šimeček.

Kam směřujeme

Česká ortodontická společnost, z. s., je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující na základě dobrovolnosti lékaře, ale i ostatní občany projevující zájem o obor ortodoncie. ČOS působí na území České republiky a jejím sídlem je město Praha 2, Slavojova 22, PSČ 128 00. Česká ortodontická společnost je právnickou osobou, samostatně spravuje svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu v souladu s platnými zákony a předpisy. Česká ortodontická společnost je od roku 1995 zakládajícím členem World Federation of Orthodontists (WFO) se sídlem v USA, St. Louis. Od roku 2003 je členem European Federation of Orthodontic Specialists Associations (EFOSA), která je profesní organizací ortodontických specialistů v rámci EU.

Česká ortodontická společnost podporuje a usiluje o zvyšování teoretické i praktické úrovně ortodoncie. Hájí zájmy oboru ve společnosti s úsilím o zlepšení orálního zdraví všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace.

Naše aktivity

ČOS spolupracuje s Českou stomatologickou komorou a ostatními odbornými lékařskými společnostmi včetně zahraničních a přímo se podílí na řešení odborných problémů a poskytování léčebné i preventivní péče a na zdravotnickém výzkumu s profesními komorami (ČSK, ČLK a ČLékK), dále s ministerstvem zdravotnictví ČR a jinými orgány, zejména klinickými a výzkumnými pracovišti a zdravotními pojišťovnami. Hlavní činností je podpora vzdělávání a odborné informovanosti svých členů i všech ostatních zájemců s cílem umožnit odbornou a vědeckou diskuzi. ČOS se zabývá úrovní postgraduální výchovy ortodontických specialistů a prosazuje další zvyšování úrovně jejich specializační přípravy v souladu s podmínkami v Evropské unii.

Od roku 1992 vydává ČOS 4x ročně recenzovaný odborný časopis „Ortodoncie“. Publikované odborné práce českých autorů jsou již více než 15 let překládány do angličtiny a v současné době je časopis k dispozici i v plně digitální verzi.

ČOS podporuje všemi dostupnými prostředky systém kvalitního vzdělávání mladých ortodontistů, tříleté specializační přípravy dle evropského vzdělávacího programu ERASMUS na akreditovaných univerzitních pracovištích. Každoročně vypisuje granty na zahraniční stáže a aktivní účast na mezinárodních a nově i významných domácích akcích, prioritně pro lékaře s úvazkem min. 0,5 na akreditovaných školicích pracovištích, ale rovněž pro lékaře v přípravě a ostatní členy. Každoročně tak bývá rozděleno až 150 000 Kč. Dále ČOS pomáhá s úhradou předplatného odborných časopisů, případně i technikou pro výuková ortodontická pracoviště.

Každoročně v průběhu slavnostního gala večera svého kongresu vyhlašuje ČOS „Ceny České ortodontické společnosti“ určené autorům tří nejlepších atestačních prací daného roku, které jsou dotovány finanční částkou 25 000, 20 000 a 15 000 Kč. Ohodnoceny jsou i nejlepší přednášky mladých autorů a nejlepší postery s klinickou a vědeckou tematikou.

Mezinárodní spolupráce

ČOS je vysoce respektovaným členem profesní organizace ortodontických specialistů v rámci EU – European Federation of Orthodontic Specialists Associations (EFOSA). V letech 2002 – 2003 předsedal Evropské ortodontické společnosti prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc., a v České republice se jako v první ze zemí střední a východní Evropy konal v roce 2003 Evropský ortodontický kongres. Prof. Kamínek byl mnohaletým členem výboru Council EOS. V současné době je opět člen ČOS MUDr. Ivo Marek, Ph.D., členem tohoto nejvyššího orgánu Evropské ortodontické společnosti. MUDr. Eva Šrámková byla v letech 2012 – 2016 členkou výboru Council EFOSA.

Jsme také velmi hrdi na to, že ortodontické oddělení LF UP a FN Olomouc splnilo extrémně náročná kritéria a v roce 2015 bylo přijato do prestižní skupiny Network of Erasmus Based European Orthodontic Postgraduate Programmes – NEBEOP, skupiny nejlepších výukových ortodontických pracovišť Evropy.

Členství v ČOS

Členství v ČOS je řádné, mimořádné a čestné. Mimořádné členství ve společnosti vzniká na základě plné dobrovolnosti podáním písemné přihlášky a při souhlasu se Stanovami společnosti, zaplacením ročního členského příspěvku. Řádného členství ve společnosti může dosáhnout jen specialista v oboru ortodoncie, který pracuje na území České republiky a zaplatil roční členský příspěvek.

K 30. lednu 2019 měla ČOS 314 řádných, 78 mimořádných a 16 čestných členů.

Co aktuálně připravujeme

ČOS organizuje od roku 1999 každoročně kongres České ortodontické společnosti. Třídenní kongresy mají již 13 let nejen sekci lékařů, ale i dvoudenní samostatné sekce ortodontických asistentek a ortodontických zubních techniků. Součástí kongresů je výstava ortodontických materiálů a techniky a v průběhu kongresu se koná i plenární schůze členů ČOS. Rovněž prezidentský galavečer i společenský večer ortodontických asistentek a zubních techniků jsou společenské akce těšící se vysoké oblibě. O přátelské atmosféře a smyslu pro humor ortodontistů svědčí i tradice, která se v posledních letech spontánně vyvinula, a to účast ve společenských kostýmech dobových či jinak tematicky vázaných na místo konání kongresu.

Právě nyní, ve dnech 19.–21. září 2019, pořádá ČOS svůj jubilejní XX. kongres a ve spolupráci se Slovenskou ortodontickou spoločnosťou také společný IV. Česko-Slovenský ortodontický kongres. Tentokrát ve Slovenské republice v Bratislavě. Hlavními tématy kongresu jsou léčba pacientů s rozštěpovými vadami a interdisciplinární spolupráce, jež jsou doménou obou prezidentů kongresu – MUDr. Ireny Klímové a MUDr. Ivo Marka, Ph.D. Kongresový kurz na téma interdisciplinární spolupráce povede dr. Ute Schneider Moser a dr. Lorenz Moser z Itálie. Dalšími zvanými přednášejícími jsou dr. Raffaele Spena, dr. Ewa Czochrowska, dr. Nejat Erverdi, dr. Christodoulos Laspos, dr. Peter Mossey a dr. Tommaso Castroflorio.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): S140 – S141

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: