LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.csds.stomatolog.cz

předsedkyně: doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

Doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., předsedkyně ČSDS.

Česká společnost pro dětskou stomatologii (ČSDS) byla založena v roce 2001. Vzniku samostatné společnosti předcházelo ustavení Pedostomatologické sekce při Stomatologické společnosti ČLS JEP v roce 1969 a později Společnosti pro dětskou stomatologii ČLS JEP.

Poslání společnosti

Dle stanov je Česká společnost pro dětskou stomatologii samosprávná, nepolitická, odborná a vědecká společnost, sdružující na základě dobrovolnosti lékaře i ostatní odborníky projevující zájem o obor dětské zubní lékařství. Svou činnost vyvíjí na základě demokratických principů při dodržování lidských práv. ČSDS sdružuje lékaře působící na dětských odděleních stomatologických klinik, praktické zubní lékaře zabývající se převážně péčí o dětské pacienty, praktické zubní lékaře zajímající se o problematiku dětského zubního lékařství, postgraduální studenty a všechny ostatní zájemce o dětské zubní lékařství.

Kam směřujeme

ČSDS usiluje o stálé zvyšování teoretické i praktické úrovně dětského zubního lékařství a podporuje zejména rozvoj prevence a léčby zubního kazu, parodontopatií, vrozených vad orofaciální soustavy a úrazů zubů u dětí. ČSDS se snaží zlepšit stav orálního zdraví dětí se speciálními potřebami včetně onkologických onemocnění. Ve spolupráci s odbornou ortodontickou společností podporuje prevenci a včasnou diagnostiku ortodontických anomálií.

Prvořadým cílem ČSDS je zlepšení orálního zdraví mladé populace v souladu s cíli Světové zdravotnické organizace. S tím souvisí zvyšování odborné úrovně pregraduálního i postgraduálního vzdělávání v dětském zubním lékařství, podpora výzkumné a publikační činnosti v dětském zubním lékařství, podpora postgraduálních studentů a podpora preventivních programů určených pro děti. Cílem společnosti je představit zejména mladým zubním lékařům dětské zubní lékařství jako atraktivní a perspektivní obor.

Dalším cílem ČSDS je úzká spolupráce s mezinárodními odbornými pedostomatologickými organizacemi. Usilujeme o zvýšení počtu našich členů v European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD). V letošním roce jsme se ucházeli o pořádání odborného semináře a workshopu EAPD v Praze. Naše nabídka EAPD zaujala a v roce 2023 budeme organizovat tuto významnou událost, na které se sejdou odborníci nejen z celé Evropy. Další velice důležitou událostí bylo obnovení členství naší společnosti v International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Na světovém kongresu IAPD, který se konal v červenci letošního roku v Mexiku, se naše společnost stala řádným členem této význačné celosvětové organizace.

ČSDS spolupracuje zejména s ČSK, se Stomatologickou společností ČLS JEP, s Českou ortodontickou společností a s pediatrickými odbornými společnostmi. ČSDS je zapojena do Aliance pro budoucnost bez zubního kazu. ČSDS uvítá spolupráci i s dalšími odbornými společnostmi nebo spolky.

Naše aktivity

ČSDS každoročně organizuje odborné setkání zubních lékařů. V minulosti to byla preventivní a pedostomatologická sympozia společně se slovenskými kolegy. Řadu let se zájemci o dětské zubní lékařství scházeli na Jindřichohradeckých pedostomatologických dnech a Festivalech pedostomatologických kazuistik. Poslední tři roky je stěžejní akcí ČSDS Den s dětskou stomatologií. V letošním roce jsme při příležitosti 50. výročí založení pedostomatologické sekce pořádali slavnostní konferenci. Všechny akce ČSDS se vyznačují neformální a přátelskou atmosférou. ČSDS se každoročně podílí na přípravě PDD, na celoživotním vzdělávání praktických zubních lékařů, na tvorbě doporučených postupů a stanovisek k aktuálním problémům dětského zubního lékařství.

Členství v ČSDS

Členství v ČSDS je dobrovolné a řídí se stanovami. Povinností člena je zaplacení ročního členského příspěvku. Členství ve společnosti je řádné, mimořádné a čestné. Řádným členem společnosti se stane zubní lékař oprávněný k výkonu povolání na území ČR, který o členství ve společnosti požádá. Mimořádným členem společnosti může být každý, kdo má k dětskému zubnímu lékařství blízký vztah. Čestné členství se uděluje na základě výjimečných zásluh o rozvoj dětského zubního lékařství v ČR.

Vzkaz pro kolegy

Udělejme společně vše pro to, aby děti byly vítanými pacienty v ordinacích zubních lékařů a aby měly šanci prožít dětství bez zubních kazů.

Česká společnost pro dětskou stomatologii

19. 10. 2019

LKS 10/2019

Print: LKS. 2019; 29(10): S167 – S168

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: