LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.cschs.cz

předseda: MUDr. Luboš Steklý

MUDr. Luboš Steklý

Česká stomatochirurgická společnost, z. s., (ČSCHS) je přímým pokračovatelem České stomatochirurgické společnosti. V 90. letech minulého století kolegyně a kolegové pociťovali vzdalování se Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP potřebám ambulantního privátního stomatochirurgického sektoru. Proto se skupina lékařů v čele s MUDr. Lubošem Jirglem, MUDr. Pavlem Chrzem, MUDr. Pavlem Konečným, MUDr. Zbyňkem Mazurem a dalšími rozhodla založit odbornou společnost se zaměřením na orální chirurgii. Stanovy České stomatochirurgické společnosti byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 31. 8. 1995. Od samého počátku byla společnost budována jako samosprávný, apolitický, odborný a vědecký spolek, který na základě dobrovolnosti sdružuje lékaře projevující zájem o obor stomatochirurgie.

Kam směřujeme

Základními cíli ČSCH jsou podpora zvyšování teoretické i praktické úrovně ambulantní stomatochirurgie. Za tímto účelem pořádá společnost odborné vzdělávací akce jak pro své členy, tak pro ostatní lékaře se zájmem o obor. Kromě získávání odborných znalostí mají tato setkání za cíl výměnu zkušeností a získávání nových přátelství ve společenské rovině.

Společnost je připravena spolupracovat s tuzemskými i zahraničními spolky, se kterými sdílí stejné nebo obdobné ideje, hodnoty a zájmy. Cílem je spolupracovat a přímo se podílet na řešení odborných problémů a poskytování léčebně preventivní péče, zejména s Českou stomatologickou komorou či jinými klinickými a výzkumnými pracovišti.

Členství v ČSCHS

Společnost rozlišuje podle stanov členství řádné, mimořádné a čestné. Řádným členem se může stát lékař, absolvent oboru stomatologie nebo zubního lékařství na lékařské fakultě české nebo zahraniční univerzity, který je oprávněn k výkonu lékařské stomatologické praxe na území ČR. Mimořádným členem se může stát kterýkoliv absolvent české nebo zahraniční vysoké školy s lékařským nebo biomedicínským zaměřením, který projevuje zájem o obor stomatochirurgie. Čestným členem se může stát osoba, na jejímž jméně se usnese výbor a zároveň ji jmenuje čestným členem ČSCHS. Nový žadatel o členství vyplní přihlášku do společnosti písemně či elektronicky na internetových stránkách.

ČSCHS měla k 31. 10. 2019 celkem 109 řádných členů a 2 čestné členy. Společnost vítá každého člena se zájmem o náš obor.

Naše aktivity

Společnost organizuje obvykle dvě odborné akce ročně, na které zve přednášející z Česka, případně Slovenska. První velkou akcí s více než 100 účastníky (a výrazným organizačním přispěním dr. Mazura) byl ITI Workshop v dubnu 2009. Následně uspořádala semináře s mezinárodní účastí. Na jaře v roce 2011 přijal její pozvání prof. Hans Ulrik Paulsen a prof. Ole Schwartz na seminář o autotransplantacích zubů. V prosinci 2012 přijel dr. Arnaldo Castellucci s tématem chirurgické endodoncie. V říjnu 2015 přednášel dr. Otto Zuhr o měkkých tkáních kolem implantátů. Zatím posledním přednášejícím byl prof. Fouad Khoury, který přednesl v květnu 2018 přednášku o managementu kostních augmentací.

Proběhlo také několik menších regionálních workshopů s tématem interdisciplinární spolupráce, zejména ortodoncie, stomatochirurgie, implantologie (za ČSCHS MUDr. T. Čáslava, MUDr. J. Krug). Společnost připravila vzdělávací program pro své členy s názvem Odborník České stomatochirurgické společnosti. Duchovním otcem tohoto projektu je prim. MUDr. P. Střihavka. Veškeré naše současné aktivity najdete na internetových stránkách www.cschs.cz

Co aktuálně připravujeme

V plné přípravě je březnový seminář spojený s plenární schůzí a s volbami do orgánů ČSCHS. V odborné části vystoupí MUDr. Lukáš Hauer s tématy „Cysty měkkých tkání“ a „Interpretace RTG nálezů na OPG a CBCT”. Součástí dvoudenního semináře bude i páteční podvečer, kdy zazní dvě sdělení. Pozvání přijal prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR, a přednese přednášku „Střevní mikrobiom a jeho význam pro stomatologa“. V druhé části vystoupí společně MgA. Viktorín Šulc a pluk. Jiří Markovič s přednáškou „Jako lovci přízraků“ o vyšetřování vražd.

ČSCHS zve všechny členy i nečleny na mezinárodní kongres o autotransplantacích zubů, který v květnu 2020 organizuje Česká ortodontická společnost a ČSCHS jej plně podporuje.

ČSCHS