LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.zubari.cz

předsedkyně: MUDr. Blanka Stojanovičová

MUDr. Blanka Stojanovičová

Počátky Společnosti preventivní stomatologie (SPS) jsou neodmyslitelně spojeny s přednáškovou činností MUDr. Jiřího Sedelmayera. V návaznosti na jeho myšlenky k tematice preventivních přístupů ve stomatologii vznikla spontánní iniciativa uspořádat víkendová setkávání stomatologů, která by se věnovala hledání nejvýhodnějších přístupů v zubní prevenci.

Oficiální podobu pak získala Společnost preventivní stomatologie v květnu 1997, kdy se proměnila v občanské sdružení. Podnětem k jeho vzniku byla především snaha skupiny zubních lékařů najít spolehlivý standardizovaný systém, který by byl ideálně účinný, jednoduchý, snadno osvojitelný a zároveň šetrný pro většinu pacientů.

Kam směřujeme

Cílem SPS je aktivně se podílet na veřejném šíření zásad účinné prevence onemocnění zubů, závěsného aparátu a dalších patologických procesů v dutině ústní. Hlavní snahou členů Společnosti je informovat o tomto tématu srozumitelnou a také pro laiky přijatelnou formou. S vědomím nedostatečné účinnosti komunitních preventivních metod je kladen důraz na prevenci formou individuálního tréninku s jednotlivými pacienty. Samotné vzdělávání je vedeno v rámci školicích akcí SPS vyškolenými a pravidelně kontrolovanými lektory výuky těchto přístupů z řad zubních lékařů a dentálních hygienistek.

Po dvaceti letech fungování SPS lze jednoznačně doložit nesporné výhody individuálního přístupu a praktického nácviku zubní prevence přímo v ústech pacienta pro plošné dosažení skutečně efektivní úrovně zubní hygieny, a to navzdory počáteční nedůvěře k tomuto přístupu ze strany kolegů a veřejnosti.

Členství v SPS

Specifikou naší odborné společnosti je to, že jejím členem mohou být nejen zubní lékaři, ale také dentální hygienistky, farmaceuti, zdravotní sestry či zubní instrumentářky, a to ti, kteří absolvovali úvodní teoreticko-praktický kurz tzv. nové školy orální hygieny. To výrazně přispívá ke komunikaci mezi jednotlivými členy dentálního týmu, kteří nemají jinak příliš mnoho šancí se setkat na společných odborných akcích.

Základní školení probíhají formou teoreticko-praktických kurzů Týdnů čistých zubů, přičemž v loňském roce proběhl již jeho 33. ročník. Celkově prošlo kurzy Týdnů čistých zubů více než dva tisíce účastníků. Podmínkou členství v SPS je kromě absolvování úvodního kurzu každý rok absolvovat víkendový kontrolní recall.

Prostřednictvím recallových víkendových setkání je udržována vysoká odborná úroveň členů SPS a zároveň jsou diskutovány aktuální poznatky v oblasti zubní profylaxe. Recallová setkání se pořádají třikrát ročně, z čehož jedenkrát společně s valným shromážděním členské základny.

Vlastní program recallových setkání má vždy část teoretickou a část praktickou. V rámci teoretické části vystupují jak členové společnosti, tak i externí přednášející. Z druhé skupiny přednášejících lze z poslední doby jmenovat např. MUDr. Radkina Honzáka, CSc. Praktická část je zajišťována pečlivě kalibrovanými lektory SPS a probíhá na ní periodické přezkušování členů ze zvládnutí jednotlivých technik zubní hygieny v malých skupinách účastníků. V současnosti má SPS přes 280 aktivních členů.

Naše aktivity

Od roku 2010 je SPS odbornou společnostní v rámci ČSK a její školicí akce jsou již od roku 2003 zařazeny do vzdělávacího systému ČSK. Více než deset let se SPS spolupodílí také na některých preventivních akcích, jako je např. Čistý zoubek, a to nejen po stránce personální, tedy formou účasti vyškolených instruktorů, ale i finančně. Tento projekt vznikl jako odezva na programové cíle WHO a bylo v něm proškoleno 23 000 dětí z mateřských a základních škol, gymnázií a dětských center zejména v Libereckém kraji.

Mimoto členové pořádali v průběhu let desítky workshopů a veřejných čistění zubů – např. pravidelně na výstavě SALIMA. V posledním roce byl na základě podnětu ze strany organizátorů PDD z představenstva ČSK pořádán workshop nácviku zubní hygieny i na PDD 2019.

Od roku 2008 je vyhlašováno na valném shromáždění každoročně deset vítězů studentské soutěže, kterým je sponzorována bezplatná účast na teoreticko-praktickém kurzu Týden čistých zubů.

Stejně jako tento počin, tak i všechny ostatní aktivity SPS jsou financovány výhradně z členských příspěvků a zcela bez participace externích sponzorů, a to po celou dobu trvání naší odborné společnosti.

Komunikaci s členy a s veřejností jak odbornou, tak laickou, výrazně usnadňují webové stránky společnosti: www.sps.cz. Na těchto stránkách lze nalézt i aktuální databázi aktivních členů a jejich rozmístění napříč Českou republikou.

Mezinárodní spolupráce

Dosah činnosti SPS není omezen zdaleka jen na území naší ČR, ale novou školu orální prevence iTOP se podařilo rozšířit daleko za hranice naší země. V podstatě po celé Evropě, ale také v Jihoafrické republice, Indii, do Izraele, Číny, Vietnamu, Thajska, Japonska, Jižní Koreje, Austrálie, Kanady, USA, Mexika a téměř po celé Latinské Americe. Je tak obdivuhodné, na jak rozsáhlém území celého světa si dokázala originální česká škola individuální zubní prevence postupně vydobýt respekt a přispět tak k šíření skvělého jména české stomatologie.

Díky MUDr. Jiřímu Sedelmayerovi a MUDr. Lucii Sedelmayer byl vybudován v zahraničí tým lektorů a instruktorů, kteří vyučují iTOP a kteří sami každoročně přijíždějí do Prahy na recallová setkání.

Mnoho univerzit převzalo iTOP do svého povinného studijního plánu. Jmenujme např. Hamburg, Vídeň, Bělehrad, Budapešť, Quito, Moskvu.

iTOP se vyučuje již několik let také na LF UK Praha. Zde až do svých posledních dnů v létě 2019 přednášel teoretickou část MUDr. Jiří Sedelmayer, otec iTOPu. Na praktické výuce se podílejí vybraní špičkoví instruktoři SPS. Je sympatické, že požadavek této výuky vzešel přímo od studentů.

Vzkaz pro kolegy

ETERNUS QUIA PURUS. Čistý, tedy věčný.