LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ukončila jsem výkon povolání ke konci roku 2016. Svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným jsem prodala ke konci března 2017. Komora po mně nyní požaduje příspěvky v kategorii „provozovatelé vlastní praxe“, přestože už od konce roku 2016 nepracuji. Je takový postup správný?

Ano. Pro určení, do které kategorie ročního členského příspěvku člen Komory spadá, není rozhodný faktický stav, ale právní stav. Není proto důležité, kdy člen Komory fakticky přestal pracovat, ale kdy přestal být poskytovatelem zdravotních služeb, případně kdy přestal být společníkem právnické osoby, která je poskytovatelem. Dokud je člen Komory držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tedy je poskytovatelem), je povinen platit roční členský příspěvek v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“, a to i tehdy, pokud by sám ve své praxi vůbec nepracoval. Totéž platí pro společníky právnických osob: dokud svůj podíl nepřevedou někomu jinému, jsou povinni platit členské příspěvky v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“, i když ve společnosti nevykonávají povolání zubního lékaře.

Rozhodným datem je v každém kalendářním roce vždy 31. ledna. Každý člen Komory, který je k tomuto dni poskytovatelem (tedy má oprávnění k poskytování zdravotních služeb) nebo společníkem právnické osoby, která je poskytovatelem, platí roční členský příspěvek v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“. Není rozhodné, co se stane po rozhodném dni. Jestliže tedy člen Komory prodá svůj podíl ve společnosti s ručením omezením k 1. únoru, je povinen zaplatit roční členský příspěvek v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“, protože k 31. lednu ještě byl společníkem. Stejně na tom bude i člen Komory, kterému zanikne jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb k 1. únoru.

Lze proto doporučit, aby členové Komory, kteří chtějí ukončit svoji činnost nebo prodat svůj podíl v právnické osobě, pamatovali na to, že z hlediska příspěvkové povinnosti je výhodné tyto kroky směřovat vždy před 31. leden příslušného roku.