LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Patřil k mezinárodně uznávaným osobnostem v oboru stomatologie, zvláště ve specializaci maxilofaciální chirurgie a onkologie. Uznávaným se stal svým zcela novým pojetím komplexní léčby zhoubných nádorů orofaciální oblasti.

Prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.
prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvoval v roce 1951. Po promoci nastoupil do nemocnice v Českých Budějovicích jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení, později přešel do Plzně, kde se stal zástupcem přednosty kliniky ve FN na Borech a začal systematicky publikovat v odbornosti břišní, hrudní a cévní chirurgie. V pedagogické činnosti se věnoval výuce chirurgie pro studenty stomatologického směru, což ovlivnilo i jeho další odborné zaměření.

V roce 1964 nastoupil na II. stomatologickou kliniku v Brně a pracoval jako odborný asistent na oddělení maxilofaciální chirurgie, ze kterého vybudoval špičkové odborné pracoviště. V roce 1990 byl jmenován profesorem stomatologie a přednostou II. stomatologické kliniky LF MU v Brně. O rok později byl zvolen děkanem LF MU.

Po odchodu do penze v roce 1997 se i nadále podílel na vzdělávací a zdravotnické činnosti Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Při veškerém působení pro prof. Bildera bylo vždy prioritní poslání vysokoškolského učitele, jemuž věnoval maximum času a úsilí, aby mohl předávat své vědomosti a zkušenosti dalším generacím studentů a kolegů.

Prof. Bilder byl členem Evropské asociace kranio-maxilo-faciální chirurgie, působiljako člen v edičních radách mnoha mezinárodních časopisů i jako člen ve Vědecké radě Masarykova onkologického ústavu Brno, vědeckých radách MU či lékařské fakulty. Jeho odborná pedagogická i vědeckovýzkumná činnost byla vícekrát oceněna či vyznamenána na úrovni fakultní, univerzitní, celostátní i mezinárodní. Byl nositelm čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu udělila ČSK v roce 2001. Zemřel 28. 8. 2019 ve věku 94 let.

Čest jeho památce!

S úctou vzpomínají

Stomatologická klinika LF MU v Brně

Česká stomatologická komora

OSK Brno