LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Byl jednou z významných osobností české stomatologie, známý svými mimořádnými vědeckými výsledky a širokými znalostmi zejména v oborech stomatologie, mikrobiologie a imunologie

prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

Od roku 1965 působil ve Výzkumném ústavu stomatologickém, který se v roce 2014 stal součástí Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Nejprve se věnoval studiu mikrobiální ekologie ústní dutiny se zaměřením na orální streptokoky a oportunní aktinomycety a výzkum jejich role při vzniku kazivých procesů. Dále zaměřil svou činnost i na otázky parodontitidy v experimentálním modelu u hlodavců. Od 90. let organizoval epidemiologická šetření stavu chrupu a ošetření populace ČR, včetně studia behaviorálních faktorů v prevenci zubního kazu. V roce 2000 habilitoval na 1. LF UK v oboru stomatologie a v roce 2004 byl jmenován profesorem. Působil jako pedagog a vedl pregraduální výuku v předmětech Mikrobiologie, Kariologie a Preventivní zubní lékařství. Věnoval se rovněž postgraduální výuce v doktorském studijním programu, kde byl členem oborové rady Preventivní medicína. Byl dlouholetým členem výboru České stomatologické společnosti ČLS JEP a posléze i jejím předsedou. Působil i v zahraničních odborných společnostech, například v European Association for Dental Public Health, kde byl členem výboru a po jedno funkční období prezidentem. Byl členem
redakční rady časopisu Dental Public Health a recenzentem několika zahraničních časopisů. Počet publikací v českém i zahraničním tisku, v nichž uveřejňoval výsledky své výzkumné činnosti, se blíží ke dvěma stům. Podílel se rovněž jako člen autorských týmů na vydání několika monografií doma i v zahraničí. Svým širokým vědeckým rozhledem a zároveň citem pro nové výzkumné trendy byl významným učitelem nastupující generace a respektovaným kolegou svých spolupracovníků.

Prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. zemřel 10. 2. 2020 ve věku nedožitých 77 let.

Čest jeho památce!

S úctou vzpomíná ČSK a spolupracovníci

15. 3. 2020

LKS 03/2020

Print: LKS. 2020; 30(3): 42

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: