LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stejně jako v minulém funkčním období, bude i v tomto současném představenstvo ČSK pracovat projektově. Vše je evidováno přes tabulku, která se každý měsíc aktualizuje s kontrolními body. Představenstvo schválilo a sněm ČSK vzal na vědomí tyto projekty, které jsou na webu ČSK www.dent.cz (Agendy Komory/Jednání sněmu) v excelové tabulce. Zde uvádíme popis k jednotlivým projektům.

Finance a ekonomika

Hospodář (dr. Milan Řezáč) se kromě základních povinností vyplývajících z výkonu funkce hospodáře ČSK (příprava a kontrola čerpání rozpočtu, zprávy o hospodaření a majetku ČSK, podklady pro jednání představenstva ČSK) bude věnovat průběžné optimalizaci finančních prostředků (spotřeba, provozní náklady, materiální zajištění provozu, mzdové náklady, jednání s dodavateli služeb) a pravidelnému zhodnocování volných finančních prostředků. Pro to jsou v době zvýšené inflace na jedné straně lepší podmínky a na druhé straně mnohem větší nutnost se tím systematicky zabývat. Na tom bude spolupracovat s prezidentem ČSK doc. Romanem Šmuclerem a neustále bude pro ČSK vyhodnocovat možnosti racionálních investic. Těmi jsou potenciálně jak nové sídlo, což je ale nyní z pohledu na vyšší energetickou náročnost diskutabilní, tak i eventuálně jiné investice, jakou bylo třeba přednakoupení tiskárenského papíru, aby byl k dispozici a za lepší cenu. V době inflace je potřeba nakupovat včas a za nižší ceny.

Zahraničí

Pravidelná práce prostřednictvím prezidenta ČSK doc. Romana Šmuclera a viceprezidenta ČSK dr. Roberta Houby na kongresech FDI, ERO, CED a ADEE. Doc. Roman Šmucler vede v ERO pracovní skupinu „Working group digitalisation dentistry, eHealth, Artificial intelligence“, která by měla být řízena z Prahy a měla by pomoci rozvoji digitální stomatologie v celé Evropě včetně zemí bývalého Sovětského svazu. Takto získané know-how by mělo pomoci České stomatologické komoře.

Vzdělávání

V oblasti vzdělávání skupina ve složení dr. Jan Šváb, dr. Rudolf Jakl a dr. Petra Poláčková bude pracovat na Pražských dentálních dnech a Pragodentu, na rozvoji vzdělávacích programů stávajících i případně nových. Předmětem zájmu budou i návrhy možných úprav aprobačního řízení (doc. Roman Šmucler, dr. Robert Houba) a celého procesu vstupu do ČSK. Dr. Jan Šváb bude připravovat ve spolupráci s Českou společností protetické stomatologie jednorázový vzdělávací program Snímatelná protetika. Do praxe by se měl dostat vzdělávací program Implantologie.

Dentální tým

Dr. Libor Zdařil se bude zabývat problematikou nelékařských profesí, komunikace s vedením zdravotnických škol, nastavením bližší spolupráce ČSK při akreditaci těchto škol a zavedení oborů, které by rozšířily kompetence členů dentálního týmu. Prezident ČSK pomůže s nastavením dentálního týmu v návaznosti na změny v ERO, FDI a v Evropské unii. Dr. Libor Zdařil se rovněž bude zabývat vytvořením etického kodexu ČSK, který vychází z dokumentu Evropské unie a který by se po schválení sněmem ČSK stal součástí řádů Komory.

Spolupráce s oborem ortodoncie

Po dlouhé době je členkou představenstva ČSK zástupkyně ortodontické specializace, přímo i zástupkyně České ortodontické společnosti (dr. Petra Poláčková). Úkolem je stanovení a koordinace celoživotního systému vzdělávání zubních lékařů se specializací v ortodoncii a možnost i zajištění rezidenčních míst pro zubní lékaře k přípravě a získání specializace v oboru. Cílem je mimo jiné větší synchronizace aktivit ČOS a ČSK.

Spolupráce s mladými členy a studenty

Tým pracuje ve složení doc. Roman Šmucler, dr. Robert Houba, dr. Richard Benko, dr. Petra Poláčková, dr. Vojtěch Peřina. Dr. Richard Benko a dr. Petra Poláčková se zaměří zejména na postgraduální edukaci odbornou, ekonomickou a právní, bezprostředně po absolutoriu. Rodí se myšlenky na popromoční praxe – jak je technicky zajistit a profinancovat. Bude důležité připravit programy pro mladé členy tak, aby pochopili smysl Komory. A naopak – aby Komora s nimi začala komunikovat ještě dlouho před vlastním absolvováním.

Koordinace OSK

Spolupráce a podpora jednotlivých oblastních stomatologických komor bude na bedrech více lidí než v minulosti. Českou část mají na starosti dr. Rudolf Jakl a dr. Richard Benko, moravskou část dr. Jaroslav Vostrejž a slezskou dr. Radomír Otýpka.

Hospital dentistry

Tento obor, který víc a víc proniká do světové stomatologie, je potřeba definovat a zavést i v České republice. Zabývat se tím bude skupina pod vedením prezidenta ČSK doc. Romana Šmuclera, viceprezidenta ČSK dr. Roberta Houby a dr. Vojtěcha Peřiny. Stále více je potřebné ošetření pacientů se specifickými zdravotními potřebami v nemocnicích. Roste potřeba zubních lékařů s velkým vhledem do všeobecné medicíny, kteří jsou v multioborových týmech schopni spolupracovat s jinými specialisty. Jak hospital dentistry pojmout v České republice, jak ji ufinancovat a jakou jí dát náplň, to bude předmětem práce této skupiny.

Zajištění zubních pohotovostí

Skupina ve složení dr. Petr Drbal, dr. Libor Zdařil se zaměří na vytvoření manuálu pro krajské úřady k lékařské službě první pomoci tak, aby tuto službu reálným a ekonomicky udržitelným způsobem nabízely občanům. Řada funkcionářů krajů nemá potřebné profesní zkušenosti, a proto jim má manuál pomoci tuto problematiku řídit. Skupina má pomáhat jednotlivým OSK při komunikaci s krajskými úřady.

Spolupráce se všeobecnou medicínou a zejména s maxilofaciální chirurgií

Úkolem se zabývá dr. Vojtěch Peřina. Jde o dopracování doporučení na jednotné postupy vyšetření k vyloučení ložiska fokální infekce. Do budoucna se chystají další projekty jako např. stanovení účelné antibiotické profylaxe. Spolupráce s ostatními obory medicíny vyžaduje častou aktivitu ad hoc zejména v rámci Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví.

Prevence

Této oblasti se věnují dr. Štěpánka Bálková a dr. Libor Zdařil. Komora bude pokračovat ve Světovém dni ústního zdraví a projektu celoroční aktivity Republika bez kazu. Dr. Štěpánka Bálková nepřestává usilovat o obnovení pravidelného epidemiologického monitoringu orálních onemocnění, zejména kazivosti u dětí. Není to sice úkolem ČSK, ale opakovaně jsme nabídli kofinancování a metodickou pomoc tak, abychom mohli poskytnout data, která jsou nutná jak pro WHO, tak – a hlavně – pro to, abychom věděli, v jaké situaci se nacházíme. V prevenci se dr. Štěpánka Bálková chce zaměřit zejména na mezioborovou spolupráci s pediatry a gynekology, připomenout, proč je v průkazu těhotné i vyšetření stomatologem, a jakou roli v prevenci zubního kazu mohou gynekologové a pediatři sehrát. Dr. Libor Zdařil se chce zaměřit na problematiku nutriční profylaxe ve školách, na jednání s Ministerstvem zdravotnictví a Státním zdravotním ústavem o změně nutričních doporučení pro školská zařízení ve smyslu redukce sladkých nápojů v rámci školních stravovacích služeb.

Pečeť ČSK

Dr. Štěpánka Bálková v minulém funkčním období pracovala na změně v tom smyslu, aby nám Pečeť nepřinášela jen peníze, ale aby byla opravdu kvalitním orientačním znakem pro potenciálního nakupujícího. Je třeba dále pracovat na zlepšení Pečeti tak, aby opravdu měla kredit, aby její udělování nesnižovalo status ČSK a zároveň bylo toto ocenění dostupné a pro řadu výrobců a distributorů atraktivní. Aby Pečeť vešla ve větší známost, což by pomohlo i Komoře.

Provoz praxí a Komorník

Dr. Jan Černý vytvořil a bude pokračovat v průběžné aktualizaci databáze informací potřebných pro provozování zubní praxe. Zpřístupnění těchto informací je na webu Komory v odkazu Komorník. Je to jedna z klíčových metodických podpor provozování praxí.

Skupina pro předávání praxí

Tým pracuje ve složení Dr. Štěpánka Bálková, dr. Jaroslav Vostrejž, dr. Radomír Otýpka. Cílem je jak z pohledu nakupujícího, tak z pohledu prodávajícího přispět k tomu, aby stomatologické praxe byly typicky předávány ať už komplexně, anebo alespoň předáním pacientů, a nikoli uzavírány. Aby se nestávalo, že neregistrovaní pacienti složitě shánějí zubního lékaře. Jde o to vytvořit takové finanční i organizační podmínky, aby praxe starších kolegů měly reálnou finanční hodnotu, kterou nakupující reálně akceptuje, a trh s praxemi se dále oživí.

Spolupráce s odbornými společnostmi a vysokými školami

Dr. Edgar Oganessian v koordinaci zejména s doc. Romanem Šmuclerem a vědeckou radou ČSK se soustředí na vytváření dalších odborných opatření představenstva, ale i na spolupráci s odbornými společnostmi mimo vědeckou radu ČSK.

Zdravotní pojištění, legislativa, STOMAV

Této problematice se věnují prezident ČSK doc. Roman Šmucler, viceprezident ČSK dr. Robert Houba, dr. Jan Černý, dr. Jaroslav Vostrejž. Úkolem je pravidelná každoroční aktualizace číselníku STOMAV. Vedení Komory připraví návrh novelizace zákona o poskytovatelích zdravotních služeb, v němž je řada věcí, které nám nevyhovují, registracemi počínaje a zakotvením praxí konče. Chceme novelizovat zákon o komorách, který je z roku 1991 a již se v řadě bodů přežil. Do pokročilého stadia byl připraven už za minulého vedení rezortu, a tedy není třeba nic dramaticky vymýšlet, jde jenom o to potvrdit nebo najít shodu s ostatními komorami a s Ministerstvem zdravotnictví. Reforma primární péče je dalším velkým bodem, snažíme se společně s praktickými lékaři, s praktickými dětskými lékaři a s gynekology vytvořit protiváhu a zároveň doplněk k nemocniční péči. Upozorňujeme na to, že my se staráme „jenom“ o 10,7 mil. obyvatel. Primární péče je v ČR nejenom podfinancovaná, ale i organizačně zastaralá. Co se týče zdravotního pojištění, chceme upravit přílohu č. 1 zákona č. 48/1997 Sb., abychom více koncentrovali prostředky, které máme na kriticky nutné výkony. Dr. Libor Zdařil se chce zabývat problematikou nesmluvních praxí a jejich pacientů, komunikací se zástupci nesmluvních praxí s ohledem na jejich specifika a problémy.

Webináře

Dr. Libor Zdařil bude připravovat pravidelný cyklus měsíčních webinářů. Jde o vytvoření průřezového aktivního přehledu dostupného členům Komory o současném pohledu na obor stomatologie. Úkolem pro rok 2022 je dokončení cyklu webinářů s odbornými společnostmi. Perspektivně je rozpracována spolupráce na webinářích se Slovenskou komorou zubných lekárov. Za důležitou součást považujeme, v souvislosti s dokončením IT systému, vytvoření přehlednějšího a přístupnějšího archivu webinářů.

Vnitřní a vnější komunikace

Tuto oblast mají na starosti prezident ČSK doc. Roman Šmucler a viceprezident ČSK dr. Robert Houba. Jedná se o přípravu na digitalizaci a využití umělé inteligence ve stomatologii. Nezbytná je vnější propagace moderní stomatologie vzhledem k pacientům, vyšší elektronizace Komory, zvýšení automatizace správních činností a vytváření marketingu Komory v mezích prostředků, které máme k dispozici, směrem k veřejnosti, ale i členům.

 

Sledujte aktuality na www.dent.cz

Vážení členové ČSK, doporučujeme, abyste průběžně sledovali Aktuality na komorovém webu www.dent.cz v sekci Pro členy.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): 108 – 109

Autor:

Rubrika:

Téma: