LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K problematice průběhu cenové kontroly v ordinaci nyní navazujeme druhou částí. První část byla zveřejněna v minulém LKS 12/2022.

K dodání podkladů pro cenovou kontrolu: Požadovaná lhůta na dodání podkladů je v praxi různá, může být cca od 7 do 15 dnů. Pokud danou datovou zprávu otevřete a tedy převezmete, doporučujeme ihned začít kontrolu aktivně řešit, uvědomit účetní, poptat ekonomy se specializací na cenové kontroly, a tzv. rozdat úkoly a termíny tak, abyste byli schopni kontrole vše řádně a včas dodat.

Někdy se ordinace setkávají s tím, že se jich kontrolor telefonicky zeptá, kdo byl zpracovatelem kalkulací, a pokud má ordinace kalkulace od nechvalně známého poskytovatele těchto služeb, pak kontrolor rovnou doporučí ordinaci, aby nechala přepočítat kalkulace od jiného poskytovatele (někteří kontroloři jsou v praxi zvyklí, že některé kalkulace dlouhodobě neodpovídají svojí kvalitou legislativě a jsou opakovaně metodicky chybné).

Požadavky kontrol mohou být různorodé, přičemž tento fakt je dán tím, že nikde není detailně specifikováno, co má ordinace přesně evidovat a dokládat. Naopak, jak vyplývá ze zákona o cenách, ordinace je povinna 3 roky zpět být schopna doložit a prokázat, že splňovala pravidla cenové regulace. Proto rovněž doporučuji veškeré podklady k cenové regulaci archivovat, ideálně digitálně, s kvalitními poznámkami jejich tvorby (podklady se cenovým kontrolám zpravidla zasílají digitálně přes datové schránky, někdy e-mailem nebo osobně přes podatelnu Specializovaného finančního úřadu).

Někteří účetní či daňoví poradci ordinací se na požadavky cenových kontrol dívají nechápavě a oponují, že dle zákona o účetnictví (či o dani z příjmu) takové požadavky neexistují apod. K tomu je potřeba uvést: aby ordinace byla schopna kvalitně a spolehlivě prokázat, že dodržuje pravidla cenové regulace dle zákona o cenách (a další související legislativy), je potřeba jít nad rámec požadavků zákona o účetnictví (které jsou základní a samy o sobě pro cenovou regulaci naprosto nedostatečné). Sami o sobě však účetní ani daňoví poradci nedokážou vše správně účtovat, minimálně bez součinnosti ordinace (lékaře) při třídění typů vstupních materiálů (např. ZUP vs. režie), resp. ideální stav je mít dle toho patřičně nastavenou účetní metodiku, osnovu a základní interní procesy – předávání informací, co se jak má účtovat tak, aby s takovým stavem účetnictví bylo možné kvalitně a přehledně splnit cenovou regulaci.

Samotná kontrola neřeší jen správnost kalkulací (minutových a cenových), ale také to, zda se kalkulace správně používaly při účtování cen pacientům. To bývá kamenem úrazu těch ordinací, které si nechají spočítat pouze minutovou sazbu, ale následně jim nikdo neporadil a nedotáhl, jak správně dopočítat cenové kalkulace a implementovat je do ceníku a interních procesů. Ceník a účtované ceny pacientům musí být vždy v souladu s cenovými kalkulacemi, resp. cenová kalkulace determinuje maximální možnou cenu, kterou je poskytovatel péče oprávněn účtovat pacientovi za daný výkon (přičemž slevy je možné dávat).

Z tohoto důvodu si tedy téměř každá cenová kontrola vyžádá i kopii několika účtenek za každý kontrolovaný rok – a tyto vydané konkrétní účtenky kontrolují a párují na znění cenových kalkulací, zejména zkoumají, zda odpovídá cena a popis (spárovatelnost) účtovaného výkonu.

Cenová kontrola zpravidla kontroluje zpětně dva (někdy až tři) roky najednou. Typicky začne s požadavky na uplynulé dva roky zpětně (tedy pro každý rok požaduje samostatné kalkulace, účetnictví atd.), ale pokud má nějaké pochybnosti nebo vidí vyšší zisk a zkoumá delší časovou řadu a investiční akce ordinace, občas si dožádá i ten třetí, poslední rok kalkulací.

Typickými požadavky cenových kontrol během dalšího kola vyžádání podkladů jsou pak právní smlouvy a další doprovodné podklady k takovým nákladům, které v kalkulaci hrají významnou roli, a nebo se nějakým způsobem jeví jako podezřelé či hodné detailnějšího prošetření.

Vkládání dotazů do ekonomické online poradny je možné dvěma způsoby:

1. Vy, kteří máte Facebook, můžete vkládat své dotazy do uzavřené skupiny s názvem „Ekonomická poradna pro členy ČSK“ https://www.facebook.com/groups/300333585299995.

Výhodou je, že se pod dotazem může tvořit diskuze a dotaz bude viditelný i pro ostatní členy. Pokud bude aktivita vyšší, můžete zde dále tvořit i strukturované podskupiny na jednotlivá ucelenější témata.

2. Pokud nemáte Facebook, můžete svůj dotaz vložit prostřednictvím formuláře v členské části webu ČSK www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Ekonomická poradna). Zde také najdete pravidla poradny a již zodpovězené dotazy.

Svůj dotaz také můžete vložit přímo na webu www.imek.cz/kontakt.

Těšíme se na vaše dotazy do poradny, eventuálně uvítáme i zpětnou vazbu a váš pohled na věci, které by v rámci článků zde v LKS měly zaznít.