LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V červnu 2020 schválil sněm Komory několik nových řádů, které v souhrnu tvoří tzv. velkou reformu řádů Komory. Jde o zcela nový organizační řád, který nahradil řadu dosavadních předpisů Komory, a o související úpravy řádu jednacího, volebního a disciplinárního.

Proč takové změny?

Stávající organizační řád Komory má sice číslo 1/2009, ale jeho kořeny jsou v původních předpisech Komory z roku 1991. Od této doby se právní prostředí, ve kterém se Komora pohybuje, zcela zásadně proměnilo. Původní předpisy Komory byly samozřejmě mnohokrát novelizovány, přesto některé jejich části (např. stavovský řád) zastaraly a jiné (jako např. licenční řád) doslova vyšly z užívání.

Cílem reformy bylo předpisy Komory zmodernizovat, zasadit je do aktuálního českého a evropského právního kontextu, snížit jejich počet a zpřehlednit jejich strukturu.

Reforma neměla být a není revolucí. Jde o evoluční počin, který přebírá z dosavadní praxe to, co se osvědčilo, a na základě dlouholetých praktických zkušeností přidává do stavovských předpisů věci, které v nich dosud chyběly.

Přípravy a schvalování

Příprava reformy byla pojata velmi velkoryse s cílem postupovat maximálně transparentně a dát možnost co nejširšímu okruhu členů Komory ovlivnit výslednou podobu návrhu.

V roce 2018 představenstvo Komory předložilo sněmu Komory detailní legislativní plán a začal vznikat věcný záměr celé reformy. Ten v květnu 2019 schválil sněm Komory. První verze tzv. paragrafovaného znění návrhu byla na světě v září 2019. Po projednání v představenstvu Komory byl návrh s podrobnými komentáři předložen k veřejné diskuzi. Tato diskuze probíhala i na jednání sněmu Komory na podzim 2019, a to jak při jednání legislativního výboru sněmu Komory, tak v kuloárech a konečně i na plénu. Následovalo vypořádání desítek připomínek, schválení konečného návrhu všech řádů představenstvem Komory, projednání konečného návrhu s oficiálními připomínkovými místy (legislativní výbor sněmu Komory, revizní komise Komory a čestná rada Komory) a předložení návrhu sněmu Komory, který jej na svém jednání v červnu 2020 s několika významnými pozměňujícími návrhy schválil.

Nový organizační řád

Nový organizační řád nahrazuje dosavadní stanovy Komory, stavovský řád, řád celoživotního vzdělávání, finanční řád, licenční řád a revizní řád, které byly zrušeny.

Pokud jde o základní organizační principy a úpravu členství, nepřináší nový organizační řád oproti dosavadním předpisům žádné zásadní změny. Za zmínku stojí schválený pozměňovací návrh, který zavádí institut voleného zástupce člena sněmu Komory s hlasovacím právem. Úprava členských příspěvků, která byla významně novelizována v roce 2019, byla převzata téměř doslova.

Velké změny nový organizační řád přináší v oblasti dosud upravené stavovským řádem. Tento předpis byl zastaralý a obtížně použitelný, proto byl zrušen a nahrazen novou úpravou v organizačním řádu. Jde o soubor etických norem, tedy o pravidla jednání zubního lékaře ve vztahu k pacientům a také o pravidla jednání mezi členy Komory navzájem, tedy o oblasti, kde má Komora, pokud jde o tvorbu norem a jejich následné uplatňování, výsadní, ne-li přímo výlučné postavení.

Zrušen byl i řád celoživotního vzdělávání. To však neznamená, že by celoživotní vzdělávání zubních lékařů přestalo fungovat. Právě naopak, nový organizační řád klade na plnění zákonné povinnosti zubních lékařů celoživotně se vzdělávat zvláštní důraz. Napříště bude platit, že základní směr celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou bude udávat sněm Komory svými usneseními, technické detaily však již nebudou upraveny řádem Komory, ale opatřeními představenstva Komory.

Jednací řád

Jednací řád byl vyhodnocen jako předpis, který v praxi funguje, a byl proto pouze novelizován, a to mimo jiné i s přihlédnutím ke zkušenostem z koronavirové krize. Orgány Oblastních komor i orgány Komory (s výjimkou sněmů) tak např. mohou nově jednat i on-line.

Volební řád

Také volební řád byl pouze novelizován. Změny se týkají způsobu volby centrálních orgánů Komory. Nová úprava umožní elektronickou volbu. Poprvé proběhnou volby elektronicky v listopadu 2020, kdy bude sněm Komory volit prezidenta Komory pro funkční období 2021 až 2025.

Disciplinární řád

V disciplinárním řádu byly provedeny jen drobné technické změny, vyvolané přijetím nového organizačního řádu.

Účinnost

Od roku 2021 budou existovat jen čtyři řády Komory:

  • organizační řád – nový organizační řád nabude jako celek účinnosti dne 1. ledna 2021. Jeho část věnovaná členským příspěvkům však nabyla účinnosti již 1. července 2020, a to proto, aby sněmy Oblastních komor případně mohly schvalovat úlevy na členských příspěvcích pro rok 2021 již podle nových předpisů;
  • jednací řád – některé změny jednacího řádu vstoupily v účinnost již 1. července 2020 (např. s umožněním on-line jednání představenstva Oblastní komory není důvod čekat až do příštího roku), jiné (např. úprava zástupce člena sněmu Komory, která navazuje na nový organizační řád) nabudou účinnosti až 1. ledna 2021;
  • volební řád – změny volebního řádu nabyly účinnosti 1. července 2020. Důvodem je to, aby volby do všech centrálních orgánů, které proběhnou v listopadu 2020 (volby prezidenta Komory), resp. v květnu 2021 (volby viceprezidenta Komory, představenstva Komory, revizní komise Komory a čestné rady Komory) proběhly podle stejných pravidel;
  • disciplinární řád – změny disciplinárního řádu, které souvisí s přijetím nového organizačního řádu, vstoupí v účinnost 1. ledna 2021. Drobné technické úpravy procesu informování o přijatých rozhodnutích v disciplinárním řízení pak nabyly účinnosti již v červenci 2020.

Řády ČSK ve znění účinném od 1. 1. 2021 jsou vydány jako Zvláštní příloha tohoto LKS 9/2020 a jsou s časopisem LKS rozesílány všem členům Komory.