LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Loňský rok přinesl několik významných novinek také v ediční činnosti ČSK. Stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS má od ledna 2019 svoji elektronickou verzi na www.lks-casopis.cz. K časopisu LKS nově přibyl v tištěné i online verzi odborný recenzovaný čtvrtletník Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, jehož vydávání převzala Komora od ČLS JEP.

LKS a jeho elektronická verze

Měsíčník LKS doznal už v roce 2018 řadu změn jak grafických, tak obsahových. Po letech se změnila titulní strana LKS i jeho celková grafika včetně nového fontu písma. Podstatně se rozšířily informace a výklady ke stavovské politice a k provozu zubních praxí, vznikly nové rubriky jako „Co vás zajímá“, „O čem se mluví“ apod. Také odborná část LKS se rozšířila o nové typy článků, zejména prakticky orientované, například v rubrikách „Odborné zkušenosti“, „Odborné informace“, „Knihovna“ apod. Obsah časopisu oživilo více materiálů publicistického žánru, které připravujeme do rubrik „Rozhovor“ nebo „Jak nás vidí“ či „Kdo byl kdo“. Chceme, vážení čtenáři, aby LKS bylo nejenom zdrojem důležitých informací, ale abyste si také s chutí početli, rozšířili si obzory nebo se prostě pobavili. Zkrátka abyste se na „elkáesku“ těšili a rádi ji otevřeli.

Dalším a již dlouho plánovaným krokem bylo vytvoření elektronické neboli online verze LKS. Po důkladných konzultacích s odborníky z knihoven, mezinárodních databází a samozřejmě IT jsme se rozhodli pro zcela samostatný web provozovaný mimo komorovou doménu dent.cz, a to v režimu open access – tedy volně dostupný všem uživatelům bez nutnosti registrace. Právě to je světový trend oceňovaný a preferovaný ve všech významných mezinárodních databázích. Elektronická verze LKS získala samostatné ISSN 2571-2411.

Významným krokem pak bylo zařazení LKS do plnotextové databáze Academic Search Complete od EBSCO (viz LKS 2/2020 str. 33), což přispívá k jeho častější citaci.

Web má jednoduchou a přehlednou grafiku a vyhledávání je možné standardně podle klíčových slov, nebo cíleně podle rubrik, témat či autorů (aktuálně cca 277 autorů). Anebo můžete v archivu vyhledávat přímo v konkrétním čísle LKS. Na webu najdete v plné verzi všechny články z LKS od roku 2018 a vybrané, nadčasové statě z let 2015 – 2017. Zveřejněny jsou však i Rejstříky článků od roku 2002.

Články můžete jednoduše kliknutím na příslušnou ikonu vytisknout nebo sdílet s kolegy. U některých najdete také soubory ke stažení: PDF se všemi statěmi z LKS týkajícími se daného tématu (např. Jazykový koutek LKS, Kompletní seriál z Muzea historie zubního lékařství v saském Zschadrassi, Historie a současnost stomatologických klinik). Jako bonus pro fanoušky online LKS zde některé články zveřejňujeme v rozšířené verzi oproti tištěnému časopisu.

Web LKS jsme spustili s první vteřinou roku 2019. Má tedy za sebou rok plného provozu a můžeme konstatovat, že si vůbec nevede špatně:

 • Online LKS denně navštíví v průměru 300 uživatelů, kteří denně zobrazí více než 500 stránek webu. Průměrně na jedné stránce stráví 1,5 minuty, což je velmi slušný výsledek – vypovídá o tom, že uživatelé si jen neprohlížejí, ale skutečně články čtou.
 • Geograficky je nejvíce uživatelů: 1. z Česka, 2. ze Slovenska, 3. z USA.
 • Věková struktura uživatelů: viz graf. Zdaleka není pravda, že by vyšší věkové kategorie elektronická média ignorovaly.
 • Nejčtenější články: prvenství dlouho drželo odborné sdělení Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění (Belák Š., Starosta M., Žižka R., Šedý J.) z LKS 1/2019. Na podzim se do vedení dostaly statě k úhradové vyhlášce na rok 2020 (Houba R., Černý J.) a v současnosti jsou to články týkající se členských příspěvků na rok 2020.

TOP 10 podle rubrik a témat: 

Přehled 1: TOP 10 – vyhledávání podle rubrik

 1. Odborné sdělení
 2. Malé ilustrované repetitorium
 3. Knihovna
 4. Události
 5. Poradny
 6. Co vás zajímá
 7. Kliniky a studenti
 8. O čem se mluví
 9. Odborná diskuze
 10. Jak nás vidí

Přehled 2: TOP 10 – vyhledávání podle témat

 1. Provozování zubní praxe
 2. Právní témata
 3. Pražské dentální dny
 4. Stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie
 5. Endodoncie
 6. Fotoúsměv
 7. Parodontologie
 8. Konzervační stomatologie
 9. Osobnosti současnosti
 10. Stavovská politika

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

O tom, zda má Komora od ČLS JEP převzít vydávání čtvrtletníku ČSPZL, se hodně diskutovalo a nakonec se díky vizionářskému přístupu představenstva ČSK koncem roku 2018 tak stalo. O důvodech, které převážily nad skeptickými protiargumenty, jsme podrobně psali v LKS 4/2019 a ČSPZL 1/2019. Jedním z nich byla snaha vrátit do povědomí široké odborné veřejnosti tradiční vědecký časopis, jehož historie se začala psát již v roce 1900, a posílit ho jako platformu zejména pro ty, kteří potřebují publikovat k završení svého vědeckého vzdělání anebo k habilitaci. Proto je také časopis rozesílán nejenom předplatitelům, ale dvakrát ročně společně s LKS i všem členům ČSK.

Po prvním roce, kdy časopis vydává ČSK, můžeme konstatovat tato fakta:

 • V průběhu roku 2019 byla vydána čtyři čísla časopisu, která obsahovala třináct odborných článků, a to sedm původních prací, dva přehledové články, dále po jedné kazuistice, praktickém sdělení, recenzi knihy, dva články z historie zubního lékařství. Vedle toho byly publikovány abstrakty z konferencí a různé odborné informace.
 • Již v ČSPZL 1/2019 byly zveřejněny modernizované Podmínky pro publikaci v časopisu ČSPZL, které jsou z praktických důvodů v základu shodné s časopisem LKS a jsou k dispozici i v anglické verzi.
 • Komora obnovila smlouvu se společností MeDitorial o tvorbě elektronické verze ČSPZL na portálu www.prolekare.cz, ovšem nově v režimu open access.
 • Pokračuje spolupráce s EBSCO a časopis je zařazen do plnotextové databáze Academic Search Complete, což přispívá k jeho častější citaci.
 • Podařilo se rozšířit redakční radu o dva zahraniční členy, (SRN a SR). Jsou navázány kontakty se zahraničními autory, kteří mají zájem v ČSPZL publikovat (Německo, Tunisko, Japonsko).
 • Byla obnovena distribuce časopisu na Slovensko formou předplatného.
 • Od prvního čísla v roce 2020 budou vydávány též plné anglické texty odborných článků v elektronické verzi ČSPZL. Prostřednictvím EBSCO se pak mohou recenzované anglické články odesílat do zahraničních časopisů.
 • Časopis bude používat Identifikátor digitálního objektu (DOI), který identifikuje jednoznačně v celosvětovém měřítku články na internetu. K získání DOI nyní probíhají příslušná jednání.
 • S odbornými institucemi byla zahájena jednání o možnosti podat žádost o zařazení tištěného/elektronického časopisu do citační databáze Scopus, případně také Medline.
 • Redakční rada ČSPZL jasně stanovila anglický název časopisu, který v průběhu let prošel různými peripetiemi a byl v databázích nejednotně uváděn. Název Czech Dental Journal je jednoduchý a srozumitelný v komunikaci s celým odborným světem. V souvislosti s tím byla také nově upravena titulní strana časopisu.

Závěr bilance

První rok soužití LKS a ČSPZL pod jedním vydavatelem ukázalo nesporné výhody tohoto řešení. V rámci edičního oddělení ČSK mají oba časopisy společné redakční, grafické a výrobní zázemí. Netříští se ani nezbytné finanční prostředky, ani vydavatelské zájmy. Komunikace s autory může být cílená stejně jako příprava obsahové skladby, což umožňuje časopisům lépe se odborně profilovat: LKS více pro praxi a ČSPZL více pro vědu.

LKS a ČSPZL nejsou na úzkém odborném hřišti protivníky, ale spoluhráči. A to je dobrý start do zápasu o nové dobytí mety, kterou je indexace v nejprestižnějších mezinárodních databázích.