LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je mi 74 let, jsem v důchodu, ordinaci jsem prodal a oprávnění k poskytování zdravotních služeb zrušil. Několikrát ročně sloužím pohotovost ve zdejší nemocnici na dohodu o provedení práce. Do které kategorie ročního členského příspěvku mám být zařazen?

Do kategorie P (pracující). Existují 3 kategorie, do kterých se členové Komory zařazují pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku: kategorie P (pracující), kategorie N (nepracující) a kategorie A (absolventi). Do kategorie P spadá každý člen Komory, který vykonává povolání zubního lékaře. Není rozhodující ani způsob, ani rozsah a obsah výkonu povolání. Do kategorie P se tedy zařadí jak osoby samostatně výdělečně činné, tak zaměstnanci (včetně revizních lékařů), společníci právnických osob, odborní zástupci atd., a to bez ohledu na to, zda v příslušném kalendářním roce vykonávají své povolání 1 den nebo 365 dnů, a také bez ohledu na to, zda mají nárok na starobní či jiný důchod, kolik je jim let a zda jde o pohotovostní službu či zástup. Podstatné je pouze to, že vykonávají povolání zubního lékaře.

Představenstvo Komory má možnost na žádost člena Komory roční členský příspěvek částečně či zcela prominout. Případnou tvrdost předpisů tak je možno s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu rozhodnutím představenstva Komory odstranit. Představenstvo Komory však musí postupovat s péčí řádného hospodáře, a proto důvody případného prominutí ročního členského příspěvku vždy pečlivě zvažuje a žádostem vyhovuje jen ve skutečně výjimečných a odůvodněných případech.