LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní rok je po čtyřech letech opět rokem volebním – budou voleny orgány Komory a Oblastní komory na funkční období 2021 – 2025. Pro kvalitní funkčnost Komory je důležité zejména to, aby dobře pracovaly oblastní orgány a aby si členové ČSK do nich zvolili takové kolegy, k nimž mají důvěru a kteří je budou dobře zastupovat. Na to téma jsme požádali o rozhovor prezidenta Komory doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., viceprezidenta Komory MUDr. Roberta Houbu, Ph.D., a právníka Mgr. Jiřího Slavíka.

 

Pane prezidente, tento rozhovor probíhá před volbou prezidenta Komory pro další funkční období, vyjde ale až po ní. Proto se, myslím, mohu zeptat, aniž by to byla volební kampaň: jak se před obhajobou nejdůležitější komorové funkce cítíte?

Roman Šmucler: Sněm ČSK je mým zaměstnavatelem. Posoudí, co se mi povedlo a co ne. Zda chce se mnou pokračovat. Je to skládání účtů, které k managementu patří. Já bych chtěl, abychom pokračovali v nastoupené cestě, ale rozhodne sněm. Historicky je prezidentské funkci v naší Komoře přikládána větší váha, než jí podle našich řádů náleží. Právník by to asi vysvětlil přesněji...

Jiří Slavík: Prezident Komory je princeps inter pares, a to doslova. Je členem představenstva Komory, jehož jednání svolává a řídí. Jedná za Komoru navenek, ale sám (až na výjimky v neodkladných situacích) nerozhoduje. V představenstvu má jeden hlas jako každý jiný jeho člen.

Robert Houba: Ve funkci prezidenta Komory jsme měli samé silné osobnosti. Proto se může zdát, že prezident je nejdůležitější. Souhlasím ale, že v demokratické stavovské organizaci nemá mít rozhodující slovo jeden člověk. Tak to u nás fungovalo a funguje dosud.

Roman Šmucler: Takže pojďme mluvit o volbách do dalších centrálních orgánů, a hlavně o volbách do orgánů Oblastních komor. Protože naše Komora je vybudována odspodu. V Oblastních komorách je to nejdůležitější, co naše Komora má: členové, zubní lékaři. Oni tvoří Komoru. A ve volbách rozhodnou, kdo je bude v dalších čtyřech letech reprezentovat.

Dobře. Co od letošních voleb v Oblastních komorách očekáváte? Budou třeba něčím výjimečné?

Robert Houba: Výjimečné? Myslíte kvůli covidu? Já doufám, že ne. Přeju si, aby volby proběhly řádně a aby k nim mohlo přijít a také přišlo co nejvíc členů Komory. A také si přeju, aby bylo dost kandidátů, a to nejen do představenstev Oblastních komor, ale také do revizních komisí a čestných rad. Jednou z velkých výhod stavovské samosprávy je totiž to, že si případná porušení pravidel výkonu povolání řešíme v rámci disciplinárního řízení sami mezi sebou a nepotřebujeme k tomu stát a jeho úředníky. Úředníka si nezvolíte, členy čestné rady Oblastní komory však vybírají ve volbách všichni členové této Oblastní komory. Autorita takového stavovského soudce je díky tomu úplně na jiné úrovni...

Roman Šmucler: Přesně tak. A platí to samozřejmě i o dalších oblastních orgánech. Role Oblastních komor je nezastupitelná. Ať už se jedná o řešení pohotovostí, účast při výběrových řízeních nebo o distribuci ochranných prostředků či o očkování, jsou to vždy představenstva Oblastních komor v čele s předsedy, kdo stojí v první linii. Organizovanost naší Komory nám stát závidí. A to všechno můžeme ve volbách ovlivnit. Proto bych rád všechny členy poprosil, aby na volební jednání sněmu své Oblastní komory zašli a voleb se zúčastnili. A také vyzval ty, kteří by se chtěli toho úžasného projektu, který se jmenuje Česká stomatologická komora, osobně účastnit, aby neváhali a kandidovali.

A co když volby nebudou moci kvůli covidu být? Anebo co když se v některé Oblastní komoře nesejde usnášeníschopný sněm?

Roman Šmucler: Myslím, že se to nestane. Nyní sice Oblastní sněmy být nemohou, ale nečekám, že by tato situace trvala až do léta. Volby je třeba uspořádat do 20. září 2021, to se určitě podaří. Pro případ, že by to nešlo, máme v řádech příslušná opatření. Stejně tak řády pamatují na to, že se nepodaří některý orgán včas zvolit...

Robert Houba: To pamatují. Centrální orgány v takovém případě mohou chybějící oblastní orgán částečně zastoupit, ale je to jen opravdu nouzové řešení. Pokud se nemýlím, nezvolení oblastních orgánů přinese členům Oblastní komory řadu komplikací.

Jiří Slavík: Je to tak. Nemá-li Oblastní komora předsedu, jmenuje prezident jeho zástupce. Nemá-li však Oblastní komora představenstvo, není možné členům této Oblastní komory vydávat osvědčení ani jim umožnit konat profesní zkoušku. Oblastní komora bez představenstva není zastoupena ve výběrových řízeních týkajících se smluv se zdravotními pojišťovnami ani ve výběrových řízeních a konkurzech při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví. Kromě toho Oblastní komora bez představenstva nemůže hospodařit se svěřenými prostředky.

Nemá-li Oblastní komora revizní komisi, nefunguje kontrola a především: stížnosti na výkon povolání se neřeší „doma“ v Oblastní komoře, ale někde jinde. Totéž platí o čestné radě a disciplinárním řízení. Výhoda, o které mluvil dr. Houba, totiž že problémy týkající se výkonu povolání si vyřídí kolegové mezi sebou, se nezvolením čestné rady ztrácí.

No a není-li v Oblastní komoře zvolen člen sněmu Komory, pak jsou všichni členové této Oblastní komory ochuzeni o zastoupení v nejvyšším komorovém orgánu. Přicházejí tak o možnost ovlivňovat např. předpisy Komory, podílet se na schvalování členských příspěvků a také volit centrální orgány. Volební právo členů, pokud jde o centrální orgány, je totiž nepřímé a realizuje se prostřednictvím zvoleného delegáta – člena sněmu Komory.

Roman Šmucler: Ale to jsou katastrofické scénáře. Já to vidím tak, že zubní lékaři – a myslím, že více než všeobecní kolegové – si uvědomují, jak je důležité a současně výhodné mít vlastní komoru. A že jim záleží na tom, jaká ta naše Komora je. Ať už se na to díváte racionálně, nebo emocionálně, vždycky musíte dospět k závěru, že zubní lékaři si příležitost rozhodnout o směřování Komory nenechají vzít a že k volbám přijdou. Konečně jako vždy.

Robert Houba: Jako pamětník můžu potvrdit, že to tak opravdu vždy bylo. A s radostí a také s hrdostí sleduji, že se do komorového života čím dál více zapojují mladí kolegové. A to nejen tím, že chodí na sněmy a účastní se voleb, ale také tím, že sami kandidují. Opravdu mě to těší, protože jedině tak lze zajistit, že naše Komora bude pokračovat dál.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident Komory.
MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident Komory.
Mgr. Jiří Slavík, právník.
Mapa: Oblastní stomatologické komory

20. 2. 2021

LKS 02/2021

Print: LKS. 2021; 31(2): 32 – 33

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: