LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Českou stomatologickou obec postihla 16. 10. 2017 velká ztráta. Ve věku 87 let zemřel doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové a proděkan téže lékařské fakulty.

doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. (16. 4. 1930 – 16. 10. 2017)

Doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc., se narodil v Bystrém u Poličky, vyrůstal a studoval v Praze, „umístěnku“ však dostal do Dvora Králové nad Labem, kde se během dvou let svého působení stal okresním stomatologem. Na výzvu tehdejšího přednosty královéhradecké stomatologické kliniky Leona Sazamy se v r. 1959 přihlásil do výběrového řízení na místo asistenta. V konkurzu obstál a na tamní konsolidující se klinice začal ihned pracovat, o něco později pak do Hradce Králové s rodinou natrvalo přesídlil. V r. 1965 obhájil kandidátskou práci, habilitoval v r. 1969, docentura mu však byla přiznána v důsledku jeho kritických postojů k tehdejšímu společenskému dění až po jedenácti letech. Po dobu sedmi let byl prvním „polistopadovým“ přednostou stomatologické kliniky, celkem osm let byl proděkanem a členem vedení LF UK v Hradci Králové.

Po celý svůj profesní život zahrnující téměř 60 let se věnoval stomatologii. Ve vybraných odvětvích, zejména v oblasti fixní protetiky, gnatologie a dentálních materiálů, dosáhl řady priorit a stal se v nich nezpochybnitelnou a všeobecně uznávanou kapacitou. Velkou výhodu mu v tomto ohledu vždy skýtalo jeho výtvarné nadání. Kromě několika desítek původních odborných prací sepsal a ilustroval třicítku monografií, učebnic a skript. Mnohé tituly představovaly první ucelené informace o dané problematice v domácí odborné literatuře. Stal se ve svém oboru autoritou, k níž se dodnes hlásí mnoho jeho žáků z České a Slovenské republiky. Po více než čtvrt století byl aktivním funkcionářem České stomatologické společnosti a později jejím čestným členem. Od r. 1990 byl řadu let hlavním redaktorem časopisu Praktické zubní lékařství. Stal se nositelem titulu Osobnost české stomatologie, dostalo se mu i mnoha dalších akademických a stavovských poct. Řadu let byl doyenem sboru lékařů – učitelů stomatologické kliniky v Hradci Králové. Jeho výuka byla vždy precizní jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Vynikal výbornou znalostí češtiny. Odmítal profesní hantýrku, tvořil české názvosloví pro u nás dosud nepoužívané materiály, pracovní postupy a úkony. Svůj výklad vždy provázel – díky svému mimořádnému výtvarnému nadání – naprosto dokonalými nákresy. Byl laskavým a mírným examinátorem, objektivním a chápavým přednostou, který stál v čele kliniky v těžkých dobách chaotické privatizace zdravotnictví, spojených s odchodem většiny zkušených klinických pracovníků do vlastních praxí.

Doc. Jiří Bittner byl ženatý, měl dva syny, z nichž jeden předčasně zemřel v důsledku nevyléčitelné choroby. To zdravotně poznamenalo zejména manželku doc. Bittnera, jíž pak byl do konce jejího života největší oporou. Jeho životními láskami a snad i útěchou v těžkých okamžicích byly vedle práce a rodiny s řadou vnoučat a pravnoučat jeho ušlechtilé záliby, zejména moderní ja zzová hudba a snad ještě více moderní výtvarné umění, zejména české, jehož byl velkým obdivovatelem a propagátorem.

V posledních letech života jej začalo zrazovat zdraví. Bojoval statečně s řadou vážných chorob, které jej postupně ochuzovaly o možnosti plného kontaktu s okolním světem, na který byl zvyklý. O svých neduzích se však vyjadřoval rezervovaně a s nadhledem. Stěžoval-li si, pak vždy jen decentně. Vítal vlídně každého, kdo mu přinášel zprávy o dění kolem nás, jehož se sám již účastnit nemohl.

Doc. MUDr. J. Bittner, CSc., se stal všeobecně respektovanou osobností, jedním ze zakladatelů moderní české stomatologie a na dlouhou dobu její žijící legendou. Jen těžko lze uvěřit vyprávění jeho kolegů, žáků, vděčných pacientů a přátel, jak přátelsky a neformálně vystupoval ve chvílích, kdy právě nebyl v roli uctívaného lékaře, učitele, examinátora, předsedy odborné společnosti, oponenta či proděkana, když se ocitnul ve společenství lidí podobného smýšlení a zálib. Všichni, kdo jsme jej blíže poznali, budeme vzpomínat, jak vzdělaným, kultivovaným, citlivým a dobrým byl člověkem. Čest jeho památce!

obr 2: Ukázka z ilustrovaného průvodce královéhradeckou kliniku z r. 1961, kterou tehdejší zaměstnanci věnovali svému šéfovi, tehdy docentu L. Sazamovi, k jeho padesátinám. Nejenže je mladý Jiří Bittner zachycen na dvojfotografii, ale sám také celou kroniku ilustroval.

11. 12. 2017

LKS 12/2017

Print: LKS. 2017; 27(12): S154

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Archiv Stomatologické kliniky LF UK v Hradci Králové

Rubrika:

Téma: