LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 26. 9. – 1. 10. 2017 se v rumunské Bukurešti konal 41. výroční kongres Evropské protetické asociace (EPA) s názvem „Current Concepts and Paradigm Shifts in Prosthodontics“. Mítink byl zároveň 11. mezinárodním kongresem Rumunské společnosti pro orální rehabilitaci a 7. vědeckou konferencí Rumunské společnosti pro robotickou protetiku a implantologii. Autoři z více než dvaceti zemí zde přednesli 110 sdělení a vystavili 97 posterů.

Českou republiku na kongresu EPA 2017 reprezentovali (zleva) MUDr. Jindřich Charvát, CSc., MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., MDDr. Jindřich Charvát.

Před zahájením odborného programu kongresu proběhla zasedání výborů EPA Council a Trustees (z ČR se jednání zúčastnila doc. H. Hubálková, EPA prezident 2014 – 2015). Na schůzi byly diskutovány změny stanov společnosti, a to vzhledem k prudkému nárůstu počtu členů EPA a přemístění sekretariátu společnosti z Velké Británie do Nizozemí.

Program kongresu byl zahájen workshopy, o něž byl velký zájem zvláště mezi mladými kolegy. Velmi populární byly workshopy: Robotics in current dentistry, Direct fabrication of splints and resin-bonded fixed dental prosthesis, Preparation and material selection in CAD/CAM dentistry, Digital occlusal analysis in the new age of dentistry a 3D printing technology in dentistry.

Autorka článku dr. L. Vavřičková se zúčastnila workshopu zabývajícího se digitální analýzou okluze a měřením množství sil, které působí v dutině ústní při okluzi a artikulaci. V rámci workshopu byl představen přístroj tzv. T-Scan, který objektivně měří zátěž na jednotlivých kontaktních ploškách zubů a tím ulehčí práci nejen protetika při odevzdání zubní náhrady, ale také odhalí přetížení zubů přirozeného chrupu. Workshop vedl prof. H. van Pelt z univerzity v holandském Groningenu.

Přednáškovou část kongresu zahájila současná prezidentka EPA prof. N. Forna z Rumunska, která přivítala všechny účastníky a představila přednášejícího tzv. Ox ford lecture, prof. J. Jokstada z Norska. Ve své přednášce zmínil vývoj počítačových technologií v medicíně i v protetice (CAD/CAM, výběr barevného odstínu zubu, CT navigace, záznam žvýkacího cyklu nebo intraorální scan) a zabýval se otázkou, zda bude lékař v budoucnu stále lékařem či IT specialistou.

Následovala sdělení pozvaných přednášejících. Velmi zajímavou přednáškou byly rekonstrukce obličeje a čelistí u postresekčních stavů u onkologických pacientů (prof. S. Nayar, Kanada). V rámci zkrácení doby ošetření rozsáhlého obličejového defektu se využije předchozí vhojení implantátů do autologního augmentátu. Nejprve se zavedou implantáty do fibuly a nechají se vhojit. Při vlastní operaci, při níž dojde k odstranění nádoru, se chybějící část čelisti nahradí částí fibuly s již vhojenými implantáty, které se dají okamžitě zatížit. Tento koncept vychází z kombinace CBCT a intra- i extraorálního skenování pacienta před operací. Pacient se po operaci probouzí z narkózy jak s náhradou resekovaných čelistí, tak i chybějícího chrupu.

Souběžně probíhala sekce „Nové technologie“, kde byla prezentována přednáška našeho autorského kolektivu Vavřičková L., Kapitán M., Králová V., Kopeček M., Hubálková H.: 3D printed implant supported temporary restorations – preliminary study. Autoři shrnují současné možnosti 3D tisku fotopolymerů pro klinickou praxi. V in vitro studii porovnávají přesnost, mechanickou odolnost a biokompatibilitu vzorků v závislosti na různých technických parametrech včetně expoziční doby polymerace. V současné odborné literatuře zatím nemáme dostatek informací z klinických studií, které by porovnávaly různé typy 3D tiskáren a materiálů ve stomatologii.

Druhý den pokračoval program přednáškou o změnách a dogmatech ve fixní protetice (C. Poggio, Itálie). Jedním ze závěrů bylo, že rekonstrukce okluze nemá vždy prokazatelný vliv na léčbu onemocnění temporomandibulárního kloubu. Přednáška zabývající se pregraduální výukou studentů v EU (B. Miller, Velká Británie) potvrdila nedostatek kvalifikovaných vyučujících na všech univerzitách v EU a ukázala možnost prezentací přenášených on-line. Výsledkem je, že studenti nemusí být přítomni v prostorách univerzit na teoretickou výuku, pouze na výuku praktickou. Již dnes je skutečností, že např. přednáška ze Švýcarska v anglickém jazyce je on-line přenášena posluchačům v jiných zemích po celém světě.

Rekonstrukce chrupu u pacientů se sníženou výškou skusu v důsledku erozivních změn u mladých pacientů byla tématem další přednášky (H. van Pelt, Nizozemí). V rámci prezentace byla předvedena série kazuistických sdělení, která vizualizovala přímou rekonstrukci okluze pomocí razidlové techniky. Byl ukázán i Dahlův koncept a jeho pozitivní výsledky (posun frontálních zubů do ideálního postavení, laterální zuby se po sanaci ponechají 3 – 6 měsíců, aby se přemístily do správného postavení vůči okluzní rovině).

V dalším programu bylo prezentováno druhé ústní sdělení z České republiky: Hubálková H., Charvát J., Bartoňová M., Vavřičková L., Dostálová T.: Quo vadis, creativity in prosthodontics? Digitalizace posunuje kreativitu zubních lékařů i techniků ke komunikaci na vyšší úrovni, umožňuje lepší předvídatelnost plánování i výsledků ošetření. Nové technologie vyžadují nové specialisty jako inženýry a CAD/CAM operátory, kteří budou šetřit čas zdravotnicky erudovaného personálu. Tyto technologie zatím nedokážou plně realizovat individuální estetické požadavky, a proto zkušenost lékaře a jeho kreativita je zatím nezastupitelná.

Poslední den kongresu byl věnován estetice v implantologii (A. Palti, SRN). Autor hovořil o 3D navigované implantologii, imediatním zavádění a zatěžování implantátů v souvislosti s množstvím a denzitou kosti. Součástí přednášky bylo i využití membrán a augmentačních technik.

Jedním z hlavních závěrů 41. výročního setkání EPA je nastupující změna technologií v oboru stomatologické protetiky. Jde o digitální revoluci, která se svými CAI/CAD/CAM postupy odráží v programu příštího kongresu.

Součástí závěrečného ceremoniálu bylo předání cen nejúspěšnějším autorům přednášek a posterů. Auditoriu byli také představeni noví nositelé diplomu „EPA specialista ve stomatologické protetice“. Prof. G. Pradies pozval přítomné na příští 42. výroční kongres EPA, který se bude konat letos v září v Madridu.