LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Odpuštění sociálního pojištění se prý netýká poskytovatelů zdravotních služeb. Je to pravda?

Dne 1. července 2020 vstupuje v účinnost zákon č. 300/2020 Sb., na jehož základě mohou někteří zaměstnavatelé žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen až srpen 2020. Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou, však nárok na prominutí pojistného mít nebudou. Důvodem je tzv. kompenzační zákon (zákon č. 301/2020 Sb.) a na něj navazující tzv. kompenzační vyhláška (vyhláška č. 305/2020 Sb.). Tyto předpisy vstupují v účinnost též 1. července 2020 a pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství znamenají navýšení úhrad za prakticky všechny výkony vykázané ve druhém pololetí roku 2020 o 14,76 % oproti cenám stanoveným v úhradové vyhlášce (výjimkou je jen kód 00944, jehož úhrada se navyšuje o 6 Kč). Jde o kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19. Nárok na tuto kompenzaci vzniká přímo ze zákona každému smluvnímu poskytovateli a vylučuje možnost úspěšně žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení (§ 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 300/2020 Sb.).

Poskytovatelům zdravotních služeb, kteří nemají smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou, nárok na kompenzaci z veřejného zdravotního pojištění nevznikne, a proto se mohou, splní-li další zákonné podmínky, o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ucházet. Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže

a) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,

b) počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,

c) úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,

d) odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve správné výši, a

e) za kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus A či B.

Zvýšené úhrady podle kompenzační vyhlášky budou poskytovatelé vykazovat podle nových číselníků, které zveřejní obvyklým způsobem Všeobecná zdravotní pojišťovna.