LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na Univerzitě Palackého v Olomouci proběhl v sobotu 1. 10. 2022 seminář na téma „Snímatelné náhrady v 21. století“. Akce byla pořádána ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Kliniky zubního lékařství Lékařské fakulty v Olomouci pod patronací její přednostky MDDr. Ivy Voborné, Ph.D.

Organizátoři uvedené téma semináře nevybrali náhodou. Vždyť novelizace zákona č. 48/1977 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, platná od 1. ledna 2022 s přílohou č. 4, přinesla do stomatologických ordinací i zubních laboratoří podstatné změny. Stomatologické výrobky jsou nově legislativně i technicky pojaty. Aktuální koncept tak odráží vývoj moderních technologií a zavedení nových materiálů do stomatologické praxe za období posledních dvaceti let. Seminář si stanovil za úkol seznámit přítomné zubní lékaře, studenty, budoucí zubní techniky i dentální hygienistky právě s pokroky v oblasti praxe snímatelných náhrad.

Po úvodních slovech předsedkyně ČSPS doc. MUDr. Hany Hubálkové, Ph.D., proběhla online přednáška prezidenta EPA pro období 2022/2023 prof. Vygandase Rutkūnase z Litvy na téma Digitální postupy pro fixní a snímatelné náhrady v bezzubé čelisti, kterou simultánně tlumočila MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D. Profesor Rutkunas ve svém sdělení hovořil o možnostech superpozice dat získaných digitálními metodami, jako je kombinace digitální fotografie, obličejového i intraorálního skeneru a CBCT. Takto získané informace je pak možné využít k naplánování léčebného postupu a pro zhotovení virtuálního designu budoucí protetické náhrady. Za určitých podmínek lze tímto způsobem provést i celé ošetření (prosthetically driven protocol/surgery). U sólo korunek není digitální postup neobvyklý, zatímco u léčby bezzubých čelistí je zatím stále lepší digitální metody kombinovat s těmi tradičními, analogovými. Autor taktéž demonstroval důležitost pasivního dosedu zubní náhrady na implantáty a předvedl jednoduché zařízení, kterým lze pasivní dosed kvantifikovat. Posluchači měli možnost seznámit se krok za krokem s principem full digital workflow.

Další přednášející doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., předvedla ucelený a poměrně rozsáhlý soubor kazuistik na téma Neobvyklá řešení defektů chrupu pomocí ČSN. Za velmi přínosnou pro auditorium byla považována ta část, kde prezentovala nejen ČSN obvyklého designu, ale také částečné snímatelné náhrady indikované při protetické rehabilitaci rozštěpových vad či vrozených vývojových vad. Přítomné zaujaly např. přepážkové, respektive polykací obturátory.

Prim. MUDr. Petr Barták ve svém sdělení Snímatelné náhrady v čase prezentoval druhy hybridních náhrad a jejich úskalí při plánování, výrobě a při zajištění dlouhodobé funkčnosti. Zmínil zejména typy attachmentů, které mohou limitovat ošetření zvláště v horní čelisti. Velkou pozornost věnoval klinické adaptaci matric do hybridních náhrad.

MDDr. Mária Frolo demonstrovala ucelený přehled třmenových konstrukcí v horní bezzubé čelisti po zavedení implantátů pro zakotvení hybridní náhrady. Jako nejlepší vyzdvihla Haderův třmen a k němu plastovou matrici.

 MDDr. Ján Staněk ve své prezentaci Frikční spoje řešil komplikace podmíněně snímatelných náhrad na implantátech. Možným řešením jsou implantologické systémy, kde je zubní náhrada zakotvena k abutmentu pomocí frikce. Autor předvedl své klinické zkušenosti s jejich zaváděním a následnou protetickou rehabilitací chrupu.

Mgr. Petra Křížová, DiS., vystoupila na závěr celého setkání s prezentací Jak (ne)poškodit pacienta s částečnou snímatelnou náhradou v ordinaci dentální hygienistky. Ve svém sdělení kladla důraz na to, že při práci dentální hygienistky nejde pouze o provedení dentální hygieny v ústech pacienta, ale hlavně o edukaci provádění ústní hygieny v domácích podmínkách. Autorka předvedla všechny možné pomůcky a možnosti hygieny pro snímatelné a podmíněně snímatelné náhrady v bezzubých čelistech.

Setkání bylo zakončeno společenským večerem, který obohatila svým tancem dr. Yuliya Morozova, Ph.D.

Semináře se účastnilo téměř sedmdesát posluchačů, lékařů i studentů, kteří s velkým zájmem sledovali přednášky. O jejich kvalitě svědčila bohatá diskuze jak v přednáškovém sále, tak i v předsálí, kde si účastníci mohli prohlédnout výstavku progresivních stomatologických materiálů a získat informace o nových technologiích od partnerů této odborné akce. Velký dík patří za pomoc při organizaci semináře studentům LF UP v Olomouci a MUDr. Ľuboši Harvanovi, Ph.D., za technické zajištění celého semináře.

Za Českou společnost protetické stomatologie

MUDr. Lenka Vavřičková, Ph.D.

Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Prezident EPA prof. Vygandas Rutkūnas při závěrečné diskuzi.
Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. a MDDr. Iva Voborná, Ph.D. v auditoriu.