LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jiří Šedý je velmi dobře znám české stomatologické komunitě jako plodný autor odborných článků, ale i monografií, jako je např. Kompendium stomatologie. Ve své poslední knize se zevrubně zaměřil na problematiku klinického vyšetření stomatologického pacienta.

Kniha se zabývá, v současné rychlé a uspěchané době, opomíjeným uměním komplexního somatického vyšetření pacientů. Monografie je přehledně rozdělena do dvaceti kapitol a postupně nás provádí každým dílčím aspektem somatického vyšetření, a to od zhodnocení osobnosti pacienta a anamnézy, přes jednotlivé možnosti vyšetření orofaciální oblasti až po oblasti, které zubní lékař nevyšetřuje rutinně, avšak za určitých okolností může být jejich znalost cenná.

V prvních několika kapitolách jsou rozebrány faktory ovlivňující úspěšnou komunikaci mezi lékařem a pacientem. V odborné literatuře se velmi často zmiňuje, že při správně odebrané anamnéze máme polovinu diagnózy onemocnění, ale málokdy se zmiňuje, jak správně by měla komunikace mezi lékařem a pacientem vypadat, abychom k tomuto cíli došli. To je důvodem, proč tyto kapitoly tvoří přibližně třetinu monografie.

Co se týče vlastního somatického vyšetření, je většina monografie věnována vyšetření intraorálnímu. Velmi poutavou a nesmírně přínosnou je kapitola o gnatologickém vyšetření, které nebývá velmi často zmiňováno v rámci pregraduálního vzdělávání, řada informací zde uvedených se v české literatuře objevuje vůbec poprvé.

Vyšetření anatomických oblastí mimo orofaciální region je popsáno stručně, jasně a je vhodné si tyto znalosti připomenout i pro naši osobní potřebu nebo méně časté situace (např. poskytování první pomoci v terénu, stáže na klinikách, komplexní, diferenciálně diagnostické případy).

Autorovi se podařilo vytvořit ucelenou monografii, která plně vystihuje multidisciplinární přístup. Každá kapitola funguje jako samostatný oddíl, který obsahově i logicky navazuje na ostatní kapitoly, je však možné jej studovat nezávisle na zbytku monografie. Kniha je bohatě protkána fotografickou dokumentací. Publikace je neocenitelným zdrojem informací pro studenty zubního lékařství, ale i zkušený praktik v ní může najít spoustu zajímavých postřehů.