LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V mé ordinaci absolvují studenti zubního lékařství praxi. Jaké povinnosti z toho pro mě jako pro poskytovatele zdravotních služeb plynou? Může pacient odmítnout přítomnost studenta při ošetření? Pokud ano, je nutné souhlas pacienta s přítomností studenta při ošetření získat v písemné formě?

Poskytovatel je povinen zajistit, aby studenti při odborné praxi, která se uskutečňuje na jeho pracovištích, vykonávali jen činnosti, včetně zdravotních výkonů, které jsou součástí výuky nebo praxe, a to pod přímým vedením zdravotnického pracovníka, který má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání.

Pacient má právo znát jméno, popř. jména, a příjmení studentů, kteří jsou při poskytování zdravotních služeb přítomni, popř. provádějí činnosti, které jsou součástí výuky. Pacient má právo přítomnost studenta odmítnout, a to v zásadě kdykoliv, může i vzít zpět souhlas, který již udělil. Písemná forma souhlasu s přítomností či odmítnutí přítomnosti studenta není zákonem předepsána, ale lze ji doporučit.

Studenti mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění výuky. Pacient však může takové nahlížení do zdravotnické dokumentace zakázat.

Za újmy způsobené pacientům při poskytování zdravotních služeb odpovídá poskytovatel, a to i tehdy, pokud by újma byla způsobena studentem v rámci jeho praxe. Pro tyto případy poskytovatel musí být pojištěn. Lze doporučit, aby se každý poskytovatel, který hodlá uskutečňovat praxi studentů, ujistil, že profesní pojištění, které má sjednáno, se vztahuje i na újmy způsobené studenty. Pojištění, které sjednává pro své členy ČSK, tyto újmy kryje.

Je rovněž třeba počítat s tím, že poskytovatel odpovídá za újmu, která v rámci praxe případně vznikne studentovi. Pro tento případ není poskytovatel povinně pojištěn, protože student zpravidla není zaměstnancem poskytovatele, u něhož praxi absolvuje. Poskytovatel proto musí zvážit, zda se pro tento případ nepojistit (pojištění sjednávané ČSK se i na tyto případy odpovědnosti poskytovatele vztahuje).