LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kniha byla poprvé vydána v německém originále nakladatelstvím Quintessence Publishing v roce 2017 v Německu. Do českého jazyka ji přeložil MDDr. Jan Kozák a o rok později byla pod názvem „Stable Base – ošetření proteticky hraničních případů“ vydána v České republice. Autory knihy jsou zubní lékař dr. Norbert Salenbauch z Göppingenu a zubní technik Jan Langer ze švábského Gmündu.

Autoři v knize představují filozofii a praktickou realizaci konceptu částečných a celkových snímatelných náhrad typu Stable Base. Poznatky v knize vycházejí z více než třiceti let zkušeností s výrobou náhrad tohoto typu, ty jsou pečlivě dokumentovány prostřednictvím barevných fotografií, které bohatě ilustrují text a jejichž prostřednictvím můžeme sledovat vývoj v postupu a použití nových materiálů. Jde o jiný přístup při konstrukci náhrad, který by měl zkušenému zubnímu lékaři umožnit zhotovení náhrad těm pacientům, jejichž zbytkový chrup má oslabený parodont nebo je doplněný o implantáty v situaci s minimální nabídkou kostní tkáně. Je také určen pro pacienty, jejichž zdravotní stav komplikuje realizaci náročných léčebných postupů a rozsáhlé chirurgické výkony. Kniha by měla být návodem, jak zhotovit náhradu tak přesnou a ve funkci stabilní, že nebude docházet ke snižování biologického faktoru pilířových zubů, resorpci alveolárního výběžku, ani ke změnám v morfologii protézního lože, a to dle autorů po mnoho let. Základní principy, které k takto stabilní náhradě vedou, jsou retence zajištěná adhezí bez zátěže pilířových zubů a stabilní okluze.

Autoři popisují své seznámení s technikou, pochyby a nedůvěru, které je provázely v počátcích a které vyplývaly z nutnosti opustit stávající zažitá a samozřejmá pravidla ordinačních i laboratorních postupů, jež jsou touto metodou zpochybňována. Popisují proces, kdy v průběhu mnoha let získávali zkušenosti s výrobou náhrad, i výsledky kontrol pacientů po mnoha letech používání těchto náhrad.

Text je členěn do osmi kapitol. Autoři nejprve shrnují obecná fyzikální pravidla, jejichž pochopení umožňuje naplánovat takovou konstrukci snímatelné náhrady, která bude mít dostatečnou retenci a stabilitu. Vysvětlují, jak jsou běžné náhrady v porovnání se Stable Base nepříznivě konstruované, dlouhodobě nepřesné a jak tím způsobují morfologické změny protézního lože. Ozřejmují, proč se morfologie protézního lože s náhradou Stable Base nemění, ačkoliv je přenos žvýkacích sil čistě mukózní, a z jakých důvodů můžeme ke kotvení náhrady Stable Base použít menší množství zubů, ačkoliv mohou být parodontálně kompromitované. Na tomto místě je třeba uvést, že autoři je často srovnávají s náhradami kotvenými teleskopickými korunkami, které ale – domnívám se – nelze v našich podmínkách považovat za běžný způsob protetické rekonstrukce. Velmi dobře lze ale adaptovat rozdíly i na typy náhrad u nás používané.

Dále popisují krok za krokem léčebný protokol, stanovení léčebného plánu na podkladě anamnézy, přípravné fáze a vlastní proces zhotovení náhrady. Podrobný popis je věnován tvaru otiskovací lžíce a způsobu provedení mukostatického otisku, který je s výrobou Stable Base neodmyslitelně spjat. Vzhledem k tomu, že zásuvné spoje nejsou součástí baze náhrady, je popsán způsob, jakým lékař spojuje zásuvné spoje a bazi náhrady v ústech pacienta.

Po obecné části následuje řada kazuistik, které zachycují protetické rekonstrukce s využitím náhrad Stable Base v hraničních situacích výrazně redukovaného chrupu, kde zbývající zuby mají zánětlivě alterovaný parodont. Na kazuistikách také demonstrují možnost kombinovat náhrady Stable Base s implantáty. Ke kotvení náhrad tohoto typu se spokojíme s menším množstvím kratších implantátů než v případě fixního řešení. I v případě kombinace s implantáty vykazují náhrady čistě mukózní přenos žvýkacích sil.

Popisováni jsou zde i pacienti, u nichž došlo k zanedbání péče o zuby nebo implantáty v důsledku vážného zdravotního stavu nebo u nichž došlo jiným způsobem k eliminaci části pilířových zubů nebo implantátů. Následuje návod na řešení komplikací v podobě ztráty pilířového zubu, návod na rebazi náhrady, která je spíše renovací, protože litá část baze náhrady zůstává nezměněna, nebo způsob, jak postupovat v případě alergie pacienta na slitiny obecných kovů. Rebaze v pravém slova smyslu není možná, autoři ale uvádějí, že není ani po mnoha letech nutná.

V závěru knihy jsou uvedeny laboratorní postupy, především zhotovení individuální otiskovací lžíce, skusové šablony a zacházení s pracovním modelem. Nalezneme zde i některé názvy pomůcek a materiálů, které se při zhotovování náhrad používaly v minulosti, které se používají nyní, a zkušenosti s nimi.

Kniha se velmi dobře čte, text je přehledný a velké množství obrázků umožňuje snazší orientaci v informacích získaných z textu. Autoři pracují se znalostmi obecně známými, nabízejí na ně nový pohled a obohacují je o nové poznatky. Kniha může být užitečná všem zubním lékařům, protože – až na výjimky – většina zhotovuje různě často snímatelné náhrady a informace z knihy mohou velmi dobře aplikovat u svých pacientů.