LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tato monografie předního harvardského profesora evoluční biologie má nesmírný přesah do řady oborů včetně stomatologie. Ač vyšla již před několika lety, je stále tištěna znovu. U nás je autor široce známý až od roku 2016, především díky své knize „Příběh lidského těla. Evoluce, zdraví a nemoci“ (Jan Melvil Publishing, Brno, 2016, 495 s.), která se u nás stala brzy bestsellerem, stejně jako tomu bylo při jejím původním, americkém vydání.

Kniha je rozdělena do 14 kapitol, které se zabývají základy evoluce člověka, evolučním vývojem skeletu hlavy, vývojovými aspekty hlavy, molekulárními mechanismy vývoje, integrací hlavy do kontextu celého organismu v průběhu vývoje, souhrou evolučního vývoje mozku a skeletu hlavy, evolucí žvýkání, faryngu, laryngu, jazyka a plic, dále posturou a pohyby hlavy, zrakem, sluchem, čichem, chutí a evolucí hlavy člověka jako celku.

Je psána pěknou angličtinou, která přiměřeně využívá odborné výrazy, je tedy přístupná širokému publiku, od poučené laické veřejnosti až po specialisty zabývající se oblastí hlavy profesně, kam stomatologové nesporně patří. Autor zde bohatě rozvíjí své základní teze, nastíněné již v „Příběhu lidského těla“. Veškerá tvrzení jsou podpořena řadou ilustrací, schémat a fotografií a bohatě doložena citovanou literaturou (sto stran citací na konci knihy, včetně více než tří stran citací vlastních publikací autora).

Pro stomatology je bezesporu nejzajímavější kapitola 7 týkající se evoluce žvýkacího aparátu, jak z pohledu morfologického, tak z pohledu funkčního, která čtenáři, poučenému stomatologovi denně se zabývajícímu orofaciálním systémem, ukazuje známé struktury v odlišných, pro klinika či anatoma nezvyklých souvislostech. Zde je vhodné vyzdvihnout, že autor při mastikaci vyhodnocuje kromě čtyř známých žvýkacích svalů také funkci a morfologii suprahyoidních a infrahyoidních svalů, jejichž role ve vývoji mastikačního aparátu a etiopatogenezi řady funkčních obtíží mastikačního aparátu je dodnes často podceňována. Autor zeširoka analyzuje vznik a šíření mastikačních sil, a to nejen na chrup, ale na celou lebku – tedy problematiku dnes rovněž ne příliš podrobně uváděnou ve stomatologických učebnicích – navíc s evolučním přesahem. Zohledňuje také kulturní vlivy, včetně zpracování potravy a skladby stravy na evoluční vývoj chrupu, mastikačního aparátu i celé hlavy.

Kapitola týkající se faryngu, laryngu, jazyka a plic zařazuje tyto systémy do méně známých souvislostí. Jednak erudovaně vysvětluje princip polykání a z tohoto pohledu i etiopatogenezi náhlé smrti na podkladě udušení, která je u lidí, ve srovnání s ostatními primáty, nebývale vysoká. Vysvětluje také evoluční principy funkční morfologie zevního nosu i nosní dutiny, které jsou u lidí jedním z faktorů, které se vyvinuly v souvislosti s vytrvalostním během, jenž byl po dlouhé evoluční období klíčový při lovu zvěře. Z těchto evolučních principů plynou i rizika spojená s tzv. „ústním dýcháním“, při obstrukci nosní dutiny různé etiologie.

Mimořádně zajímavé jsou i kapitoly týkající se posturálních problémů. Hlava totiž tvoří přibližně 10 % hmotnosti těla a její nesprávné postavení, více než typické pro dnešní populaci trávící většinu bdělého času v sedavých pozicích, může mít řadu negativních důsledků, počínaje ochablostí na jedné straně a svalovými spasmy na straně druhé až po chronické bolesti zad, rozvoj osteopatií či výhřezy meziobratlových plotének. Pro stomatologa jsou, vzhledem k profesionální zátěži dané extrémním namáháním pohybového aparátu, tyto souvislosti více než důležité.

Kniha jako celek je velice hodnotnou příručkou o evolučním vývoji, fungování i patologických stavech vyskytujících se v oblasti hlavy, včetně orofaciální oblasti, i souvisejících oblastech. Práce s knihou vyžaduje vysokou míru soustředění, neboť autor zabíhá do řady oblastí, ve kterých se stomatolog zpočátku nemusí cítit zcela komfortně – způsob napsání knihy však umožňuje čtenáři do těchto oblastí proniknout bez nutnosti rozsáhlého studia rozšiřujících pramenů – pokud tak učiní, rozhodně nebude zklamán. Knihu lze doporučit každému stomatologovi, který ovládá anglický jazyk a chce své dosavadní znalosti a zkušenosti dále rozšířit a především zasadit do širšího rámce.