LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Léto bylo bohaté na události a o řadě z nich jsme psali v samostatných článcích (ohledně jednání o dostupnosti stomatologické péče nebo třeba o kongresu ADEE). ČSK se snažila přes celé léto připravit návrhy pro komisi pro dostupnost stomatologické péče, kterou zorganizovalo MZ ČR, abychom na jednání 4. 10. byli připraveni. Ale hlavně abychom našli optimální řešení problémů. Klíčovou část jsme zaslali na MZ ČR po schválení představenstvem.

Intenzivně jsme jednali také o digitalizaci, neboť se nám zdá, že z pohledu zubního lékaře řada kroků příliš směřuje ke ztrátě kontroly nad vlastní dokumentací a k velké možnosti, aby do této dokumentace mohl někdo zasáhnout.

Proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů na MZ ČR. Podařilo se dotáhnout změny v kódech v souvislosti s reformou stomatologické péče ve smyslu úpravy číselníku výrobků tak, aby při eventuálním úmrtí pacienta byly vyhotovené fáze proplaceny. Zároveň jsme jednali o programu VZP Plus, kde nejsme zcela nadšeni jeho formulací, ale dosáhli jsme, myslíme, maxima možného, aby tento program byl přijatelný pro řadu kolegů. Koalice soukromých lékařů navrhla při poměrně vysokých zůstatcích zdravotních pojišťoven, aby byl rozběhnut systém bezúročných půjček těm stomatologickým nebo jiným ordinacím, které se dostanou do problémů. Výsledek tohoto návrhu do této chvíle nemáme.

Dále představenstvo na svém zasedání vyřešilo odpuštění členských příspěvků pro řadu v minulosti zesnulých kolegů, kdy vymáhání alikvotní části nedává etický smysl.

Diskutujeme o nové podobě pečeti ČSK. Tak, aby zůstala zachována, přestože počet zájemců velmi klesl po důsledném vyžadování kvalitativních parametrů. Do budoucna si musíme říci, jestli to bude jistá známka podpory preventivní péče v ČR, anebo zda jde o testování, které je poměrně nákladné a vždy složité z hlediska garancí, které poskytne ČSK.

Představenstvo projednalo návrhy možného vzdělávání v oboru diplomovaný asistent zubního lékaře. Snažíme se ve spolupráci se školstvím vytvořit další kategorii spolupracovníků, kteří mohou pracovat v našich ordinacích. Totéž platí i pro certifikovaný kurz rentgenologie pro zdravotní sestry, který chce pro změnu akreditovat přímo ČSK.

Bylo přijato odborné stanovisko představenstva k resekci kořenového hrotu (viz str. 167), jejíž kód je s platností od roku 2023 zrušen a výkon byl přeřazen do stomatochirurgie s příslušným navýšením. Představenstvo přijalo návrh na ulehčení v prokazování souvislého výkonu povolání v celoživotním vzdělávání – snažíme se být mírnější pro kolegy, kteří byli třeba na zahraničních stážích, nebo pro ženy, které přerušily výkon povolání z důvodu mateřské. Dále byl projednán dokument k možnému rozdělení oblastních stomatologických komor, který bude poslán všem připomínkovým místům a následně i sněmu ČSK. Jednali jsme o rozpočtu ČSK na rok 2023, ale je obtížné predikovat jednotlivé výdaje. Přesto se nám daří sestavit rozpočet jako vyrovnaný.

ČSK a představenstvo zaujalo negativní stanovisko k některým ultrazvukovým přístrojům pro domácí použití a MUDr. Štěpánka Bálková připravuje dokument varující pacienty před nákupem těch ultrazvukových přístrojů pro domácí použití, které mají nejasnou kvalitu. Závažné je i to, že pacienti nevědí, jak s nimi mají nakládat. Řada videoreklam, které na ně probíhaly, byla vysloveně zavádějící.

O říjnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 11/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 4. 11. a uskuteční se v Brně den před 79. jednáním sněmu ČSK.