LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Loňský rok byl celý jaksi divný a neutěšený. Divné a neutěšené bylo i jednání o cenách stomatologických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění na rok 2021, jak jsme již referovali v LKS 7 – 8/2020. Koronavirová epidemie prostě zamotala se vším.

Dohodovací řízení (dále DŘ), kterého se za Zubohrad účastnili doc. Roman Šmucler, dr. Robert Houba a dr. Jan Černý, probíhalo na jaře převážně formou online a v důsledku očekávaného propadu ekonomiky dlouho hrozil pokles úhrad pod úroveň úhradové vyhlášky (dále ÚV) na rok 2020, tedy pod ceny 1. pololetí minulého roku. Zdravotní pojišťovny po následujících jednáních přišly s návrhem mírného nárůstu o 2 % (tedy meziročnímu nárůstu, který byl před několika lety obvyklý i v dobách ekonomického klidu) s tím, že veškeré prostředky budou koncentrovány pouze do plastické výplně, tedy kódu 00921. Toto řešení nám nepřipadalo vhodné, a tak po dalších jednáních byla dne 20. 5. 2020 na závěru DŘ uzavřená dohoda, která znamenala navýšení celkem o 3 % oproti ÚV pro rok 2020 tak, že prostředky směřující do praktického zubního lékařství budou přepočítány do více kódů, které podpoří jak vlastní PZL, tak pedostomatologii, parodontologii i chirurgii. Mimo tyto cenové změny došlo ve spolupráci s Mgr. J. Slavíkem k textovým úpravám řady kódů včetně zmírnění některých regulací. Z důvodu řídkého využívání a určitého konfliktu s legislativou byl zrušen kód 00965 (Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pacientem).

Jednání o ortodontických kódech bylo poněkud složitější, protože v době DŘ nebylo jasné, zda bude včas schválena v tomto směru zásadní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Proto byly připraveny dvě varianty návrhu do úhradové vyhlášky. První byla zpracována v souladu s připravenou novelou zákona s novými kódy a rozsáhlou změnou textu a cen, druhá pak vycházela ze současného znění zákona a obsahovala textové změny doporučené Českou ortodontickou společností a navýšení úhrad o 3 %. Tím, že novela zákona leží zatím v Parlamentu, byla do úhradové vyhlášky pochopitelně převzata druhá varianta.

Stručné informace o hlavních změnách v úhradové vyhlášce

Změny v názvech a textech jednotlivých výkonů směřují opět ke zpřesnění a zjednodušení definic výkonů a k omezení některých nejasností spojených s vykazováním. Při prvním pohledu na přílohu č. 11 loňské a letošní vyhlášky se popis řady kódů opticky významně liší. Naprostá většina těchto změn však vznikla jen formální úpravou textu nebo jeho přesuny mezi sloupci. Vycházejí většinou z pera právníků ministerstva a neovlivňují způsob vykazování. Podstatnější textové změny se vyskytují u celkem 21 kódu (včetně 6 ortodontických), avšak nemají negativní dopad na vykazování ani na frekvenční či jiná omezení, spíše naopak (tab. 1).

Úhradové změny vycházejí z již zmíněného navýšení finančních prostředků pro náš segment o 3 % oproti úhradové vyhlášce na loňský rok, tedy celkové navýšení téměř o půl miliardy korun. Ve vlastním zubním lékařství se veškeré prostředky plynoucí do PZL přepočítaly do 7 kódů tak, aby se podpořily všechny skupiny zubních lékařů. V ortodoncii došlo k plošnému navýšení u všech kódů, u každého o ona 3 % (tab. 2). Nelze vyloučit, že se v průběhu roku podaří opět dojednat nějaké další bonusy nad znění ÚV tak, jako v minulém roce.

Jak jsme již upozorňovali v létě, je porovnání cen nové úhradové vyhlášky s cenami hrazených výkonů v 2. pololetí 2020 pro všechny z nás určitým zklamáním. To je dáno tím, že ceny stomatologických výkonů z ÚV na rok 2020 byly k naší radosti od července dočasně uměle navýšeny v rámci koronavirové krize o téměř 15 % tzv. kompenzační vyhláškou (viz graf 1 v LKS 7– 8/2020, str. S103). Tento „dar“ ovšem skončil a nyní se vše vrací do standardního režimu. Přesto si myslím, že navýšení o ona 3 % oproti loňské úhradové vyhlášce je v dnešní nenormální době maximem možného, a věřím, že příště budeme moci pokračovat v tlaku na narovnání cen stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění tak, jako v posledních dvou letech před příchodem koronaviru.

Plný text všech kódů je zveřejněn v úhradové vyhlášce dosažitelné na www.dent.cz (Aktuality pro členy, zpráva z 6. 1. 2021).

Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami pak připravujeme, podobně jako v minulém roce, rozsáhlejší zpracování výkladu jednotlivých kódů a jejich vykazování sloužící k omezení problémů při revizích zdravotních pojišťoven. Tato publikace bude volně dosažitelná na internetu a o jejím vydání budeme informovat v Aktualitách pro členy na webových stránkách ČSK.

Dvě důležité poznámky

1. Jak jsme již naznačili, je v současnosti v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona č. 48/1997 Sb. týkající se celé medicíny a její součástí je i kompletní rekodifikace protetických výrobků a zásadní změna úhrad ortodontické péče připravené ve spolupráci Zubohradu, protetické a ortodontické odborné společnosti a Ministerstva zdravotnictví. Tuto změnu jsme protlačovali již několik let a nyní jsme blízko k cíli. Vše teď závisí jen na Parlamentu. Je reálné, že novela modernizující seznam stomatologických výrobků a jejich úhrad a podporující více mladistvé pacienty a seniory vstoupí v platnost od 1. 1. 2022, v lepším případě již od 1. 7. 2021.

2. V souvislosti s touto novelou se v průběhu tohoto roku 2021 zřejmě začne používat kód 04005 (signální kód o sjednání poskytnutí stomatologického výrobku). Bude určen pro vykazování stomatologických výrobků v přechodném období kolem data účinnosti novely. Tento kód je již obsažen v číselnících ZP, ale není zatím aktivní. O jeho aktivaci a principu jeho vykazování budeme s předstihem informovat.

 

Poznámka (barevné vyznačení v tabulkách):

Modře: Praktické zubní lékařství

Zeleně: Ortodoncie

Tabulka 1: Hlavní textové změny
Tabulka 2: Změny úhrad