LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednání o úhradové vyhlášce pro rok 2020 byla letos poněkud atypická, dlouhá a plná zvratů až do poslední chvíle. Ve hře bylo zprvu zhruba půl miliardy korun a především ze strany VZP znělo pochopení pro řešení hlavních problémů zubní péče i snaha o domluvu. Vyjednávací tým Zubohradu zastoupený převážně doc. R. Šmuclerem, dr. R. Houbou, dr. J. Černým a dr. T. Vrbkovou nastřelil v dubnu v prvním kole dohodovacího řízení (DŘ) orientační ceny navýšení nejpotřebnějších kódů, zejména dětské péče a extrakcí, a předložil návrh na zrušení některých nevyužívaných a obsoletních kódů a návrh komplexních textových změn sazebníku zpracovaný ve spolupráci s Mgr. J. Slavíkem.

Reakce zdravotních pojišťoven (ZP) byla celkem pozitivní, proto jsme v dalších jednáních, která primárně probíhala hlavně s VZP (náměstek Ing. D. Šmehlík, dr. L. Macháčková, dr. H. Drahošová), přistoupili k dalšímu navýšení nejen původně navržených, ale i dalších potřebných kódů. Ze strany pojišťoven zazníval konsenzus především k podpoře dětské a pravidelné péče a došlo k dohodě o vzniku některých nových, zejména dětských kódů. Určité boje se pochopitelně odehrály na poli regulací požadovaných ze strany ZP pro nadměrný růst frekvencí některých výkonů. No, někde jsme vyhráli, někde ne – ale vždy za cenu navýšení úhrady nově regulovaného výkonu.

S výsledným zněním návrhu textu a cen stomatologické části úhradové vyhlášky jsme vstoupili do druhého kola DŘ, kde proběhly ještě některé pozitivní úpravy. Na závěrečném jednání DŘ došlo k dohodě většiny segmentů zdravotní péče a ministr A. Vojtěch slíbil respektování jejich výsledků a výslovně zmínil připravenost zástupců stomatologického segmentu na jednáních. V průběhu léta ladil tým Zubohradu a ZP spolu s ministerstvem ještě některé drobné technické úpravy textu a pak již následovalo čekání na ministrův podpis vyhlášky.

Do toho však v polovině října nečekaně vstoupilo jednání Rady poskytovatelů s premiérem A. Babišem a ministrem A. Vojtěchem o dalším navýšení prostředků pro zdravotnictví, které měly směřovat hlavně do nemocnic. Výsledkem jednání ovšem bylo rozdělení těchto peněz proporcionálně do všech segmentů (blíže text doc. R. Šmuclera na str. 214). Tím získala stomatologie dalších zhruba 230 milionů Kč a následovalo horečné víkendové přepočítávání úhrad a vyhodnocování dopadů změn. Přidání dalších peněz jen do některých výkonů (např. do prevence) by zpochybnilo výsledky DŘ, proto tým Zubohradu trval na jejich plošném alokování do všech stávajících kódů. V tomto smyslu také došlo k dohodě se zdravotními pojišťovnami. Tím byly navýšeny úhrady všech stávajících výkonů (kromě nulového kódu 00974).

I v minulosti docházelo k mírnému navyšování úhrad, v letech 2002 a 2008 i plošnému. Letošní změny jsou však svým rozsahem odlišné. Jak vyplývá z výše uvedeného textu, došlo kromě významného nárůstu úhrad i ke zrušení obsolentních a nevyužívaných kódů a naopak ke vzniku několika nových. Podstatná je i textová revize zhruba 40 % výkonů směřující k jejich zpřesnění, odstranění nejasností a korekci některých anomálií ve vykazování.

Orientační popis hlavních změn

Navýšení úhrad (viz tabulka) se tak skládá ze dvou částí. První představuje částku vysoce přesahující půl miliardy korun a vychází z dohody DŘ. Touto cestou vzrostla cena 61 % stávajících kódů, především pravidelné a dětské péče (kromě preventivních prohlídek), akutní péče, kódů dlouhodobě nejvíce podceněných a kompenzační navýšení kódů s novou formou regulace. Ortodontické výkony se zvýšily plošně poměrnou procentuální částkou odpovídající nárůstu celého segmentu.

Druhá část sestává z plošného zvýšení všech kódů. Poměrné navýšení by znamenalo větší riziko přečerpání či naopak nedočerpání uvolněných prostředků, proto se cena každého kódu zvedla o fixní částku 5 Kč, která se sice zdá být na první pohled žertovná, ale celkově reprezentuje zhruba 250 milionů korun. Pro každou ordinaci v podstatě znamená navýšení příjmu o sumu rovnající se pětinásobku počtu všech vykázaných kódů. K položce se došlo vydělením celé částky počtem všech výkonů. Pouze nový kód 00944 nahrazující zrušené třicetikorunové regulační poplatky (09543) byl navýšen o 10 Kč, z původně navržených 45 Kč na 55 Kč. Celkové konečné zvýšení se tedy týká všech výkonů, ale u každého o jiné procento – od 0,5 % u kódu 00968 po 168 % u kódu 00971 (viz graf). Více než 50% navýšení bude u kódů 00903, 00920, 00924, 00949, 00950, 00963 a 00971.

Zrušeny byly kódy 00912 (sialografie – obsolentní výkon s minimální frekvencí), 00918 (výplň u těhotných,... – nově spojen s kódem 00921 s totožnou úhradou), 00923 (endodoncie před RKH – odborně problematický, sloučen s 00925 a 00926), 00945 (cílené vyšetření, původně signální kód regulačního poplatku – prakticky nahrazen novým kódem 00944), 00966 a 00967 (signální kódy pracovní neschopnosti – nesmyslná úhrada a nízká frekvence). Jejich zrušení neodporuje zákonu a neovlivní negativně péči.

Nové výkony byly vytvořeny většinou k posílení potřebné péče. Jde o kódy 00944 (náhrada za zrušené regulační poplatky 09543), 00926 (endodoncie u premolárů a molárů, kdy pro frontální zuby zůstává kód 00925 – jde o technickou úpravu sloužící k přípravě omezení endodoncie hrazené z pojištění v budoucnu), 00964 (ošetřování TMP stomatochirurgem, kód 00962 pro ostatní zubní lékaře zůstává), 00976 (bonifikace při péči o pacienty s poruchou autistického spektra), 00977 (ordinační korunka na dočasný zub), 00978 a 00979 (bonifikace při ošetření v sedaci midazolamem a oxidem dusným). Kód 00976 bude omezen absolvováním školení zaměřeného na ošetřování autistických pacientů a kódy 00977, 00978 a 00979 držením osvědčení z pedostomatologie.

Textové změny názvu a popisu jednotlivých výkonů směřují především ke zpřesnění a zjednodušení definice výkonu, k omezení řady pochybností spojených s vykazováním a k podpoře péče o registrované pojištěnce. Součástí textových změn jsou ovšem i některá omezení indukovaná frekvenčními problémy. Úpravy textu v sobě skrývají i jakési další navýšení úhrad, kdy některé kódy se plně či částečně přesouvají do kódů jiných, s vyšší úhradou. K tomu dochází např. u zmíněného zrušeného kódu 00923 či u kódu 00962. Podobná situace je i u kódu 00953 (chirurgické ošetřování zubních retencí), kdy část výkonu zůstává (tzv. otevřené metody), ale uzavřené řešení se přesouvá do dvojnásobně hodnoceného kódu 00952.

Všechny textové změny předložíme s příslušným vysvětlením v příštím čísle LKS. Celý text bude zveřejněn v úhradové vyhlášce a na stránkách ČSK (www.dent.cz). Ve spolupráci s VZP pak připravujeme i rozsáhlejší zpracování výkladu jednotlivých kódů a jejich vykazování, který by měl sloužit k přehledné orientaci v popisu výkonů, pochopení správného vykazování i k omezení třecích ploch při revizi zdravotní pojišťovnou.

Jednání o cenách výkonů hrazených ze zdravotního pojištění není nikdy jednoduché. Jde o konsenzus mnoha názorů a zájmů, o dosažení „nemožného v rámci možného“ – tedy o snahu získat z omezeného vaku peněz více, než v něm je, o snahu navýšit úhradu nejpotřebnějších výkonů při vědomí, že stejně nelze dosáhnout plně vyhovující ceny, o snahu zlepšit kvalitu a dostupnost péče, o změny frekvencí vykazovaných kódů, o politickou vůli... Optima nelze nikdy dosáhnout, nikdy nebudou spokojeni všichni. Když se však podíváme na historický vývoj úhrad a přepočítáme si rozdíl příjmu své ordinace v letošním a příštím roce v porovnání s lety předchozími, nemůžeme nevidět významný posun.

Graf: Podíl kódů (v %) v jednotlivých skupinách navýšení úhrad
Tabulka: Vývoj úhrad z veřejného zdravotního pojištění