LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vypověděl jsem smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Mohu nyní vyškrtnout některé pojištěnce z evidence, abych si snížil počet pacientů?

Ne. Zákon říká, že poskytovatel může odmítnout převzít do péče pacienta, který není pojištěn u zdravotní pojišťovny, se kterou poskytovatel nemá uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb. To se však týká skutečně jen převzetí do péče. Pacienti, které poskytovatel již do péče převzal, v jeho péči zůstávají i poté, co z jakéhokoliv důvodu skončil smluvní vztah mezi poskytovatelem a jejich zdravotní pojišťovnou. Poskytovatel takové pacienty nemůže ze své péče vyloučit jen proto, že již není smluvním poskytovatelem jejich zdravotní pojišťovny. Budou-li proto tito pacienti od poskytovatele vyžadovat (pravidelnou) péči, bude poskytovatel povinen jim ji poskytnout.

Je samozřejmé, že takto poskytnuté zdravotní služby budou tito pacienti povinni poskytovateli zaplatit, protože už se nebude jednat o zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění. Na to je třeba pacienty předem upozornit. Etika zubního lékaře vyžaduje, aby své pacienty, kteří jsou pojištěnci, upozornil již na budoucí zánik smlouvy s jejich zdravotní pojišťovnou bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že k němu dojde (např. v případě výpovědi ze strany poskytovatele je třeba pacienty vyrozumět bez zbytečného odkladu po podání této výpovědi). Vyrozumění lze provést na webu, sociální síti, při návštěvě pacienta, při jeho objednání, zpřístupněním písemné informace v čekárně apod. Nejpozději před zahájením poskytování konkrétní péče pak je vždy nutné pacienta informovat o její ceně.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)