LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je skutečně pravda, že pokud mi v disciplinárním řízení byla uložena důtka, zaniká mi tím i osvědčení praktický zubní lékař či také některá jiná osvědčení?

Je tomu skutečně tak. Jde o opakující se dotaz členů Komory, na který jsme již odpovídali v Právní poradně v LKS 4/2019 a 10/2021, a proto znovu rekapitulujeme:

Podmínkou vydání a trvání platnosti osvědčení je mimo jiné i disciplinární bezúhonnost. To znamená, že nikdo, kdo má záznam v rejstříku disciplinárních provinění, nemůže osvědčení získat, i kdyby jinak splnil všechny ostatní podmínky. Je to dáno tím, že vydáním osvědčení Komora potvrzuje nejen to, že se držitel osvědčení celoživotně vzdělává, ale i to, že je řádným členem, který plní své členské povinnosti. Z toho vyplývá, že pokud držitel osvědčení ztratí disciplinární bezúhonnost, přijde nutně i o osvědčení. Toto pravidlo vyplývá přímo z řádů Komory, o zániku osvědčení nikdo nerozhoduje, nejde o potrestání, ale o logický důsledek ztráty bezúhonnosti.

Podobná situace je například u trestní bezúhonnosti a způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře. Podle zákona platí, že kdo ztratí bezúhonnost, přichází automaticky o způsobilost k výkonu povolání. Zubní lékař, který při výkonu povolání spáchá např. trestný čin podvodu, bude odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 1 rok. Právní mocí rozsudku ztratí bezúhonnost a tím i způsobilost k výkonu povolání. Dokud uložený trest nebude zahlazen, nebude takový zubní lékař oprávněn vykonávat své povolání. Ani zde nejde o dvojí potrestání, ale o důsledek ztráty bezúhonnosti.

Lze tak shrnout, že každý, komu bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, musí počítat s tím, že mu právní mocí rozhodnutí zanikne i osvědčení, které získal v rámci systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou.

Sluší se připomenout, že osvědčení v praktickém zubním lékařství zanikne s každým disciplinárním postihem. Osvědčení ve stomatochirurgii, parodontologii nebo pedostomatologii naproti tomu zanikne jen tehdy, byl-li jeho držitel disciplinárně postižen za pochybení ve stomatochirurgii, parodontologii, resp. pedostomatologii.

Pokud platnost osvědčení z jakéhokoliv důvodu zanikla, nelze ji obnovit. Člen Komory, jemuž zanikla platnost osvědčení, proto nemůže takové osvědčení získat zpět. Může ale získat osvědčení nové, ovšem po splnění všech podmínek. To znamená, že musí získat příslušný počet kreditů. O vydání nového osvědčení může však požádat až poté, kdy bude opět disciplinárně bezúhonný, tzn. po zahlazení uloženého disciplinárního opatření. Disciplinární opatření důtky se standardně zahladí po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, kterým byla důtka uložena (čestná rada Komory může na žádost člena tuto dobu zkrátit; žádost o takové zkrácení lze podat po uplynutí nejméně poloviny této doby, tedy v případě důtky po 3 měsících). Teprve poté (bude-li splňovat i další podmínky, tedy zejména předepsaný počet kreditů) může člen Komory získat nové osvědčení. Kredity za účast v celoživotním vzdělávání však lze získávat i v době, kdy disciplinární opatření dosud nebylo zahlazeno.

Disciplinární bezúhonnost je obecnou podmínkou i pro vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře. To znamená, že i platnost tohoto osvědčení zaniká právní mocí rozhodnutí, jímž bylo držiteli osvědčení uloženo disciplinární opatření. Platí nicméně, že platnosti tohoto osvědčení se nedotýkají všechna disciplinární opatření, ale jen taková, která byla uložena za porušení povinností při výkonu funkce odborného zástupce, primáře nebo vedoucího zubního lékaře, a dále taková, která byla za závažné porušení členských povinností uložena čestnou radou Komory.

Dalším osvědčením, jehož vydání a platnost jsou podmíněny disciplinární bezúhonností, je tzv. záruka odbornosti, která se vydává členům Komory pro účely předepisování léčivých přípravků pro vlastní potřebu.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory).