LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vědecká rada ČSK, jejímiž členy jsou zástupci devíti odborných společností a jeden zástupce za univerzity, se sešla 19. 9. 2018 v Apolence za účasti prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., a viceprezidenta ČSK MUDr. Roberta Houby, Ph.D.

Členové vědecké rady ČSK (zleva) prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc. (SMFCH ČLS JEP), doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. (ČSPS), MUDr. Peter Augustín, Ph.D. (ČPS), MUDr. Pavel Chrz (ČSCHS), doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. (ČES).

Klíčovým tématem všech vědeckých rad a tedy i té naší, vědecké rady ČSK, jsou doporučení napomáhající definovat a dodržovat postupy lege artis. Odborné společnosti zastoupené ve VR ČSK poslaly své návrhy k tomuto tématu a projednávaly se na zářijovém zasedání. Ústřední byla otázka, zda v některé specializaci není již nějaký výkon v rozporu s lege artis postupem za daných podmínek úhrad ze zdravotního pojištění, popřípadě za kterých by jeho provádění bylo možné. Největší rozpor se zatím ukazuje u definitivního endodontického ošetření, velké otazníky jsou okolo resekce kořenového hrotu. Diskuze budou pokračovat po celé funkční období VR ČSK a budou i podkladem pro vyjednávání Zubohradu se zdravotními pojišťovnami.

Komplexní materiál popisují bezpečnost/nebezpečnost amalgámových výplní a práce s nimi připravil doc. MUDr. L. Peřinka, CSc. Formuloval sedm doporučení, která projdou diskuzí a již byla předložena k veřejné debatě i na PDD 2018. K jejich úpravám či schválení přistoupí VR ČSK v prosinci na svém dalším zasedání.

Odborné společnosti byly požádány o vyslání odborníků, kteří rozšíří řady zkoušejících u profesních a také aprobačních zkoušek.

Členové vědecké rady ČSK (zleva) doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (ČSDS), MUDr. Martin Šrytr (ČADE), MUDr. Eva Šrámková (ČOS) a MUDr. Luděk Vališ (ProMikro).

20. 10. 2018

LKS 10/2018

Print: LKS. 2018; 28(10): 209

Autor:

Rubrika:

Téma: