LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Čtyři roky téměř uplynuly a před všemi členy České stomatologické komory stojí důležitý úkol – navrhnout vhodné kandidáty a na volebních sněmech zvolit do oblastních i centrálních orgánů nové členy nebo ve funkci potvrdit ty, kteří svou činností v uplynulém funkčním období získali důvěru zubních lékařů, které zastupovali.

Podle volebního řádu ČSK (řád č. 3/2009, ve znění účinném od 1. 1. 2021) má do oblastních orgánů a funkcí právo volit a být zvolen každý člen České stomatologické komory zapsaný v seznamu členů příslušné Oblastní komory a do centrálních orgánů pak může volit a být volen každý člen České stomatologické komory.

Volby do orgánů a funkcí na úrovni Oblastní komory

Do orgánů a funkcí Oblastní komory včetně společných čestných rad a do sněmu Komory se volí na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. To znamená, že každý člen Oblastní komory osobně vybírá z kandidátů a hlasuje pro ně. K tomu je samozřejmě nutné zúčastnit se volebního jednání sněmu Oblastní komory. Pro platnost voleb je nutná účast nadpoloviční většiny členů. Volby na úrovni Oblastní komory se musí uskutečnit nejpozději do 20. září 2021.

Člen Oblastní komory volí a může být volen pouze v té Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán (pouze v jedné Oblastní komoře, tzv. hlavní). V Oblastní komoře, ve které je zapsán, volí člen Oblastní komory předsedu Oblastní komory, členy představenstva Oblastní komory, členy revizní komise Oblastní komory, členy čestné rady Oblastní komory (případně zástupce Oblastní komory ve společné revizní komisi nebo společné čestné radě), člena/členy sněmu Komory a nově i zástupce člena/členů sněmu Komory. Počet členů jednotlivých orgánů je vyznačen ve schématu.

Člen Komory může být zvolen pouze do jediného orgánu či funkce Komory nebo Oblastní komory. Výjimku tvoří pouze současné členství v představenstvu Oblastní komory, výkon funkce jeho předsedy a členství ve sněmu Komory. V případě, že kandidát byl zvolen do více orgánů nebo funkcí, ve kterých souběh není přípustný, sdělí, kterou volbu preferuje. Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí se má za to, že z volby odstoupil.

Termín volebního jednání sněmu Oblastní komory stanoví představenstvo Oblastní komory a pozvánku odešle každému členu Oblastní komory na elektronickou nebo jinou adresu, kterou má k dispozici. Pozvánka na jednání sněmu musí být odeslána nejméně 30 dní před stanoveným termínem jednání a musí obsahovat vedle místa a času jednání i informaci o vyhlášení voleb včetně sdělení, do kterých orgánů a funkcí se volby vyhlašují.

Volby probíhají výběrem z kandidátů zařazených na kandidátní listinu. Návrh na zařazení na kandidátní listinu může předložit kterýkoliv člen sněmu Oblastní komory, a to až do doby, než volební komise svým rozhodnutím kandidátní listinu uzavře. To znamená, že návrhy kandidátů do oblastních orgánů a funkcí je možné buď v předstihu zasílat Oblastní komoře, nebo je předložit až na volebním jednání sněmu Oblastní komory. V případě navrhování kandidátů až na volebním jednání sněmu Oblastní komory je rozumné se s dotyčným předem domluvit, protože na kandidátní listinu může být sice zařazen kterýkoliv člen Oblastní komory, ale musí s návrhem souhlasit. Pokud není na jednání přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas. Pokud nesouhlasí nebo není možné jeho souhlas před uzavřením kandidátní listiny opatřit, volební komise jej na kandidátní listinu nezařadí.

Po uzavření kandidátní listiny rozdají členové volební komise voličům volební lístky, do kterých voliči vyplní jména kandidátů z kandidátní listiny (volba probíhá tajným hlasováním). To znamená, že se volí pouze z těch, kteří jsou zapsáni na kandidátní listině. Počet členů jednotlivých orgánů je vyznačen ve schématu.

S organizací a průběhem voleb přítomné členy sněmu Oblastní komory podrobně seznámí mluvčí zvolené volební komise.

Volby do orgánů a funkcí na úrovni Komory

Do centrálních orgánů a funkcí Komory volí členové Komory nepřímo prostřednictvím svých zástupců – členů sněmu Komory. Volí se tajným elektronickým hlasováním. Letošní volební jednání sněmu Komory se bude konat 15. – 16. května 2021 ve Špindlerově Mlýně. Volit budou ještě současní členové sněmu Komory, protože nový sněm zasedne teprve po začátku funkčního období 2021 – 2025. To mimo jiné znamená, že letošního volebního jednání sněmu Komory se nebudou moci zúčastnit zástupci členů sněmu Komory, protože i jejich funkční období začne až v září 2021.

Členové sněmu Komory budou volit viceprezidenta Komory, členy představenstva Komory, členy revizní komise Komory a členy čestné rady Komory. Počet členů jednotlivých orgánů je opět vyznačen ve schématu. Nového prezidenta Komory sněm v květnu 2021 volit nebude, tato volba probíhá v souladu s volebním řádem ČSK dříve.

Volby do centrálních orgánů probíhají podobným způsobem jako volby na oblastní úrovni s tím rozdílem, že členové sněmu Komory volí prostřednictvím elektronického zařízení. Přípravu voleb včetně jejich vyhlášení a zveřejnění termínu a místa konání zajišťuje představenstvo Komory. Návrh na zařazení na kandidátní listinu může podat kterýkoliv člen Komory a kterýkoliv člen Komory může být na kandidátní listinu zařazen. Návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volbu viceprezidenta Komory je možno předkládat nejpozději 30 dnů před volbou.

Využijte možnosti aktivně se podílet na činnosti Komory a zapojte se do práce v některém z orgánů Oblastní komory nebo Komory, nebo navrhněte kandidáty, které byste si přáli v orgánech Oblastní komory či Komory mít. Již účast na volebním jednání sněmu Oblastní komory je velmi důležitá, protože pomůže zajistit, že sněm Oblastní komory bude schopen se usnášet, a tedy i volit. Každý člen Komory, který se zúčastní jednání sněmu Oblastní komory, tak bude mít nejen šanci uplatnit své volební právo, ale současně pomůže k tomu, aby toto nejdůležitější členské právo mohli realizovat i ostatní kolegové.

Podrobně se můžete s volebním systémem Komory seznámit na webových stránkách Komory www.dent.cz (Pro členy/O nás/Stavovské předpisy/Úplná znění řádů ČSK od 1. ledna 2021 / 3/2009 Volební řád).

  • Návrhy kandidátů na viceprezidenta Komory, členy představenstva Komory, revizní komise Komory a čestné rady Komory můžete zasílat vedoucí vnitřního oddělení Ing. Jitce Povolné na adresu Kanceláře ČSK: Slavojova 22, 128 00  Praha 2, e-mailem na adresu: povolna@dent.cz
  • U volby viceprezidenta Komory lze návrhy na zařazení na kandidátní listinu Kanceláři Komory posílat nejpozději 30 dnů před zahájením volebního jednání sněmu Komory, tedy do 15. dubna 2021; k později podaným návrhům se nepřihlíží.
  • Pro návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby představenstva, revizní komise a čestné rady Komory tato lhůta neplatí a lze je přednést i osobně při květnovém jednání sněmu Komory, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.
  • Návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby orgánů Oblastní komory a členů sněmu Komory mohou členové Oblastních komor předkládat představenstvu příslušné Oblastní komory nebo je přednést přímo na jednání sněmu Oblastní komory, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.