LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pacient reklamoval protetický výrobek a požadoval vrácení ceny. Cenu jsem vrátil a pak jsem se obrátil na pojišťovnu, u které mám uzavřeno profesní pojištění, aby mi náklady nahradila. Pojišťovna však odmítla s tím, že vrácení ceny není škoda na zdraví, a proto se na ně pojištění nevztahuje. Je to pravda? Celý život si platím pojištění, očekával jsem proto, že mi pojišťovna v mé situaci pomůže.

Pojišťovna má pravdu. Pokud by pacient uplatňoval náhradu způsobené újmy (např. bolestné, náklady léčení u jiného poskytovatele apod.), jednalo by se o újmu způsobenou při poskytování zdravotních služeb, na kterou se vztahuje profesní pojištění. V daném případě ale pacient neuplatnil nárok na náhradu způsobené újmy, ale uplatnil své právo z vady protetického výrobku. Na takové plnění se však profesní pojištění nevztahuje.

Vždy je potřeba pečlivě uvážit, jaký nárok pacient vůči zubnímu lékaři vznáší, a podle toho zvolit další strategii. Pokud poskytovatel uvažuje o tom, že by věc uplatnil jako pojistnou událost, je vhodné profesní pojišťovnu oslovit co nejdříve a poradit se, zda a případně jak bude možno nárok pacienta z profesního pojištění uspokojit.