LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pacientům, kteří u mě platí za poskytnuté zdravotní služby, vydávám účtenku jen tehdy, pokud o ni požádají. Uvádím na ní jen celkovou zaplacenou cenu a text „stomatologické ošetření“. Chráním tak citlivé údaje o pacientově zdravotním stavu. Postupuji správně?

Ne. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen pacientovi vystavit účet za uhrazené zdravotní služby automaticky, tedy i bez žádosti. Účet musí obsahovat konkrétní údaje o tom, které zdravotní služby (např. ošetření zubního kazu konkrétním typem výplně na konkrétním zubu apod.) a v jaké ceně se pacientovi účtují. Obecný údaj, že jde o stomatologické ošetření, není dostačující.

Povinnost uvádět konkrétní údaje o poskytnutých zdravotních službách na vyúčtování vyplývá ze zákona, proto není v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů pacienta. Vyúčtování se předává pacientovi a uchovává se v účetnictví nebo je předmětem daňové evidence poskytovatele (případně též ve zdravotnické dokumentaci, kterou poskytovatel o pacientovi vede). Při nakládání s účetními doklady i s doklady zahrnutými v daňové evidenci musí poskytovatel dbát na to, aby osobní údaje pacientů nebyly zpřístupněny neoprávněným osobám (např. s externím dodavatelem účetních služeb je třeba jako se zpracovatelem osobních údajů uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů).

Od ledna 2021 budou poskytovatelé zdravotních služeb pravděpodobně povinni evidovat tržby (tzv. EET). I podle zákona o evidenci tržeb platí, že účtenku je třeba pacientovi vydat bez žádosti. Účtenka pro účely evidence tržeb nemusí, avšak může obsahovat konkrétní údaje o zdravotní službě, které se evidovaná tržba týká. Údaj o tom, kterých konkrétních služeb se evidovaná tržba týká, se v rámci systému tzv. EET správci daně nepředává.