LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na Slavnostním zasedání sněmu České stomatologické komory, který se konal v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku, převzaly u příležitosti 30. výročí ČSK ocenění a poděkování významné osobnosti oboru. Do pomyslné síně slávy vstoupilo ke stávajícím sto dvanácti dalších devatenáct zubních lékařů – nositelů čestného titulu „Osobnost české stomatologie. Ocenění za osobní přínos ČSK převzalo devět osobností, předána byla také poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK českým a zahraničním osobnostem.

Čestný titul Osobnost české stomatologie na Slavnostním zasedání sněmu ČSK v Trojském zámku osobně převzali tito z oceněných (zprava): doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc., prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., doc. MUDr. Eva Gojišová, MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. Slavnostního ceremoniálu se bohužel nemohli zúčastnit ocenění doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., MUDr. Kristina Ginzelová, MUDr. Děvana Houšová, CSc., prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., MUDr. Jitka Lichnovská, CSc.

Čestný titul Osobnost české stomatologie

doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.

Patří ke špičkovým odborníkům v oboru protetické stomatologie a léčby rozsáhlých defektů chrupu, obzvláště u vrozených vad. Dlouhodobě spolupracuje s centrem rozštěpových vad 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. V r. 1997 stála u zrodu České společnosti protetické stomatologie. V tomto oboru se také věnuje publikační i přednáškové činnosti doma i v zahraničí. Od r. 1996 působí v redakční radě časopisu LKS a je její místopředsedkyní.

doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.

Má významný podíl na uvedení české stomatologie do evropského kontextu a mezinárodní odborné komunity. Od r. 1959 se zaměřil na záchovnou stomatologii a velmi intenzivně se věnoval výzkumné činnosti, u níž zdůrazňoval potřebu interdisciplinární spolupráce. Uveřejnil více než 200 odborných publikací v českém, anglickém, francouzském, německém i ruském jazyce, organizoval Česko-francouzské, Česko-britské i Česko-belgické stomatologické dny a velmi těsně spolupracoval s několika mezinárodními společnostmi i orgány WHO. Dlouhodobě se věnuje mapování historie oboru stomatologie. Působí na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha.

doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.

Patří mezi mimořádné osobnosti české parodontologie. Celý život neúnavně propagoval nové poznatky a trendy oboru, na jehož rozvoji se podílel zejména jako spoluzakladatel a dlouholetý předseda České parodontologické společnosti. Publikoval více než 160 odborných prací v českém i zahraničním tisku a přednesl více než 500 odborných sdělení na setkáních a kongresech doma i v zahraničí. Na vědeckém poli obhájil 12 výzkumných záměrů a vychoval celé generace zubních lékařů v oboru parodontologie. Svoji profesní kariéru spojil se Stomatologickou klinikou LF UK a FN v Hradci Králové.

prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.

Je právem řazen mezi mimořádné osobnosti české parodontologie a stomatologie. Jako jeden z prvních lékařů u nás se začal věnovat problematice řízené tkáňové a kostní regenerace, tkáňového inženýrství a genetiky parodontopatií. V současné době je jediným profesorem pro parodontologii v ČR a uznávaným průkopníkem v oblasti používání biomateriálů, membrán a moderních chirurgických technik. Působí na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně.

MUDr. Kristina Ginzelová

Patří mezi přední odborníky v oblasti dětského zubního lékařství. Péči o dětské pacienty se věnovala celý svůj profesní život, působila na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Je dlouholetou členkou výboru České společnosti pro dětskou stomatologii a čestným členem této společnosti.

doc. MUDr. Eva Gojišová

Patří mezi zakladatele Stomatologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady a více než 20 let zde byla přednostkou. Po r. 1989 se zásadním způsobem podílela na rozvoji estetické stomatologie v ČR a má velkou zásluhu na přípravě a akreditaci bakalářského studia oboru dentální hygienistka na 3. LF UK.

MUDr. Děvana Houšová, CSc.

Řadu let působila jako primářka Výzkumného ústavu stomatologického a nyní pečuje o pacienty a předává své zkušenosti mladým kolegům na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha. Odborné veřejnosti je známa jako expertka na složení zubních past a ústních vod.

MUDr. Pavel Chrz

Významnou měrou se zasloužil o rozvoj České stomatologické komory. Po založení ČSK v r. 1991 se stal členem představenstva, poté viceprezidentem a v letech 2009 – 2017 zastával post prezidenta ČSK. Patří k významným osobnostem české orální chirurgie, které se věnuje v průběhu celé své profesní kariéry. V letech 2000 – 2008 působil jako předseda České stomatochirurgické společnosti. Své celoživotní zkušenosti v dalších čtyřech letech zúročí v práci čestné rady ČSK.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

Svůj profesní život naplnila nadstandardní péčí o pacienty s ortodontickými vadami a vrozeným postižením obličeje, od r. 1996 na Stomatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady. Připravila ke specializační atestaci v oboru ortodoncie řadu mladých lékařů, kteří dnes působí v celé ČR. Několik atestačních prací, u kterých byla školitelkou, získalo cenu České ortodontické společnosti a v r. 2005 byla odměněna cenou prof. Hasunda za rozvoj mezinárodní spolupráce na poli klinických pracovišť.

prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.

Svůj profesní život zasvětila oborům histologie a dětské stomatologie, kterým se dosud věnuje na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Její histologické bádání předznamenalo současnou pozornost věnovanou zachování vitality zubní dřeně. Ve své pedagogické práci se vždy snažila přiblížit studentům preventivní i dětské zubní lékařství tak, aby této problematice rozuměli a dokázali ji vnímat nejen v kontextu k ostatním částem zubního lékařství, ale i k všeobecné medicíně.

MUDr. Jitka Lichnovská, CSc.

Ve své profesní kariéře se zaměřila na protetickou stomatologii a v tomto oboru působí dodnes. Jako odborná asistentka na protetickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci se věnuje péči o pacienty i výuce studentů, kterým své znalosti a zkušenosti předává již 47 let.

doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

Svůj profesní život zasvětila pedostomatologii a v současné době působí jako vedoucí lékařka dětského oddělení Stomatologické kliniky LF UK a FN v Plzni. Díky svým špičkovým odborným znalostem se v průběhu své kariéry stala členkou několika redakčních a vědeckých rad a ocenění se jí dostává i za její bohatou publikační, vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost. V současnosti je předsedkyní České společnosti pro dětskou stomatologii.

MUDr. Jiří Pekárek

Do historie České stomatologické komory se zapsal jako její první prezident. Funkci vykonával po dvě desetiletí, a to v letech 1991 – 2009. Již v r. 1990 stál u zrodu Lékařské komory stomatologů, kterou také vedl, a průběžně se podílel na transformaci našeho zdravotnictví po Listopadu 1989. Před tím působil 14 let na Dětské stomatologické klinice 2. LF UK a FN Motol. V letech 1990 – 1995 vedl Stomatologickou kliniku 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Profesní dráhu stomatologa skloubil s kariérou manažera zdravotnictví. Má za sebou více než půl století vrcholové klinické medicíny zaměřené na onkologii v orofaciální oblasti. V jeho životopise nalezneme řadu vysokých funkcí: působil jako ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci, náměstek ministra zdravotnictví či zdravotní ředitel pojišťovny Metal-Aliance. U příležitosti státního svátku mu byla 28. 10. 2019 udělena Medaile Za zásluhy I. stupně.

doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Působila na katedře stomatologie a následné řídila Stomatologické centrum Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. V současnosti pracuje na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně, kde nejen vyučuje, ale také vede oddělení konzervačního zubního lékařství. Patří jí uznání za lektorskou a přednáškovou činnost, za letité působení ve vědecké radě ČSK a také za spoluúčast při založení České endodontické společnosti.

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

Patří k nejvýznamnějším českým průkopníkům dentální implantologie, které se věnuje už více než 20 let. Od r. 1977 působí na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové a se svým kolektivem zavedl již úctyhodných 35 000 implantátů. Je autorem 250 publikací, 500 odborných přednášek a vědeckým sekretářem Implantologického klubu ČR.

doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.

Patří mezi špičkové odborníky v oboru ortodoncie. V letech 2008 – 2019 zastával funkci přednosty Kliniky zubního lékařství a současně i proděkana pro zubní lékařství na LF UP v Olomouci. Po dlouhá léta je spojen s budováním a činností České ortodontické společnosti a jejího odborného časopisu Ortodoncie.

doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Svůj odborný zájem zaměřil zejména na zkoumání výplňových materiálů a otiskovacích hmot, soustředil se rovněž na účinnost fluoridových preparátů v prevenci a profylaxi zubního kazu. Působil na plzeňské stomatologické klinice a později na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha, vedl soukromou praxi. Dosud zastává řadu významných pozic, například je členem Vědecké rady 1. LF UK, šéfredaktorem vědeckého časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství.

doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Svůj bohatý profesní život naplňuje péčí o pacienty a poradenskou, pedagogickou a publikační činností. Dlouhá léta pracoval na Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni, nyní působí v soukromé praxi. Byl dlouholetým členem představenstva ČSK a významně se zasloužil o reprezentaci a rozvoj zahraničních vztahů Komory. V r. 2007 založil a stal se duchovním otcem plzeňské Večerní univerzity zubního lékaře, jejímž pořadatelem je OSK Plzeň.

Ocenění za osobní přínos ČSK

MUDr. Jaromíra Banková

Spojila svůj profesní život s prací pro Českou stomatologickou komoru, v níž působí již 30 let. Po založení Komory v r. 1991 byla zvolena první předsedkyní OSK v Olomouci, 12 let pracovala jako členka představenstva ČSK, poté jako členka čestné rady ČSK. Stála rovněž u zrodu několika dodnes fungujících institucí. V r. 1991 prosadila vznik Vzdělávacího střediska při OSK Olomouc a podílela se také na vybudování centra postgraduálního vzdělávání na Moravě.

MUDr. Tomáš Hlaďo

V letech 1992–2013 byl předsedou revizní komise OSK Praha 5. Profesně se věnoval dětské stomatologii, dlouhá léta působil na Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Pečoval o handicapované a nespolupracující pacienty a uznání si získal také jako odborník v oblasti dentoalveolární a ortodontické chirurgie. Nyní působí v soukromé praxi a jako odborný asistent na 3. LF UK Praha. Je členem řady odborných společností včetně zahraničních.

MUDr. Luboš Jirgl

Řadu let se věnoval práci v centrálních i oblastních orgánech Komory, kde zastával významné pozice od r. 2001. Zároveň byl průkopníkem implantologie v českém prostředí a jedním ze zakládajících členů České stomatochirurgické společnosti. Řadu let působil také jako člen odborného výboru kongresu Pražské dentální dny.

MUDr. Pavel Kořínek

Aktivně se podílel na životě a rozvoji České stomatologické komory již od r. 1998, kdy se stal členem čestné rady OSK Brno-město. Jako špičkový odborník v oblasti chirurgicko-protetické péče a implantologie se zařadil mezi významné osobnosti moravského regionu a v letech 2001 – 2017 zastával funkci předsedy společné čestné rady OSK Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo.

MUDr. Libor Liberda

Patří mezi zakládající členy České stomatologické komory. Svůj profesní život zasvětil poskytování stomatochirurgické a parodontologické péče v ostravském regionu. Zároveň se aktivně věnoval práci pro Komoru – působil jako člen čestné rady ČSK a poté od r. 2005 až do září 2021 stál v jejím čele jako předseda.

MUDr. Jan Maceček

Řadu let působil v představenstvu i čestné radě OSK Ostrava. K rozvoji Komory přispěl svými erudovanými názory a odbornými zkušenostmi lékaře, který dlouhá léta pracoval jako ordinář pro stomatologickou protetiku Severomoravského kraje. Významných výsledků dosáhl také ve své vědeckovýzkumné, publikační a pedagogické či přednáškové činnosti, kdy další generaci lékařů předával cenné znalosti a zkušenosti.

MUDr. Petr Mlejnek

Od vzniku České stomatologické komory působil v oblastních i centrálních orgánech ČSK. Celých 21 let se podílel na rozvoji OSK Ostrava jako její předseda, 12 let působil jako mluvčí rozpočtového výboru sněmu ČSK. V období 2013 – 2017 byl členem představenstva ČSK a v období 2017 – 2021 byl členem revizní komise ČSK.

MUDr. Radek Peřina

Působí v oblastních i centrálních orgánech Komory již od r. 1997, kdy se stal členem představenstva OSK Brno-město. Byl členem sněmu ČSK a v období 2013 – 2017 také krajským mluvčím Komory. Od r. 2017 je členem čestné rady ČSK. Vedle svého lékařského povolání se po dlouhá léta aktivně věnoval sportu – byl členem národního ragbyového týmu.

MUDr. Zdeněk Poledna

V r. 1990 byl jedním ze zakládajících členů Lékařské komory stomatologů a poté se od r. 1991 aktivně podílí na činnosti a rozvoji České stomatologické komory. Členem představenstva ČSK byl v období 1991 – 1994 a významně přispěl k vybudování zahraničních kontaktů Komory. Působil jako člen poradního sboru Vzdělávacího střediska ČSK, od r. 1992 je členem redakční rady časopisu LKS. Věnuje se práci v OSK Praha 9, kde je členem představenstva. V Praze vede od r. 1993 soukromou praxi.

Poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK

Ing. David Šmehlík, MHA

Poděkování mu patří za to, že se na pozici náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči účastnil řady jednání s ČSK a společně s Komorou se podílel na zvyšování kvality a efektivity stomatologické péče v České republice.

Poděkování zahraničním osobnostem

Dr. Christian Berger

Ocenění mu patří za rozvoj spolupráce mezi ČSK a Bavorskou stomatologickou komorou (BLZK). S touto organizací spojil svoji profesní dráhu, když pro ni v r. 1993 začal pracovat jako odborný znalec a nakonec byl zvolen jejím prezidentem.

Dr. Thomas Breyer

Významně se zasloužil o rozvoj vztahů mezi Českou a Saskou stomatologickou komorou (LZKS), kde působil nejdříve jako viceprezident a od roku 2018 ji vede jako její prezident.

Dr. Peter Engel

Patří mu dík a uznání za rozvoj spolupráce mezi ČSK a Stomatologickou komorou Spolkové republiky Německo (BZÄK). Působil jako prezident této profesní organizace a do její historie se zapsal jako jedna z jejích výjimečných osobností.

Dr. Marco Landi

Řadí se mezi nejvýraznější osobnosti oboru stomatologie v celoevropském měřítku. V r. 2018 byl podruhé zvolen prezidentem Rady evropských zubních lékařů (CED) a na této pozici se zasazuje o zkvalitňování péče o pacienty ve stomatologických ordinacích a zároveň o upevňování postavení a prestiže zubních lékařů v evropských zemích.

Čestný titul Osobnost české stomatologie na Slavnostním zasedání sněmu ČSK v Trojském zámku dále osobně převzali tito ocenění (zprava): doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., MUDr. Jiří Pekárek, doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Ocenění za osobní přínos ČSK na Slavnostním zasedání sněmu ČSK v Trojském zámku převzali (zprava): MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Tomáš Hlaďo, MUDr. Luboš Jirgl, MUDr. Pavel Kořínek, MUDr. Libor Liberda, MUDr. Jan Maceček, MUDr. Petr Mlejnek, MUDr. Radek Peřina, MUDr. Zdeněk Poledna.
Poděkování za dlouholetou spolupráci s ČSK převzal Ing. David Šmehlík, MHA. Ocenění významným osobnostem předali prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Slavnostní chvíle v barokním Trojském zámku (fotografie na str. 198) podtrhla vznešená hudba v podání Bennewitzova kvarteta, špičkového komorního souboru mezinárodních kvalit, jehož členy jsou houslisté Jakub Fišer a Štěpán Ježek, violista Jiří Pinkas a violoncellista Štěpán Doležal. Zazněly skladby Antonína Dvořáka, Josepha Haydna a Roberta Schumanna.
Loga 30 Let(bile)

23. 10. 2021

LKS 10/2021

Print: LKS. 2021; 31(10): 196 – 199

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: