LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V rámci 4. edice „blue books“ vyšla v r. 2017 aktualizovaná publikace WHO o nádorech hlavy a krku, shrnující poznatky o této tematice přijaté na jednání pracovního kolektivu IACR (International Agency for Research on Cancer), jež proběhlo v lednu téhož roku v Lyonu. Editoři řídili práci 135členného autorského kolektivu včetně plzeňské patoložky prof. A. Skálové.

Obsahem knihy je souhrn současných poznatků o klasifikaci, nomenklatuře, epidemiologii, lokalizaci, histopatologii a cytopatologii, klinické symptomatologii, etiologii, prognóze, genetice a prediktivních faktorech těchto nádorů. Text je členěn do 10 stěžejních kapitol. Každá kapitola začíná WHO klasifikací a TNM klasifikací nádorů příslušné skupiny, existuje-li, poté následuje popis jednotlivých podskupin a typů maligních a benigních tumorů podle jejich histogenetického původu.

Úvodní tři kapitoly pojednávají o nádorech dutiny nosní, paranazálních dutin, nazofaryngu a baze lební, hypofaryngu, laryngu, trachey a parafaryngeálního prostoru. Čtvrtá kapitola je věnována nádorům dutiny ústní. Pátá kapitola pojednává o nádorech orofaryngu včetně kořene jazyka a tonzil. V šesté a sedmé kapitole jsou popsány tumoriformní afekce (krční cysty) a nádory a tumoriformní afekce velkých slinných žláz včetně MALT lymfomů a autoimunitní sialadenitidy. Nádory odontogenního a kostního původu a příbuzné jednotky tvoří velmi obsáhlou osmou kapitolu. Závěrečné kapitoly popisují nádory ucha a krční paragangliomy. Obsah knihy je doplněn seznamem autorů a seznamem členů IACR/WHO výboru pro mezinárodní klasifikaci onkologických chorob (CD-O), prameny obrazové dokumentace a tabulek (více než 600), seznamem literatury obsahujícím 2736 titulů včetně řady prací předních českých patologů (J. Laco, A. Ryška, A. Skálová), věcným rejstříkem a seznamem zkratek užitých v textu. Podrobněji je vhodné zmínit v této recenzi kapitoly č. 4 a č. 8.

Nádory dutiny ústní včetně těla jazyka (kap. 4) jsou v tomto novém vydání zcela odděleny od etiologicky a prognosticky odlišných nádorů orofaryngu, často spojených s průkazem HPV infekce. Kapitola je členěna na podkapitoly o epitelových nádorech, papilomech, nádorech nejasného původu, nádorech z měkkých tkání a nervové tkáně, o melanomech ústní sliznice, nádorech malých slinných žláz a hematolymfoidních tumorech. Je zde též pojednání o potenciálně maligních afekcích ústní sliznice (erytroplakie a erytroleukoplakie, submukózní fibróza, dyskeratosis congenita, afekce ústní sliznice vyvolané žvýkáním tabáku a tzv. reverzním kouřením, chronická orální kandidóza, orální lichen planus a diskoidní lupus erythematodes, luetická glositida a aktinická cheilitida). Autoři upozorňují na jejich relativně nízký sklon k malignizaci a tím i na skutečnost, že většina zhoubných nádorů v dutině ústní vzniká de novo. Vyložen je zde současný pohled na jejich maligní potenciál (tzv. grading stanovený na základě mikroskopického průkazu histologických a cytologických abnormit v rámci různě vyjádřené epiteliální dysplázie (tab. 4.03 a 4.04).

Přestože odontogenní nádory (kap. 8) tvoří méně než jedno procento všech nádorů v dutině ústní a většina z nich je zcela benigních, má stať jim věnovaná 56 stran. Jde o složitou problematiku s mnoha novými poznatky, a tak počet rozpoznaných typů těchto nádorů a jim příbuzných afekcí strmě roste. Součástí textu je i výčet cyst – odontogenní keratocysta (dříve odontogenní keratocystický nádor) je opět cystou, a to odontogenní cystou vývojového původu.

Publikace je neocenitelným zdrojem recentních informací o všech důležitých nádorech a jim příbuzných chorobách vyskytujících se v oblasti hlavy a krku pro všechny zainteresované odborníky, včetně maxilofaciálních chirurgů a klinických stomatologů, chtějí-li řádně porozumět této závažné medicínské problematice, významně se dotýkající jejich každodenní obtížné a odpovědné práce.

Velice potěšitelný je též rostoucí počet citací prací českých autorů, svědčící o jejich odborných kvalitách a mezinárodním uznání. Přinejmenším k nahlédnutí lze knihu doporučit i dalším zájemcům z řad zubních lékařů.