LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové uspořádala 18. 10. 2019 již 23. ročník Sazamova dne, tentokrát ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou. Konference, která se konala stejně jako v předchozích letech ve Výukovém centru LF ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, byla hojně navštívena jak studenty hradecké lékařské fakulty, tak praktickými zubními lékaři. Její organizátoři letos ustoupili od tradičního pojetí sestavy přednášejících pocházejících převážně z domácího pracoviště a polytematický program sestavili z příspěvků renomovaných reprezentantů současné české stomatologie a dalších medicínských oborů, přicházejících z jiných pracovišť.

Sazamův den se opět těšil velkému zájmu.

Odborný program zahájil prof. R. Foltán, přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, přednáškou o trvale aktuální problematice extrakcí dolních zubů moudrosti. Vyzdvihnul současné trendy, které ve světě panují, a naznačil, že je vhodné tyto novější a také šetrnější postupy znát a používat. V. Ščigel, reprezentující v sestavě přednášejících IKEM, se zabýval dnešním pohledem odborníků na možnost a závažnost rozsevu infekce z dutiny ústní do organismu. Doložil, že dnešní pohled na tato „rizika“ se dosti výrazně odlišuje od dlouhodobě akceptovaných poznatků, vedoucích mnohdy ke zbytečným ztrátám zubů u celkově nemocných jedinců z jediného prostého důvodu, jímž je zdánlivě náhle vzniklý nedostatek času na řádné ošetření chrupu. Konstatoval, že jediným solidním východiskem z těchto nemilých situací je důraz na prevenci a kvalitně prováděná ošetření zubů a dásní. Přednostka Kliniky zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci I. Voborná, která v programu zastoupila emeritního přednostu téhož pracoviště doc. M. Špidlena, se věnovala protetickému evergreenu – celkovým snímatelným zubním protézám. Upozornila na řadu možných chyb a nedopatření, jež mohou vzniknout při ne zcela dobré spolupráci lékaře se zubním technikem, nebo při podcenění kterékoli fáze tohoto ošetření.

Do zcela jiného světa pak přenesl všechny přítomné prof. J. Stulík z Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, když hovořil o svém bádání na poli imunologie a mikrobiologie a demonstroval je na chování a vlastnostech bakterie Francisella tularensis. Je pravdou, že choroba způsobená tímto extrémně nebezpečným, velmi nakažlivým mikroorganismem, který naštěstí není standardní součástí orální mikrobioty, se nevyhýbá ani oblasti hlavy a krku, kde její projevy mohou imitovat mnohem běžnější choroby infekčního i jiného původu.

Poté primář P. Střihavka z Českých Budějovic vrátil auditorium do oblasti všem oborově bližší, když poukázal na měnící se spektrum, průběh, klinické projevy a možnosti terapie osteomyelitid, jež se mohou stát i v současnosti velice závažnými, protrahovanými chorobami. Primář L. Dzan z Liberce demonstroval zkušenosti vlastního pracoviště s medicínským využitím nanovlákenných materiálů ke krytí různě rozsáhlých kožních defektů nejen v orofaciální oblasti. Naznačil a sériemi klinických záběrů doložil, že se jedná o velice slibné materiály, které však jsou zatím použitelné jen v rámci klinických studií. Primář P. Hyšpler z ÚVN a VFN v Praze se rovněž zabýval chirurgickým tématem, jímž byla podpora hojení různých ran pomocí destičkových koncentrátů. Jejich regenerační potenciál je nezpochybnitelný, příprava a klinická aplikace relativně snadná, cena příznivá. Nejedná se však o medicínsky snadnou záležitost. Je zřejmé, že i v tomto případě se jedná o materiály a léčebné postupy, jimž patří budoucnost. Odborný program zakončil přednosta Stomatologické kliniky 3. lékařské fakulty a FN Královské Vinohrady v Praze J. Borovec. Jeho sdělení ukázalo velice pěkný výsledek dlouhodobého, řádně plánovaného a řádně prováděného komplikovaného ošetření mladé pacientky s rozsáhlou oligodoncií. Jen skutečný odborník či spíše tým odborníků je schopen zodpovědně posoudit s velkým časovým předstihem, jaký typ ošetření bude pro takto postiženého jedince nejvhodnější. Velice potěšující skutečností byla bohatá a podnětná diskuze ke každému sdělení.

Společným jmenovatelem, který svedl výše zmíněné řečníky dohromady, je skutečnost, že všichni z nich (s výjimkou dr. Voborné alternující za doc. Špidlena), jsou absolventy pořadatelské fakulty, z níž se však – nepochybně k její velké škodě – po ukončení pregraduálního či postgraduálního studia stomatologie odebrali na jiná pracoviště, na nichž dospěli až do svých dnešních vedoucích pozic. Avšak ani tento výčet úspěšných absolventů královéhradecké stomatologie není úplný, neboť někteří další potenciální přednášející se pořadatelům letošního Sazamova dne z různých důvodů omluvili. Za zmínku nepochybně stojí i hudební vstup studentek 5. ročníku v úvodu konference, který zaujal neméně než odborný program, a u všech přítomných včetně děkana LF a ředitele FN sklidil velký úspěch.

XXIII. Sazamův den lze hodnotit jako vydařený, ukazující na potřebu kvalitního pregraduálního i postgraduálního vzdělání, na výhody mezioborové spolupráce, na nezbytnost dobrého rozhledu v aktuálním dění ve zvoleném oboru v mezinárodním kontextu. Bez těchto atributů nelze posunout českou stomatologii, zejména její odbornou úroveň a s ní související kvalitu, vpřed a výš.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): S216 – S217

Autor:

Fotografie

  • Archiv LF UK Hradec Králové

Rubrika:

Téma: