LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V sobotu 2. 6. 2018 se v Praze konal tradiční výroční kongres České akademie dentální estetiky (ČADE). Po několikaleté zkušenosti proběhl opět v příjemných prostorách kongresového centra ÚMG AV ČR. Téma kongresu znělo „Současné koncepty estetických rekonstrukcí na zubech a implantátech“.

Přednášející dr. Arndt Happe (vlevo) s prezidentem ČADE MUDr. Martinem Šrytrem (vpravo).

Ač účast nebyla oproti minulým ročníkům tak veliká, s ohledem na několik dalších akcí konaných v podobném termínu, splnil kongres své poslání a přinesl množství zajímavých informací a postřehů.

Letos se vedle sebe postavili dva přednášející: dr. Arndt Happe z nedalekého Německa, jehož věhlas a umění postupně dostává celosvětový rozměr, a dr. Martin Tomeček z Prahy, který je „v našich vodách“ už znám, ale pokaždé má co nabídnout.

Dr. A. Happe je uznávaným odborníkem Implantologické společnosti spolkových států Dolní Sasko a Westfálsko, stejně jako Spolkové asociace zubních implantologů (BDIZ) a Německé akademie estetické stomatologie (DGÄZ).

Ve svém sdělení se dr. A. Happe zaměřil na ošetření tvrdých a měkkých tkání okolo implantátů v estetické zóně. Vše začíná u pečlivého plánování včetně CT, fotografické dokumentace a mock-up, které poskytnou představu o možnostech a cílech terapie. Veškeré další kroky se pak odehrávají v souladu s prvotním plánem. Přednášející věnoval značnou pozornost nejen měkkým a tvrdým tkáním, ale také přechodové zóně, tedy abutmentu, jeho tvaru, struktuře povrchu a spojení s abutmentem, které má zjevně velký dopad na chování a stabilitu kosti kolem implantátu. Zdůraznil význam konceptu tkáňové integrace při plánování estetické rekonstrukce, která začíná jasným rozhodnutím ohledně ochrany přirozeného zubu a optimální přípravy kosti pro implantát dokonce i v situacích komplikovaných traumatem nebo parodontologickou terapií. Důkladně rozebral různé alternativy dostavby dostatečného objemu kosti, ať už se jednalo o techniky používající vlastní kost, či augmentační materiály. To vše bylo podpořeno bohatou obrazovou dokumentací v krásné prezentaci.

Dr. M. Tomeček poté volně navázal přednáškou „Od mock–up k preparaci“, ve které upozornil na potřebu estetické analýzy při plánování rekonstrukce frontálního úseku chrupu. Zaměřil se na zhotovení wax–up a následnou kontrolu pomocí mock–up v ústech pacienta před preparací na fixní protetickou práci. Adhezivní rekonstrukce sice umožňují minimální invazivitu, zároveň ale ve srovnání s klasickou preparací na korunku nutí zubní lékaře daleko více uvažovat nad výsledným tvarem rekonstrukce a do značné míry od zubního technika převzít její plánování. Při často minimální tloušťce celokeramických rekonstrukcí totiž nelze kompenzovat případné nedostatky tak, jak je zvykem při zhotovování klasických korunek. Na názorných a skvěle fotograficky dokumentovaných případech pak výše uvedené skutečnosti demonstroval. Ve své působivé a do detailu propracované prezentaci probral jednotlivé aspekty požadovaného tvaru finální práce vůči tvaru a postavení pilířových zubů před preparací.

Děkujeme oběma přednášejícím za mnoho podnětných informací a firmě It alDent za dlouholetou podporu. Nezbývá než konstatovat, že i na naší domácí scéně jsou a rostou vynikající odborníci.

Pohled do kongresového sálu při přednášce dr. A. Happeho.

19. 9. 2018

LKS 09/2018

Print: LKS. 2018; 28(9): S129

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: