LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 82. jednání sněmu ČSK se konalo ve dnech 18. – 19. května 2024 ve Špindlerově Mlýně. Byly předneseny zprávy o činnosti Komory v roce 2023 a od 1. 1. 2024 a zpráva o hospodaření ČSK za rok 2023. Významná část programu byla věnována široké debatě k návrhům zásadních legislativních změn a k úhradám za stomatologickou péči.

Sněm ČSK, který se konal 18.–19. 5. 2024 ve Špindlerově Mlýně, měl na programu závažná témata. Týkala se zejména návrhů zásadních legislativních změn a úhrad za stomatologickou péči.

Komora a její činnost

První část jednání byla standardně věnována výročním zprávám za rok 2023 a zprávám o činnosti za první měsíce letošního roku.

Ve zprávách o činnosti shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní akce a události uplynulého období. Zrekapituloval řadu jednání, která Komora vede s Ministerstvem zdravotnictví a jeho speciálními pracovními skupinami či poradními orgány, se zdravotními pojišťovnami, profesními komorami apod. Nadále rezonují témata, jako je dostupnost stomatologické péče, pohotovostní služba, rozšíření profesí a kompetencí v rámci dentálního týmu. Shrnul aktivity Komory v mezinárodních organizacích a vyzdvihl výsledky práce vědecké rady ČSK. Zmínil úspěšné akce Komory, k nimž bezesporu patří Pražské dentální dny, stomatologická fóra v Praze, Ostravě a Brně, Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den nebo akce konané po celé republice v rámci Světového dne ústního zdraví a v rámci projektu Republika bez kazu.

Připomeňme, že členové ČSK jsou o podrobnostech a výsledcích práce Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na Facebooku a v časopisu LKS.

Zprávy o činnosti ČSK pak v průběhu sněmu doplnili členové představenstva ČSK a další vystupující.

MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident ČSK, informoval o východiscích Zubohradu pro jednání v dohodovacím řízení o cenách stomatologické péče na rok 2025.

MUDr. Libor Zdařil podrobně informoval o konkrétních agendách představenstva ČSK, zejména v rámci poradních skupin a komisí MZ ČR, které se zabývají například problematikou dostupnosti zubní péče, kompetencemi členů dentálního týmu, prevencí apod. Dále zhodnotil projekty SDUZ 2024, Republika bez kazu a sledovanost komorových webinářů.

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., prezentoval činnost vědecké rady ČSK. S velkým ohlasem se setkal Doporučený postup pro racionální indikaci systémových antibiotik v ambulantní péči zubního lékařství (viz LKS 1/2024), v současnosti je dokončován český guideline reagující na doporučení FDI ohledně hlubokého kazu.

MUDr. Jan Šváb představil zaměření a organizaci letošního mezinárodního kongresu PDD 2024.

Zprávy za rok 2023 a za uplynulé období 2024 přednesli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a předseda čestné rady ČSK MUDr. Pavel Chrz. Podrobná statistika stížností podaných na zubní lékaře je uvedena v Ročence ČSK za rok 2023 (viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Hosty sněmu poprvé byly zástupkyně Sdružení studentů stomatologie ČR, a to prezidentka Kristýna Šťastná a 2. viceprezidentka Eliška Jandová. Účast zástupců SSSČR na sněmech Komory vyplývá ze smlouvy o spolupráci mezi ČSK a SSSČR, která byla ve Špindlerově Mlýně slavnostně podepsána. Obě členky výkonné rady SSSČR vystoupily s prezentací, v níž seznámily členy sněmu s činností a aktivitami studentského sdružení.

Jednání ve Špindlerově Mlýně se zúčastnilo i několik členů ČSK – „nesněmovníků“. Pokud se přihlásili v rámci diskuze o slovo, sněm jim vystoupení umožnil. Tito zástupci stomatologické veřejnosti nebyli přítomni v části jednání týkající se strategie Zubohradu v dohodovacím řízení o cenách stomatologické péče, ze kterého byla veřejnost usnesením sněmu vyloučena (USN/2024/05/08).

Hospodaření Komory

Se zprávou o hospodaření ČSK v roce 2023 sněm seznámil hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč.

Informoval o plnění rozpočtu centra ČSK v příjmové a výdajové stránce podle jednotlivých rozpočtových kapitol (podrobné výsledky hospodaření viz www.dent.cz, O nás/Ročenky).

Hospodářský výsledek ČSK včetně OSK po zdanění za rok 2023 činí 223 630 Kč.

K hospodaření Komory za uplynulý rok se kladně vyjádřily jak rozpočtový výbor, tak revizní komise ČSK.

Poté hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč přednesl prognózu hospodaření ČSK v roce 2024, které se vyvíjí dle plánu, a prezentoval rozpočtové priority a finanční strategii ČSK na období 2025 – 2029.

Doplňující volba do čestné rady ČSK

Na sněmu se uskutečnila doplňující volba jednoho člena čestné rady Komory na funkční období 2021–2025 za zesnulého MUDr. Eduarda Cimburu, CSc. Navržen byl jeden kandidát, a to doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., který také byl většinou hlasů zvolen.

Legislativa a úhrady

Po oba jednací dny se vedla široká diskuze k novelizaci zdravotnických předpisů a z toho vyplývajících změn v úhradách a v organizaci stomatologické péče. Výklad k návrhům zákonů podal právník Mgr. Jiří Slavík.

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Změny se týkají přílohy č. 1 a 4 zákona, která stanoví, co se hradí a nehradí ze zdravotního pojištění. Zásadní změnou je, že návrh MZ zavádí ve výkonech částečnou úhradu, tj. část ceny hradí zdravotní pojišťovna a zbytek doplácí pacient.

Vedle úprav v oblasti ortodoncie, protetiky, endodoncie atd. (podrobně jsme informovali již v LKS 12/2023) jde z hlediska Komory zejména o definování a rozsah úhrady vhodné výplně, která by nahradila dosavadní amalgámovou výplň.

Komora v připomínkovém řízení předložila k ministerskému návrhu své varianty úhrady výplní a endodoncie – podrobně viz str. S84 – S85. O těchto variantách členové sněmu dlouze debatovali. Každá z nich má své výhody stejně jako nesporná úskalí. Nakonec se sněm shodl a vyslovil se pro to, aby Komora a Zubohrad prosazovaly zachování plně hrazených výkonů a stomatologická péče tak zůstala dostupná i lidem ze sociálně a ekonomicky slabých skupin.

Nelze predikovat, v jaké podobě nakonec bude tento zákon schválen. V každém případě je třeba se na různé varianty a jejich dopady včas připravit. To bylo také předmětem uzavřené části jednání sněmu. Viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., nastínil možnou strategii Zubohradu v dohodovacím řízení o cenách na rok 2025 a s výhledem na vývoj v následujících letech. Člen představenstva ČSK MUDr. Libor Zdařil v detailně zpracované prezentaci „Budoucnost úhrad ve stomatologii v ČR“ rozebral současnou situaci a možné způsoby řešení v příštích letech. Součástí byl výklad k nezávislým rakouským honorářovým směrnicím, které přeložil a přepočítal paritou kupní síly a které na žádost Ministerstva zdravotnictví budou tomuto ministerstvu předloženy.

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V návrhu změn zákona, který Komora připomínkovala již loni v srpnu, zůstává zásadní otázkou další fungování systému pohotovostní služby a registrací pacientů.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění dvou dopisů ČSK zaslaných Senátu PČR, které jasně formulují stanovisko ČSK k tomuto senátnímu návrhu zákona, jsme zveřejnili v minulém LKS č. 5/2024 na str. 77 – 79. K možnosti práce zahraničních zubních lékařů bez aprobace a znalosti českého jazyka zaujal jednoznačné stanovisko také sněm ČSK ve svém usnesení (USN/2024/05/26):

Sněm důrazně protestuje proti návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 257), a vyzývá Senát Parlamentu České republiky, aby tento návrh zákona zamítl nebo jej vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení a které alespoň částečně snižují rizika tohoto návrhu zákona pro pacienty, zmírňují dopady jeho nerovného a bez nadsázky ponižujícího přístupu k zubním lékařům, jejich vědění a dovednostem a napravují jeho legislativní chyby.

Pozměňovací návrhy, o nichž se v textu usnesení hovoří jako o „příloze usnesení“ a které sněm detailně projednal, odeslala Komora v pondělí 20. 5. 2024. Jsou navrženy tak, aby napravily chyby předlohy a odstranily ty největší problémy a rizika pro pacienty.

Z dalšího jednání sněmu

 • Návrh změny jednacího řádu ČSK – hlasování o usneseních sněmů Oblastních komor mimo jednání sněmu OSK. Tuto změnu na předchozím 81. jednání sněmu ČSK (listopad 2023) inicioval MUDr. Luboš Steklý a sněm uložil představenstvu ČSK, aby připravilo návrh příslušné změny jednacího řádu. Návrh byl zpracován a předložen, avšak s tím, že ho představenstvo ČSK nedoporučuje. Stejné stanovisko zaujal i legislativní výbor. Hlavním důvodem je, že hlasování mimo jednání v listinné či elektronické podobě neumožňuje už žádnou diskuzi k předloženým návrhům a tříbení názorů v osobním kontaktu na oblastním sněmu. Po obsáhlé diskuzi sněm tento návrh na změnu jednacího řádu ČSK zamítl (USN/2024/05/22).
 • Návrh na novelu volebního řádu, jejíž součástí bude možnost uspořádání voleb vybraných orgánů s využitím technických prostředků („volební aplikace“) přednesl MUDr. Luboš Steklý. Se souhlasem sněmu prezentoval Ing. Michal Bočan (Podpisovna.cz) volební a hlasovací aplikaci s ověřením identity voliče prostřednictvím služby Bank ID nebo MojeID. Sněm se tímto tématem již několikrát zabýval a zvažoval klady i úskalí elektronických voleb. S vývojem digitalizace v obecné rovině se postupně mění i postoje členů sněmu k této formě voleb. Nyní tedy sněm pověřil představenstvo, aby do příštího sněmu zpracovalo věcný záměr novely volebního řádu (USN/2024/05/28).
 • Návrh změny volebního řádu ČSK, který přednesl MDDr. Martin Res, se týkal rozšíření počtu členů sněmu o zástupce klinik s postgraduální výukou zubního lékařství. Tento návrh nedoporučilo ani představenstvo ČSK, ani legislativní výbor. Po diskuzi sněm návrh změny volebního řádu zamítl (USN/2024/05/23).
 • Sněm schválil návrh na úpravy vstupních vzdělávacích programů PZL, CHIR, PARO, PEDO, který předložilo představenstvo ČSK (USN/2024/05/25). Úpravy umožnily zařazení do vstupního vzdělávacího programu PZL i členům Komory bez způsobilosti k samostatnému výkonu povolání (např. po dlouhodobém úplném přerušení praxe v souvislosti s péčí o děti) a upřesnily pravidla započítávání praxe ve vstupních vzdělávacích programech; napříště už bude jasné, že do vstupního vzdělávacího programu lze započítat jen takovou praxi, kterou člen Komory získal v době po zařazení do vzdělávacího programu.
 • Pozměňovací návrh, který v průběhu jednání předložil MUDr. Zdeněk Hrubý (možnost část stáží v navazujících vzdělávacích programech absolvovat i na akreditovaném pracovišti mimo hlavní kmenový obor, např. stáže v navazujícím vzdělávacím programu PARO na pedostomatologickém pracovišti apod.), sněm neschválil (USN/2024/05/24).
 • Sněm vzal na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2025 (USN/2024/05/28).
 • Fórum členů sněmu. V tomto pravidelném nedělním programovém bloku byla diskutována konkrétní problematika oblastních komor a zodpovězeny dotazy členů sněmu. Se svými příspěvky vystoupili MUDr. Jana Dvořáková (OSK Praha 5), MUDr. Vít Hrubecký (OSK Hradec Králové), MUDr. Zdeněk Hrubý (OSK Praha 4), MUDr. Alena Mitterová (OSK Šumperk).
 • Plné znění usnesení přijatých na 82. jednání sněmu ČSK je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).
Během jednání sněmu byla podepsána smlouva o spolupráci mezi ČSK a Sdružením studentů stomatologie ČR. Zleva jsou 2. viceprezidentka SSSČR Eliška Jandová, prezidentka SSSČR Kristýna Šťastná, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., (vlevo) byl na sněmu zvolen členem čestné rady ČSK na funkční období 2021 – 2025. Jedno z prvních blahopřání přijal od předsedy ČR ČSK MUDr. Pavla Chrze.
Sněmem po oba dny prolínaly obsáhlé a živé debaty jak v sále, tak i v kuloárech, při jednání zazněly desítky diskuzních příspěvků.
Členové představenstva ČSK přednesli zprávy o své činnosti. Snímek je z vystoupení MUDr. Libora Zdařila, za předsednickým stolem sedí zleva MUDr. Štěpánka Bálková, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., a MUDr. Jaroslav Vostrejž.
Sněm jako obvykle provázela dentální výstava. Zúčastnila se jí také Společnost preventivní stomatologie, která ochotně poskytovala informace k dentální hygieně a zájemcům nabídla rovněž instruktáž správného čištění zubů.
Loňské vystoupení skupiny Grepy se sněmovníkům velmi líbilo, a tak kapela i letos zpříjemnila sobotní večerní posezení svojí muzikou.

15. 6. 2024

LKS 06/2024

LKS. 2024; 34(6): 98 – 101

Autor:

Fotografie

 • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: