LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK se uskutečnilo v Apolence, sídle Komory.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za období 1–10/2019.

Projednali jsme několik stížností na postup RK OSK.  Pokud RK ČSK předává stížnosti k dořešení RK OSK, je třeba dodržovat lhůty vyřízení – mnohdy ani po půl roce RK OSK nezašle závěrečné stanovisko. Také ekonomickou dokumentaci je třeba zasílat včas.

U poměrně značného množství OSK není za letošní rok ani jeden zápis z jednání představenstva. Chceme věřit, že se jedná pouze o administrativní chybu a opomenutí zápis zaslat.

Při jednání jsme bohužel konstatovali velký nárůst stížností nejen pacientů, ale i lékařů na etiku. V případě pacientů je to dáno nenabídnutím možnosti výkonu nebo výrobku plně hrazeného ze zdravotního pojištění, eventuálně jde o chybějící informace o nutnosti úhrady pacienta před zahájením nehrazeného výkonu. U lékařů se jedná hlavně o nekolegiální jednání. V řádech Komory je jasně určeno, že v případě pochybení má být neprodleně informován ten, kdo se tohoto pochybení dopustil. Těch případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení nebo dokonce ohrožení života a které je nutné řešit okamžitě, je minimální množství.

Zamysleme se, prosím, všichni nad svým chováním – jak vůči pacientům, tak vůči kolegům.