LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou: zasíláním ekonomické dokumentace z OSK, zápisů z jednání RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–11/2019.

Projednali jsme řešení některých složitých stížností, příp. stížností s odvoláním stěžovatele nebo disciplinárně obviněného. Musíme konstatovat, že vzrůstá množství případů, ve kterých stěžovatelé požadují finanční náhradu od člena ČSK, a to eventuálně i za nemajetkovou újmu. Stejně tak problémy přináší práce cizinců, kteří nemají buď povolení k výkonu povolání, nebo povolení k pobytu, případně obojí. Je věcí zaměstnavatele, ale také příslušných úřadů, potřebné dokumenty zkontrolovat.

Opakovaně žádáme členy Komory, aby vhodnou komunikací s pacienty předcházeli vzniku konfliktů.