LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK v únoru proběhlo korespondenčně.

Zabývali jsme se podněty předsedů RK OSK a obvyklou problematikou, tzn. kontrolou zasílání dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev OSK a RK OSK, kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2021 a také kontrolou uhrazených členských příspěvků členů ČSK k 31. 1. 2022. Konstatovali jsme, že finanční prostředky ČSK byly obhospodařovány správně jak ve výdajové, tak v příjmové části.

Valnou část zasedání naplnila agenda dozoru nad šetřenými stížnostmi RK OSK. Projednávali jsme také množící se stížnosti pacientů na neposkytnutí ošetření hrazeného z veřejného zdravotního pojištění u smluvního poskytovatele a na neposkytnutí akutní a neodkladné péče. Pokud smluvní lékař zdravotní pojišťovny odmítne akutně ošetřit svého registrovaného pacienta, dopouští se porušení smlouvy se všemi možnými dopady.